608 436 941

Kronika města Trhových Svin

Autor: František Boček | Zveřejněno: 18. dubna 2021 | 129x

Velký park

V úhlu, jejž svírá tato cesta se silnicí, jest Velký neboli Weyszerův park podoby trojúhelníka. Vchody jsou tři: od Svinů, Trojice a Boršíkova, všechny s vrátky. V parku je pavilon a několik laviček. Stromy jsou veliké, a přes to, že byl prořezán, tráva hyne. Před parkem při cestě ke kostelíku je dům p. Sazymy se sadem založeným r. 1911 a výše dva malé domky. Před parkem, jak bylo řečeno, odbočuje cesta k mlýnům, v ní jsou na levé straně jen 3 domky a 2 stodoly, na pravé straně pískárna (pískový lom) a nad ní v dřevěné boudě vyrábí p. John, pokrývač, cementové trouby. Dále na východ vede cesta úvozem do úžlabiny, v níž výše stojí chalupa na místě bývalé obecní cihelny. Hliniště je travou zarostlé. I hliniště mezi touto a cihelnou Štojdlovou, jež je v katastrální mapě označena, je úplně travou zarostlé.

Farní ulice

Ze severovýchodního koutu náměstí stoupá značně příkře Farní ulice. Nárožní dům na levo je budova okresního soudu a berního úřadu výše uvedená, proti jejímu zadu visí skříňka s fotografiemi fotografa p. Maška, nad ní stojí koryto vodovodu, nad vraty domku 231 je barokový štítek ozdobený na vrchole oblouku vázou, výše je kašna, na pravo barokní budova děkanství. Po straně jeho vrat dvě veliké lípy a potom 2 zahrádky se stromy. Proti děkanství poštovní úřad ve vlastním domě poštmistra p. Stiebora. Dům číslo 163 stojí nejvýše, za ním půda klesá. Poslední domek levého pořadí je dům č. 162. Za tímto je prostranství, jež od vysoké budovy dívčí školy na Kozinu se zatáčí a zúžuje. Proti škole v cípu rozcestí mezi ulicí Hlinnou a silnicí Borovanskou, jež je pokračováním Farní ulice, je domek s valbovou střechou a zahrádkou, a v sousedství jeho proti průčelí školy vystavěl si letos provazník p. Jiskra dřevěnou dílnu s prostranstvím ohraženým dřevěným plotem. Z Farní ulice odbočují dvě ulice na Kozinu (Horní náměstí) a to hned za okresním domem první a druhá proti děkanství. První nemá jména a tvoří ji po jižní straně mimo domek č. 136 kůlny domů stojících po severní straně náměstí; po severní straně je pořadí domků drobných, z nichž některé mají zahrádky terasovitě do ulice spadající. Tato ulice je spojena spojovací uličkou s prostranstvím výše řečeným, jež se rozkládá před domkem č. 162 od dívčí školy na Kozinu.

Růžová ulice

Druhá ulice z Farní odbočující proti děkanství se posměšně nazývá „Růžová“.

Hlinná

Výše řečená ulice „Hlinná“ již není hlinnou, byvše v minulém desítiletí upravena. Příkře spadá k potoku Farskému. Levou její stranu tvoří vysoko na terase položená školní zahrada porostlá velikými stromy, níže hřbitovní zeď. Před ní na přiléhající terase 3 staré akáty. Dole 2 stodoly. Pravou stranu tvoří pořadí drobných domečků až k lávce sahající. V horní polovici této řady byly domečky vsazeny do svahu. Když se stavěl násep silnice na Červený vršek, vybírali zde zem, a tak některé domečky majíce obnažené i základy zdají se, jakoby povyrostly. Za předposledním domkem je v údolí potoka zelinářská zahrada. Za domky výše položenými je půda ještě neurovnaná a neporostlá. S vršku toho děti v zimě sáňkují, v létě, je-li mokro, jezdí po blátě. Z Hlinné vede přes potok lávka na „Starou“ cestu Borovanskou. Hned na počátku od ní odbočuje po pravé straně pěšina. V tom místě jsou 2 sloupy. Jeden ukazatel cesty, na němž místo nápisu je obraz mistra Jana Husi, nedávno namalovaný. Druhý jsou Boží muka: Kamenný osmistěnný sloup nese nízký osmistěnný komolý jehlan, na němž stojí nízký kamenný kříž, mající v místě, kde se ramena protínají, výkleneček na obrázek.

Krýgrů strouha

Stará cesta s odbočující pěšinou dříve řečenou svírají velikou, hlubokou rokli zvanou Krýgrů strouha. Je zalesněna s podrostem; ve válce značně prořídla. Asi v polovině nad roklí při pěšině stojí stará česká dřevěná chalupa pokrytá došky. Říká se postaru u Krýgrů; teď jsou tam Halešů. Stěny jsou dřevěné, mezery vylepené, vše obílené, uvnitř černá kuchyně, ve které však již nevaří, strop dřevěný, lomenice ze svislých prken má prostřed ozdobený otvor, nad lomenicí stříška. Přístavky však jsou již nové. Na pravo pod chalupou je rybníček, u chalupy na hrázi vyschlého rybníka 8 stromečků. Na levé straně rokle (tedy protější) při pěšině odbočující od Staré cesty na silnici Otěvěckou je obyčejný křížek s nápisem: „Zde skonal Ladislav Škol 23. října 1900“. Zámečnický učeň p. Kysely L. Škol kopal písek v nedaleké pískárně a zator ho zasypal. Když se hoch nevracel, šli ho hledat, ale již byl zadušen. O jeho pohřbu zazpívala na hřbitově organizace národních dělníků „Kde domov můj“. Tato pískárna leží nedaleko kříže směrem k potůčku, který přitéká mimo jatka odváděje vodu budoucího vodovodu a vlévá se proti Hlinné do potoka Farského. Od lávky v Hlinné odbočuje také cesta vedoucí po pravém pobřeží potoka Farského na Borovanskou silnici. Tam nedaleko lávky je studánka „pod Turbinů.“ Dvěma železnými trubkami trčícími ze svahu spadá voda do kamenného koryta, v jehož dně je otvor. Tam se chodí pro dobrou pitnou vodu i pláchnout prádlo. Mezi touto cestou a silnicí Borovanskou stojí u potoka továrnička Zemenů. Borovanská silnice vede z Farní ulice mimo dívčí školu do Borovan činíc oblouk přes Dvorce. Je úzká a po válce byla téměř zničena, ježto se za války nic neopravovalo. Byly spory o to, má-li se jako nouzová práce tato přestavovati, rozšiřovati. Nestalo se tak.

Sever

Před kamenným křížem odbočuje na levo bývalá stará cesta na Červený vršek. – Místo přestavby výše řečené počala se stavět silnice nová od dívčí školy přímo na Červený vršek s obrovským násypem přes údolí potoka Farského. Starý dřevěný kříž na Červeném vršku, na nějž silnice namířena odstraněn a na místo něho postaven kříž obyčejný, nový, nesoucí nápis: „Věnováno drahému synu Františkovi Maxovi, padlému vojínu na Italském bojišti dne 25. dubna 1918 v stáří 19 let. Odpočívej, drahý synu, v cizí zemi!“ Červený vršek je místy posázen mladými lesními stromky, hlavně modříny. Na cestě k Čejrovu pod Červeným vrškem je třešňová alej skládající se ze 22 velkých třešní a 11 malých. Nedaleko na mezi, zdvihající se úžlabiny, jíž stéká voda do rokle pod Krýgrů, vysázel p. Štojdl (Fabián) asi 10 stromků.

Kostelní ulice, Špitál, Kozí plácek

Ze severozápadního rohu náměstí vchází se mezi dvěma barokními drobnými domečky do Kostelní ulice, jež vedena na západ ke kostelu. Má většinou domy jednoposchoďové nebo aspoň s obdélníkovým štítem, maskujícím poschodí. Před kostelem je na prostranství kamenný kříž. Prostřed ulice je městský chudobinec, domeček to s barokním štítem. Podél něho vede příčná ulička „Špitální“ na Kozinu. Druhá příční na Kozinu je přímo do vchodu z náměstí. Do Kostelní ulice automobil z Budějovického pivovaru, vozící pivo p. Steinbauerovi, kde se říká „u Petrlíků“, nemůže zajeti. Dojíždí na Kozinu a odtud se sudy válejí dolů do Kostelní ulice. V domě č. 132 je četnická stanice.

Zahradní ulice

Uprostřed západní strany náměstí je vchod do ulice Zahradní, nazvané tak proto, že směřuje k zahradě Ferendů (nyní Studených), čili Ferendice. Nad vchodem jsou 4 opěrací oblouky, pátý byl při přestavbě domu jižního odstraněn. Na levé straně na střeše dílny p. J. Šimona je zahrádka. Na straně pravé je chodníček; a žlab ze štítu domu trčící je tak dlouhý, že voda spadá přes chodník. Z této ulice odbočuje na levo vchod k Sokolovně mezi domky a kůlnami. Málo dále na pravo je příčná ulička ke kostelu, v níž stojí koryto vodovodu. Na konci této uličky před kostelem je řeznický krámek, jehož okenice výkladu, opatřená jednou pohyblivou nohou, se otevírá v před. Je-li otevřena, stává se z ní stůl.

Žabinec

U potoka je pumpa; zde se říká v Žabinci.

Nová ulice, Masné krámy

K jižní straně z náměstí vybíhá ulice vzniklá odstraněním masných krámů, když bylo z náměstí přeloženo tržiště. Masných krámů bylo na každé straně asi 6, za nimi byla jatka. Ulička tato (dosud bez domů) byla stavbou silnice (po převratu) vyvýšena, což je patrno na tom, jak nízko leží vedlejší zahrada. Mimo domy nárožní a stodolu nárožního domu v loubí, jež je spojena s domem zdí, tedy po celé levé straně se táhnoucí, nemá jiných stavení. Při zdi po celé délce je chodník. Přes potok vede nový most, se základy betonovými, hořejškem prozatímním dřevěným ale důkladným; má po obou stranách chodníčky.

Tržiště

Hned za potokem po obou stranách silnice je tržiště upravené před 15 roky. Dole po východní straně silnice je místo pro prasátka, pravá polovice je pro hovězí dobytek. Tržiště je ohrazeno železnými tyčemi vodorovnými mezi kamennými sloupci. Při vchodu je dřevěná budka, v níž se prodávají pasy, v pravé části dole je dřevěná bouda, v níž je záchod a místnost pro výčep piva. Obé otevřeno jen o trzích. Zbývající levá část je pronajata jako louka, na pravé nahoře cvičívá v létě Sokol. Kolem tržiště jsou stromky. Alej stromků na levé polovici označuje, kudy šla bývalá cesta přes tržiště, dělící tržiště rovněž na dvě části. Na západ od tržiště při potoce je studně, zřízená asi před 10 lety, nahoře stodola pana Levého vystavěná po převratu.

Jih

Silnice vede mimo stavení „u Hastrmana“ k lesu „Stupa“ v němž stojí kamenný kříž a za lesem při bývalé cestě stojí rovněž Boží muka, avšak jiného rázu než kolem Svinů se vyskytující, s letopočtem 1946. Podobá se kapličce za Lništěm. – Mezi mostem výše řečeným a mlýnem v Braňce byl letos potok regulován (pro nezaměstnanost) a tím se získalo široké nábřeží po severní straně potoka, kde dříve sotva vozík projel, (ač to nebylo dovoleno). Obytných domů nábřeží nemá, jen stodoly a zahrady.

Nydrtál

Jihozápadní cíp náměstí přechází v ulici „Nydrtál“ či „Nedrtál“, kterou na městském úřadě píší a jmenují „Údolí“. Na počátku ulice je přibita tabulka „Trocnovská třída“. Tedy má 3 jména, ale prvního se obecně užívá. Ulice se volně snižuje a má na levé straně mimo tři samé domky jednoposchoďové (asi 4 mají jen slepá poschodí, na pravé straně většina domků je přízemních. V čísle 78 je kovárna. Na pravé straně u potoka stojí kašna. Potok Farský při svém vtoku do Nydrtálu teče asi 35 kroků podél silnice, která v těch místech k mostu stoupá, pod dřevěný most a mezi domy číslo 60 a číslo 61 a jejich zahradami spěje ke svému ústí do potoka Svinenského. V těch místech, co potok 35 kroků teče podél silnice, je na pravém jeho břehu prostranství trojúhelníkovité, na něž vede od kašny přes potok lávka. Od tohoto prostranství odbočuje rovnoběžně s potokem ulička k zahradě „Ferendici“ vysílajíc k potoku 2 příčné uličky délky o 3 nebo 2 domech. Do uliček povozy s levého břehu přejíždějí přes potok. Před hostincem Gabrhelů č. 71 je náměstíčko, dříve se říkalo „Býčí plácek“, ježto sem vodívali ve středu na trh býky. V ústraní „plácku“ je obecní studně a před polovicí domku č. 73 pod okny zahrádečka. Na pravé straně za mostem je kovárna, potom domky, většinou malé, přestávající na levém pořadí číslem 317 za nímž prostírá se zahrada, vlastně louka, až k pěšině vedoucí na levo ke Březí. Pravá strana je souvislá až k cestě odbočující před novým domem Pohanků směrem na Červený vršek. V tomto domě Pohanků jsou dole sklepy, vzadu továrnička na ovocné šťávy. V tomto místě stojí telefonní sloup. V místě, kde odbočuje pěšina ke Březí, stojí Boží muka. Kamenný sloup je oblý, hlavice nemá stříšky; plechový křížek. V tomto rozcestí jsou kaštany, za nimi domek se zahrádkou nazývaný „Zvěrolékařova villa.“ Předzmíněný sloup přechází telefonní vedení s pravé strany na levou. Za touto villou po levé straně k Otěvěku vystavěna r. 1920 továrna bratří Pišingrů a spol., a před ní staví p. Sekava, švagr Pišingrů, rodem Polák, bývalý šofér císaře Karla, domek. Mimo to jsou na levé straně mezi poli ještě 2 domky se zahrádkami pod okny. Poslední je domek č. 579 p. stavitele Kyslíka, při něm má skladiště dříví. V té výši se končí také pořadí pravé, souvislé, níže domky, výše stodoly zděné a s taškovým krytem, mezi stodolami jen dva domky číslo 581 a 577.