608 436 941

Nejasnosti kolem rodného domu Emila Háchy

Autor: PhDr. Jiří Cukr, Státní okresní archiv České Budějovice | Zveřejněno: úterý 19. září 2023 | 18x

Informace nalezené ve státním archivu

Dovolím si začít poněkud osobnějším úvodem. Když jsem si v loňském roce připravoval podklady pro výstup na svinenskou háchovskou konferenci a následně vše zpracovával do textové podoby pro konferenční sborník, narazil jsem v archivních pramenech na to, že pobyt Emila Háchy je v Trhových Svinech doložen nejen v domě čp. 228, ale rovnou na několika místech. Navíc mě překvapilo, že v domě čp. 228, považovaném za Emilův dům rodný, se podle matriky vlastně vůbec nenarodil a že přítomnost rodiny se na této adrese podařilo prokázat pouze v jediném případě. Vzbudilo to ve mně náležitou touhu alespoň částečně vše rozklíčovat, a tak jsem tedy začal více pátrat. Výsledkem se stal obšírný příspěvek otištěný nedávno v Archivním časopise č. 2/2023. Protože celá problematika je více než pozoruhodná a přináší zcela nové informace o Háchově životě, rozhodl jsem se příspěvek upravit a publikovat také v Trhovosvinenských listech.

Cílem následujícího textu je jednak upozornit na to, že se o Emilu Háchovi dají stále ještě nalézt dosud neznámé informace, a jednak, že ne všechno z jeho života, co se zdá na první pohled zcela jednoznačné a léty opakováním utvrzované, jasné ve skutečnosti vlastně je. Zároveň bych byl rád, kdybyste si při čtení článku uvědomili důležitou roli státních archivů a jejich nezastupitelný společenský význam, který spočívá v uchovávání a zpřístupňování dokladů na život minulých generací. 

Aby byl výklad srozumitelnější, představím postupně a přehledně všechny čtyři svinenské domy spojené s Emilem Háchou a uvedu údaje, které se v souvislosti s ním podařilo dohledat. Začnu přirozeně domem v dnešní ulici Nové město, který má čp. 228. Úmyslně nepíši rodným domem, protože celá problematika je obzvlášť v tomto ohledu poněkud složitější a sporná, ale to se všechno dozvíte na dalších řádcích. 

Dům čp. 228 – jedná o se tradiční místo považované za Háchovo rodiště. V roce 1938 byl dům osazen pamětní deskou a v roce 1995 bustou. Text na desce, pořízené ještě za Háchova života a s jeho souhlasem, začíná slovy – „zde se narodil 12. 7. 1872 JUDr. Emil Hácha.“ Rodina Háchových se v domě čp. 228 připomíná pouze v blíže neznámé době v sedmdesátých letech 19. století. Záznam o jejich přítomnosti na této adrese obsahuje tzv. kniha domovských příslušníků města (vedle Háchových zde bydleli Vojtěch Steinbauer a Jonáš Meller). Kniha byla založena v roce 1870, ale Háchovi do ní byli připsáni nejdříve až v roce 1874, jak napovídá jiný písařský styl, použití tužky místo inkoustu a také uvedení kompletní rodiny včetně mladšího syna Theodora, narozeného právě v roce 1874. Tento dům je uváděn v letech 1879–1881 v třídních výkazech jako bydliště Theodora Háchy (1879/80 první ročník, 1880/81 druhý ročník), v roce 1880 zde zemřel dědeček Dominik Klaus. Dle Theodorových vzpomínek si oba bratři v dětství hrávali v zahradě u tetičky Dankové v domě, který stál (dosud stojí a má čp. 6) „přímo naproti našemu rodnému domu.“ V domě čp. 228 tedy určitě rodina Háchových nějaký čas bydlela, přibližně mezi léty 1874–1879.

Dům čp. 299 – tento dům nestojí přímo ve Svinech, ale vlevo od silnice na začátku místní části Rejta. Dle třídních výkazů v něm Emil Hácha bydlel v letech 1878–1881, kdy navštěvoval druhý, třetí a čtvrtý ročník obecné školy (první neabsolvoval, nastoupil rovnou do druhé třídy). Jeho bratr Theodor ale prakticky ve stejných letech (1879–1881) bydlel v čp. 228, jak už víme z předchozího výkladu. Zajímavé, že? Další zajímavostí je to, že v cenném almanachu Jihočech Emil Hácha (na s. 56) figuruje tento dům čp. 299 jako Emilův rodný dům. Almanach vyšel v roce 1942, když už ale visela pamětní deska na (rodném?) domě čp. 228. A almanach navíc není jediný, kde se tato informace objevuje – najdeme ji také v životopisných knihách od Tomáše Pasáka (s. 13) nebo Víta Machálka (s. 29), kteří očividně informace právě z almanachu převzali. Ještě dodejme, že počátkem sedmdesátých let v tomto domě podle knihy domovských příslušníků bydlel rolník Petr Reindl s rodinou.

Dům čp. 370 – tento dům také nestojí přímo ve Svinech, ale najdeme ho v místní části Svatá Trojice. Dle třídních výkazů v něm při docházce do pátého ročníku obecné školy bydlel Emil Hácha v letech 1881–1882 (poté odešel na gymnázium do Budějovic). V tomto školním roce má však ve výkazu uvedeny jako bydliště domy dva – čp. 299 a 370 – proto lze uvažovat o stěhování rodiny. V domě čp. 370 bydlel dle třídních výkazů také Theodor Hácha, a sice v letech 1881–1884 (poté odešel na gymnázium do Budějovic), kdy navštěvoval třetí, čtvrtý a pátý ročník. V tomto domě také zemřel v roce 1884 jejich otec Josef Hácha. Podle zprávy v knize Tomáše Pasáka (neuvádí ovšem, odkud tuto zprávu převzal) odešel Emil Hácha na studia do Českých Budějovic z domu „u Kasinů,“ čímž je bezpochyby míněn právě dům čp. 370, protože jistý muž jménem Kasino tam skutečně přebýval. Konkrétně ho najdeme v knize příslušníků z počátku sedmdesátých let 19. století, která tam eviduje c. k. knihovního Josefa Kasino společně se zednickým mistrem Janem Čančerou.

Dům čp. 88 – dům stojí kousek od hlavního svinenského náměstí v Trocnovské ulici. Do tohoto domu klade narození Emila Háchy nejautentičtější archivní dokument, který máme v dispozici, a sice druhopis matriky narozených. Ano, druhopis čili jeden ze dvou matričních exemplářů. Matriky existují dvojmo – základní knihy a potom jejich druhopisy, což by měly být zcela totožně kusy. Jenomže v případě Emila Háchy nejsou! „Klasickou“ matriku se záznamem s Háchovým narozením v dnešní době snadno dohledáme v digitálním archivu (farnost Trhové Sviny, kniha 11, snímek 24). Příslušná kolonka o místě narození nám prozradí, že se narodil v „Trho Svínech.“ Nic víc, konkrétní adresa a číslo domu chybějí, jak se lze přesvědčit i na přiloženém obrázku. A to je velice zvláštní, protože ostatní novorozenci (resp. pokřtěnci) v knize až na další velmi drobné výjimky uvedenou celou adresu i s číslem popisným mají. Naproti tomu druhopis této matriky už je sdílnější. Podle záznamu v něm se Emil Hácha nenarodil v domě čp. 228, ale v domě čp. 88! Druhopisy nejsou zdigitalizované, ale jeho kopii jako důkaz připojujeme jako přílohu k tomuto článku. Protože se jedná o záznam vzniklý pár hodin (maximálně dní) po porodu, představuje nejhodnověrnější pramen, který k Háchovu narození aktuálně máme. Porovnáme-li záznamy také u Theodora, zjistíme, že ani on nemá v „oficiální“ matrice u svého rodiště uvedeno číslo popisné, a navíc na rozdíl od Emila chybí přesná adresa rovněž u jeho záznamu v matričním druhopisu. Dodejme, že dle evidence obyvatel v domě čp. 88 počátkem sedmdesátých let bydleli tkadlec Jakub Pašek, bednář Jakub Kollar a švec Jan Kollar.

A teď nějaké racionální vysvětlení a závěr. Na základě prozkoumaných archiválií, uložených ve Státním okresních archivu České Budějovice a ve Státním oblastním archivu v Třeboni, bydlela rodina Háchových přibližně v letech 1874–1879 v domě čp. 228, v letech 1879–1881 v domě čp. 299 a v letech 1881–1884 v domě čp. 370. To se zdá být neoddiskutovatelné, stejně jako fakt, že všude byla v podnájmu. Krátce po svém příchodu do města (1870) mohla ale klidně pobývat v domě čp. 88 a po Háchově narození se přestěhovat. Pokud rovnou od začátku bydleli v domě čp. 228, mohla matka Marie Háchová v domě čp. 88 zrovna ve vyšším stupni těhotenství pobývat na návštěvě, schovat se před nepřízní počasí nebo se tam prostě uchýlila, když se nenacházela doma a přišel na ni znenadání čas porodu. Že by v domě bydlel lékař nebo porodní bába se nepodařilo doložit.

To, že Hácha v závěru života považoval za svůj rodný dům čp. 228, znamená, že ho k němu vázaly nejstarší vzpomínky z dětství, a proto byl také tento dům osazen pamětní deskou. O tom, že se vlastně narodil jinde, ani nemusel tušit, protože mu to nikdo nikdy neřekl a ani se to tolik neřešilo. Každopádně nově nalezené indicie směřují k tomu, že rodina kolem roku 1872 bydlela v domě čp. 88 a právě tam se budoucí státní a protektorátní prezident narodil.