608 436 941

Trhosvinenské poklady

Autor: Jiří Čajan | Zveřejněno: 16. července 2020 | 166x

Děkan Jan Urban nastoupil duchovní správu v Trhových Svinech v září roku 1948 po P. Stanislavu Sasinovi, který byl administrátorem v Trhových Svinech necelý rok. Na to byl v září pověřen správou svinenské farnosti děkan Jan Urban. Převzal část duchovní správy v Besednicích za starého nemocného pátera Janáka a excurrendo administroval i pohraniční Žumberk. Pohnuté církevní a společenské poměry přinutily P. Urbana k opuštění zdejší farnosti a pravděpodobně i k ilegálnímu opuštění republiky. V polovině srpna 1950 odejel do Žumberka k poslednímu pomazání a od té doby byl nezvěstný. Našlo se pouze jeho kolo.

Po páteru Urbanovi objevil téměř po sedmdesáti letech P. Josef Stolařík (nástupce zesnulého P. Želazného) zajímavý vzkaz zastrčený mezi starými listinami na faře. Byl sepsán ve dnech 18. května a 10. června roku 1950. Píše se v něm, že před hrabivostí rudého režimu byly uschovány bohoslužební nádoby z Trhových Svinů a okolí na třech místech v kostele. Ve sklípku nad sakristií, v hlavním oltáři a nad schody u sakristie do výklenku za obrazem sv. Josefa. Celý seznam měl mít kostelník Steinbauer, který nádoby uschovával a paní Kyselová.

V loňském roce P. Stolařík prozkoumal zmíněné skrýše. Ve dvou případech byl úspěšný, našel vzácné liturgické nádoby, třetí skrýš v hlavním oltáři byla prázdná.

Zajímavý písemný poklad byl také nalezen v červenci letošního roku při opravě kaple Nanebevstoupení Páně. Byly to listiny z roku 1965 a 1987, které zde byly uloženy při předešlých opravách. Jejich plné znění uvádíme.

Pamětní spis

Naše kaple na Rejtech vystavěná svépomocí místních občanů v r. 1896 prožila za ta léta různé změny. První světovou válku 1914 - 18 přežila dobře. V době okupace r. 1942 sebrány oba zvony, jeden o váze 120 kg, druhý 80 kg. V roce 1947 sbírkou zakoupeny zvony nové o něco menší a 30. června téhož roku vysvěceny a zavěšeny.

Zvoníkem byl od roku 1920 můj otec Ferdinand Heidinger po dobu 29 let a r. 1949 zemřel. Tři roky pokračoval Jan Reindl a od r. 1953 převzal jsem zvonění a veškerou péči já s manželkou. Časté mše sv. umožňují údržbu vnitřku kaple z milodarů.

Na paměť 20. výročí našeho osvobození 1965 přistoupilo se k větší opravě zvenčí i uvnitř. Opraveny lavice a natřeny občanem A. Bohdalem a Josefem Vobrem. Něco jsem připomohl a obstaral různý materiál. Práci obílení venkovních zdí provedl Martin Čutka. Vydatnou pomoc poskytli místní občané při stavění lešení. Pokrývači z Nových Hradů Pišinger a Kovařík překryli střechu a natřeli věž. Mě. nár. výbor poskytl materiál a barvy zdarma. Při sbírce v březnu 1965 vybráno 2.400 Kč, z čehož se zaplatili pokrývači a za bílení M. Čutkovi i Ant. Bohdalovi a Jos. Vobrovi za opravu lavic. Drobnější materiál jsme museli též z těchto peněz zakoupit. Práce v této době brzdily časté deště.

Původní obraz na oltáři byl sešlý. Znovu ho namaloval podle starého Josef Kounovský, malíř z nových Hradů, v r. 1953 za cenu 4.000 Kč těsně před výměnou peněz. Zemřel v roce 1960 na průstřel hlavy, při ústupu německého vojska z r. 1945. Plátno na tento obraz darovala Krystina Veisfeitová.

Na zdejší pouť dne 30. května Nanebevstoupení Páně se rozsvítila elektrická světla na oltáři pořízené Adolfem Brouskem za finanční podpory žen v ceně 450 Kč. Elektrický lustr přinesli zedníci z novohradského zámku ze zrušené kaple 1948.

To by tak bylo vše, co jsem zde uvedl.

Sepsáno na Rejtech dne 3. července 1965 a téhož dne vloženo do schránky.

 Petr Heidinger, toho času kostelník

 56 roků stár

Zápis o opravách provedených v r. 1987 – započato 2. července

V měsíci květnu 1987 byl na jednání občanského výboru na Rejtech projednáván značně zchátralý stavební stav místní kaple Nanebevzetí Panny Marie. Bylo jednomyslně dohodnuto provést opravu této památky po našich předcích. Na základě tohoto rozhodnutí byla pověřena toho času předsedkyně OV a členka rady MěstNV Jaroslava Stodolovská, projednat tuto záležitost v radě MěstNV v Trhových Svinech a požádat o finanční prostředky na uvedenou opravu kaple.

V dalším pořadu jednání byla stanovena odborná komise na zjištění rozsahu potřebných prací a potřebného materiálu. Na práce zednické Stodolovský Karel, toho času mistr odborného výcviku stavebního učiliště a Čutka Václav na práce tesařské. Na příštím jednání OV podají zprávu o zjištěném stavu.

Na zasedání OV v červnu 1987 informovala předsedkyně o tom, že rada MěstNV vyslovila souhlas s provedením opravy, a že zajistí finanční prostředky přes odbor kultury ONV Č. Budějovice.

V dalším bodu jednání byli stanoveni vedoucí jednotlivých prací: Stodolovský Karel za práce zednické a vedení stavebního deníku, Čutka Václav za práce tesařské.

Stodolovská Jaroslava byla pověřena zajištěním lešení od Technických služeb, jejichž ředitelem je Kučera Jiří. Dále pak zjistí možnost nákupu měděného plechu na pokrytí věže.

Postup prací podle stavebního deníku:

  1. montáž trubkového lešení – odborné práce provedli Jan Veselý a Jan Klestil z Trhových Svinů. Pomocných prací se zúčastnili místní občané: Stodolovský Karel, Goby Václav, Visinger Miroslav, Steinbauer Miroslav, Stodolovský Jiří, Machutka Bohumil, Stodolovský Robert, Dušek František, Stráský Jan, Zmeškal Karel, Weisfeit Jan, Mondšpigl Jan, Čutka František, Tvaroh Milan, Lepša Vladimír, Steinbauer Jan, Vrba Karel a Stodolovský Petr.
  2. Oprava fasády a osazování oken do věže – veškeré zednické práce provedli místní občané: Stodolovský Karel, Stodolovský Jiří, Lepša Vladimír, Scheichenost František, Valeš Jiří, Mondšpigl Jan, Špilauer Stanislav, Kučera Jiří a Kubíček Karel ml. Pomocné práce: Pařízek Pavel ml., Vrba Karel ml., Kutiš Luděk, Zmeškalová Šárka, Stodolovská Irena, Stráský Jan ml., Přibyl Jiří, Špilauer Jan, Šnokhaus Karel, Tvaroh Milan, Steinbauer Jan, Stodolovský Petr a Zmeškal Karel.
  3. Sejmutí střešní konstrukce věže: práce provedli místní tesaři Čutka Václav, Čada Karel, Buřič Václav a Brousek Bohumír. Pomocné práce: Stráský Jan a Vrba Karel.
  4. Zhotovení nové střešní konstrukce (krovu) věže a montáž – práce provedli místní tesaři Čutka Václav, Čada Karel, Buřič Václav a Brousek Bohumír. Pomocné práce: Duda Jiří, Machutka Bohumil, Urbánek František st., Horníček Bohumír, Stráský Jan a Stodolovský Karel.
  5. Zhotovení nových gotických oken se žaluziemi do zvonice věže provedli místní občané Pícha Josef a Dušek František v místní provozovně Lišovského nábytku.
  6. Bílení a nátěr fasády provedli místní občané Kučera Jiří a Matuška Jaroslav.
  7. Opravu kříže a zhotovení kulového uzávěru špice věžní konstrukce provedli pracovníci Památkové péče v Českém Krumlově. Tento podnik rovněž dodal měděný plech na oplechování střechy věže. Umělecky vyřezávaný emblém Panny Marie zhotovil místní lidový řezbář Vobr Josef. Tento emblém je umístěn nad vchodem do kaple.
  8. Oplechování střechy věže bylo provedeno dodavatelsky Okresním stavebním podnikem České Budějovice. Práce provedli místní občané z Trhových Svinů klempíři Průka Zdeněk a Průka Jan.
  9. Demontáže trubkového lešení se zúčastnili občané Čutka Václav, Buřič Václav, Veselý Jan, Klestil Jan, Stodolovský Karel, Vrba Karel, Stodolovský Jiří, Valeš Jiří, Mondšpigl Jan, Weisfeit Jan, Šmíd Jaroslav, Stráský Jan, Pícha Milan, Stodolovský Petr, Zíka Josef, Urbánek František.

Celá oprava kaple byla našimi občany prováděna brigádnicky a to převážně zdarma.

Po skončení všech prací byl OV organizován večírek za účelem poděkování všem brigádníkům za provedené práce a to v klubovně místního fotbalového oddílu. Tento večírek byl hrazen z prostředků OV a příspěvkem od trhosvinenského faráře pana Holuba, který byl rovněž přítomen.

Tato listina je sepsána v upomínku budoucím generacím, aby napověděla, jaká pospolitost byla mezi občany naší osady v létech 1987-1988 a s jakým pracovním úsilím a elánem byla provedena oprava této památky, která byla vybudována svépomocí našimi předky.

Všem občanům zapsaným v této listině za jejich obětavou práci děkujeme.

Zapsali: Dušek František

 Stodolovská Jaroslava

foto popis – Listiny z rejtské kaple