608 436 941

První rok ve funkci starosty

Autor: Petra Vicková | Zveřejněno: sobota 25. listopadu 2023 | 145x

Zdá se to chvilka, co vyšel v TSL 12/2022 pod titulkem První měsíc ve funkci starosty rozhovor s Ing. Davidem Štojdlem. Protože čas letí jako bláznivý, můžeme slovo „měsíc“ v titulku změnit na „rok“ a znovu panu starostovi položit pár otázek:

Nejenom titulkem, ale i otázkami se vrátím k našemu loňskému rozhovoru. V jeho úvodu jste plánoval rozdělení kompetencí mezi místostarosty a ostatní radní. Jak se tento Váš záměr osvědčil v praxi?

Za mě jednoznačný krok správným směrem. Nejenom, že výrazně šetříme veřejné prostředky, ale i samotný fakt, že místostarostové potažmo radní májí „své“ oblasti, za které zodpovídají a nesou i do jisté míry odpovědnost je v naších podmínkách ideální. Velmi si vážím nasazení místostarostů a kolegů z rady města, jejich pohledu na konkrétní problematiku, a odhodlání pracovat pro naše město.

Dalším tématem byl Moderní a otevřený úřad. Ke slibované změně úředních hodin došlo už od ledna 2023, současně byly jednotlivé odbory podrobeny auditu. Jsou již známy jeho výsledky?

Předně bych chtěl říct, že za rozhodnutím podrobení úřadu procesně – personálního auditu si jednoznačně stojím. Jde o nepopulární krok, který se může zdát v krátkodobém horizontu jako velmi „riskantní“ … ale z dlouhodobého hlediska se jedná o nezbytný krok v rámci efektivního fungování celé organizace. Jsem přesvědčený, že s odstupem času zaměstnanci úřadu pochopí a snad i ocení tento krok, ke kterému se v minulosti nikdo neodhodlal. Nastavení procesů fungování celého úřadu, odhalení slabých a zároveň nalezení silných stránek je zcela zásadní k dalšímu růstu zaměstnanců a úřadu, potažmo města samotného.

V současné době výsledky vedení města nemá k dispozici. Zásadní informací je ale skutečnost, že městský úřad „zeštíhlil“ v roce 2023 o pět zaměstnanců. Při velikosti našeho města se jedná o výraznou finanční úsporu při zachování fungování úřadu.

Jak za uplynulý rok hodnotíte spolupráci s koaličními partnery a plnění prioritního programu? To bude asi hodně záviset na aktuálním rozpočtu města a dotacích…

Koalice je silná tak jak je „silná“ rada města, kde má až na jednu výjimku každý svého zástupce. Osobně se snažím o maximální informovanost nejenom koaličních partnerů, zastupitelů, ale především široké veřejnosti. Dnešní doba, která je ve znamení výrazných státních „úspor“ není jednoduchá. Možná by bylo jednoduché říct: musíme šetřit a nic nebudeme „dělat“… ale to není můj styl. Jako koalice jsme si dali za cíle: Chodník do místní části Otěvěk II. část – zahájení a dokončení plánujeme na jaro příštího roku za podpory evropských dotací; Kanalizace na Rejtech - tady bych chtěl říct, že intenzivně pracujeme na tom, aby začala co nejdříve, a do rozpočtu na rok 2024 máme připravené finance na spoluúčasti i přes to, že v rámci konsolidačního balíčku byla celá řada akcí podobného typu de facto zastavena, ale věříme, že vše nakonec dobře dopadne a akci zahájíme s plánovanou dotační podporou jak státu, tak kraje. Pokračujeme v rozvoji lokality Velký rybník, pracujeme na projektu moderních sportovišť napříč generacemi. Ulici Pekárenskou bychom rádi rekonstruovali po výstavbě nového „Terna“. Stálým tématem je „Obchvat města“ -  tady pokračují intenzivní jednání se zástupci kraje. Proběhla změna územního plánu a stále „držíme“ termín zahájení realizace stavby na rok 2026. Za co jsem osobně velmi rád, je výborná spolupráce s krajem nejenom v rámci obchvatu a obecně dopravních staveb, ale i při jednání o rekonstrukci budovy bývalé zemědělské školy v Husově ulici. Po roce jednání jsem před podpisem smlouvy o spolupráci při zadávání studie proveditelnosti. Společná ambice je soustředit provoz základní umělecké školy do současné zemědělské školy a novou výstavbu zázemí a částečnou rekonstrukci prostor pro střední odborné učiliště. Pokud vše dobře dopadne a já pevně věřím, že ano, tak se bude jednat o jednu z největších investic kraje v našem městě. Celkové náklady rekonstrukce jsou odhadovány na částku 195 mil. Kč. bez DPH. Samotné zahájení bude v ideálním případě v roce 2026. Další, tentokrát sdruženou investicí je rekonstrukce hasičské základny profesionálních hasičů včetně zázemí pro dobrovolné hasiče, která bude dle studie dosahovat cca 40 mil. Kč. Zahájení je plánované na rok 2025. Celou akci koordinujeme s Hasičským záchranným sborem Jihočeského kraje.

Jak byste zhodnotil spolupráci městem zřizovaných příspěvkových organizací či městských společností?

Co se týká školských příspěvkových organizací tak ty má mimo jiné, ve své gesci místostarostka Mgr. Eva Špergerová a musím říct, že si z mého pohledu vede skvěle. Pokud bych měl hodnotit své zkušenosti, tak jsou obecně ředitelé příspěvkových organizací a městských společností právem na svých místech a děkuji jim za jejich práci, která mnohdy není vůbec jednoduchá a záviděníhodná.

I ve své poslední otázce se budu opakovat. Co se podle Vašeho osobního názoru v našem městě za 1. uplynulý rok Vašeho funkčního období opravdu povedlo a co naopak považujete za neúspěch?

Co se povedlo, ať zhodnotí, respektive vyhodnotí občané… za mě je toho celá řada… každopádně je vždy prostor ke zlepšení. Možná překvapím, ale osobně si nejvíce vážím spolupráce celého vedení a zaměstnanců města, dále lidí, kteří svůj volný čas věnují ostatním v rámci spolkové a volnočasové činnosti. Bez spolupráce a dobře fungujícího týmu není možné dosáhnout stanovených cílů, které můžou být pro někoho synonymem úspěchu. Někdo má za úspěch investiční akce, někdo zase kulturní prostředí v našem městě, někdo zase sportovní a zájmovou činnost…

Co mě ale nepřestává negativně překvapovat je tzv. „konzumní“ postoj. Respektive mi někdy chybí tolik opakovaná „společenská odpovědnost. Přece všichni společně tvoříme prostředí, ve kterém žijeme, naše hodnoty a přistup, se odráží v každodenním životě. Oprávněná kritika je důležitá a mnohdy pomáhá posouvat věci kupředu, ale kritizovat vše a všechny bez toho, abychom osobně a aktivně přispěli ke zlepšení konkrétní situace či celkového prostředí je za mě čirý alibismus.

Za sebe můžu slíbit, že budu nadále usilovat o to, aby se naše město posouvalo stále kupředu. Na závěr bych chtěl poděkovat místostarostům, kolegům z rady města, zastupitelům, předsedům osadních výborů a všem, kteří - jak jsem již zmínil, věnují svůj volný čas, mnohdy na úkor svého volného času, ve prospěch nás všech, našeho města.