608 436 941

Okres Trhové Sviny

Autor: Jiří Čajan | Zveřejněno: středa 11. ledna 2023 | 84x

Okresy jako základní správní jednotky začaly vznikat v roce 1850 podle císařského nařízení, které vešlo v platnost roku 1849. Členily se na okresní hejtmanství a okresy soudní, přičemž hejtmanství bylo správním orgánem a soudní okres byl územním obvodem okresního soudu. Po vzniku Československa se hejtmanství změnila v politické okresy, později v okresy správní.

V roce 1850 byl vytvořen soudní okres Trhové Sviny spadající pod okresní hejtmanství České Budějovice. Zahrnoval obce Besednice, Borovany, Březí, Buková, Bukvice, Hluboká u Borovan, Chlum, Komařice, Kondrač, Ločenice, Mohuřice, Něchov, Nesměň, Olešnice, Ostrolovský Újezd, Otěvěk, Pěčín, Sedlce, Sedlo, Slavče, Strážkovice, Trhové Sviny, Trutmaň, Třebeč a Vrcov. Toto území se stalo v roce 1855 samostatným politickým okresem, který zaniknul v srpnu roku 1868. Jeho agendu opět převzalo budějovické hejtmanství, soudní okres zůstal zachován. V roce 1865 začalo v Trhových Svinech pracovat prvně zvolné okresní zastupitelstvo v čele se starostou Ferdinandem Porákem. Jeho působnost byla vymezena hranicemi soudního okresu. Okresní samospráva sídlila až do roku 1896, kdy byl zakoupen dům čp. 33, v pronajatých místnostech. Dům byl ve stejném roce přestavěn a stalo se z něj až do roku 1928 úřední sídlo samosprávy, což naznačoval i ozdobný zemský znak v jeho štítu. 

V poválečném roce 1919 bylo okresní zastupitelstvo nahrazeno úředně stanovenou okresní správní komisí, jejíž předsedou se stal Jan Doucha a samosprávný okres připadl k okresnímu výboru v Budějovicích. Od poloviny dvacátých let usilovaly Trhové Sviny o okres politický, tento požadavek veřejně vyslovily na manifestacích konaných v letech 1926 a 1932. Jednání byla neustále odkládána a nakonec přerušena druhou světovou válkou.

Myšlenku zřízení okresu se podařilo realizovat až 18. ledna 1949. Trhové Sviny se staly okresním městem, pod které spadaly i některé obce bývalých soudních okresů Nové Hrady, České Budějovice a Lišov. Celkem 66 obcí s 19 215 obyvateli.

Ustavující schůze prozatímního okresního národního výboru se konala v sokolovně 30. ledna 1949. Předsedou byl zvolen soudce JUDr. Augustin Sviták. Úřad neměl žádné vlastní prostory, k jednání využíval zasedací místnost místního národního výboru. Po doplnění dalších členů Krajským národním výborem v Českých Budějovicích začal svinenský okresní národní výbor pracovat jako řádný orgán veřejné správy. Jeho sídlem se staly domy čp. 593 a 594 v tehdejší Leninově ulici – dnešní Brance, část úřadu sídlila v dalších prostorách ve městě.

V první polovině padesátých let, patrně v roce 1953 se Okresní národní výbor přestěhoval do nové budovy ve Školní ulici číslo popisné 709.

V roce 1960 schválilo Národní shromáždění novou územní organizaci státu, v Československu vzniklo 10 krajů a 108 okresů. Nařízením, které vstoupilo v platnost 1. července 1960, ukončil činnost Okresní národní výbor v Trhových Svinech a jeho území připadlo okresu České Budějovice.

Okres Trhové Sviny v dobovém tisku

Budivoj 31.10.1905

Smutný obrázek z Trh. Svinů

V pondělí dne 23. t. m. konalo nově zvolené okresní zastupitelstvo v Trh. Svinech, sestávající z 18 členů (11 členů za venkovské obce, 4 za města (za Trh. Sviny 3 a za Borovany 1) a za 3 velkostatky (kn. Schwarzenberg v Třeboni, hrabě Buquoy v Nov. Hradech a opat kláštera ve Vyšším Brodě) volbu okresního starosty. K volbě dostavili se všichni členové okresního zastupitelstva. Při prvním odevzdání lístků obdržel p. J. Marek, rolník a starosta v obci Bukové 8 hlasů a p. Jos. Šimon, obchodník a městský radní v Trh. Svinech také 8 hlasů, p. Šima z Mouřic 1 hlas a jeden lístek byl odevzdán prázdný. Protože nikdo neobdržel potřebné nadpoloviční většiny hlasů, konána byla druhá volba a tu obdržel p. Marek 10 a p. Šimon 8 hlasů. Byl tedy zvolen okresním starostou p. J. Marek. Výsledek volby rozčilil nemálo p. Šimona, „kroužkového fabrikanta“ (ve „fabrice“ jeho pracují tři ženské), který stůj co stůj chtěl státi se okresním starostou a za tou příčinou zavedl po celém okresu silnou agitaci, při kteréž nebylo šetřeno slibů ba ani peněz. Ano, byly pořádány i pitky. Když však pranic to neprospělo a z volebního osudí vyšel jako vítěz jeho soupeř, dopustil se ve své uražené ješitnosti a prokázané malomoci skutku, jenž přímo křičí. Maje totiž za to, že zástupce p. hr. Buquoye, p. lesmistr z Nov. Hradů volil p. Marka, telegrafoval to hned do Prahy hr. Buquoyi, jenž jest čestným měšťanem trhosvinenským a vyzýval jej, by čestného toho měšťanství se vzdal. Pan hrabě ovšem neváhal a oznámil do Trh. Svinů telegraficky, že na to své čestné měšťanství resignuje. Sotva se to rozhlásilo po městě, jehož obyvatelstvu hr. Buquoy při každé příležitosti hojně dobročiní, zvedla se proti p. Šimonovi bouře veliké nevole a první následek byl, že p. Fr. Fürbeck, všeobecně vážený starosta, roztrpčen byv takovým neslýchaným samovolným jednáním jednoho člena obecního zastupitelstva, hodnosti své se ihned vzdal. Smutný to zajisté obrázek z města, z něhož někteří občané rádi by učinili nový Kocourkov. Až dosud bývalo v Trh. Svinech obyčejem – a je to snad v každém městě v Čechách – že obecní výbor volil vždycky mezi své zástupce v okresním zastupitelstvu také svého starostu. Ale při letošních volbách se to nestalo, nýbrž byli zvoleni pp. Jos. Šimon, kupec, Václav Stráský, hodinář, Ant. Pilbauer, obuvník. Výtečný tento muž patří do onoho smutného trojhvězdí, kteréž kdysi jako volitel za město Trh. Sviny, volilo při poslední volbě říšského poslance za V. kurii – Němce Herbsta. Druhý z tohoto trojhvězdí p. Fr. Steinbauer jest nyní – městským radním a pro třetího, p. Ferd. Pišingra místa v obecním zastupitelstvu dosud se nedostalo. O vy Sviny, Sviny, Sviny, co jest ve vás kalu – špiny!

Zdroj: Daniel Kovář – Trhové Sviny krok za krokem, Daniel Kovář – Okres České Budějovice, František Čapka – Dějiny zemí Koruny české v datech, periodikum Budivoj, archiv autora