608 436 941

Kronika města Trhových Svin

Autor: František Boček | Zveřejněno: 6. června 2022 | 97x

Obecní hospodářství

Podle účtu rozvážného na rok 1921 schváleného obecním zastupitelstvem dne 2. září 1922 má obec toto jmění:

Aktiva:

Budovy: Dům čp. 198 (dvůr) Korun 8.760 –

 Dům čp. 199 (Lázně) Korun 10.200 –

 Dům čp. 226 (cihelna) Korun 500 –

 Dům čp. 228 (měšťanská škola) Korun 56.000 –

 Dům čp. 32 a radnice, 32 b pivovar Korun 120.000 –

Pozemky: role 58 ha 46 a 66 m2;

 luka 42 ha 97 a 40 m2

Obecní jmění: zahrady – ha 80 a 83 m2;

 pastviny 12 ha 66 a 19 m2;

 lesy 75 ha 43 a 41 m2;

 rybníky 10 ha 78 a 28 m2;………K 75.050 –

Budovy k určitým účelům věnované:

 Dům čp. 133 (věznice) K 3.600 –

 Dům čp. 191 (hasičská strážnice) K 11.600 –

 Dům čp. 473 (Chudý dům) K 2.800 –

Městská váha K 2.000 –

Dřevěná bouda tržní K 2.000 –

2 plemenní býci K 8.000 –

Po připočtení jmění běžného činí souhrn aktiv 387.460 – K.

Souhrn passiv 195.297 – K

Čisté jmění tudíž 192.163 – K

Passiva jsou skutečná, jmění nemovité však příliš mírně vzhledem k drahotním poměrům odhadnuto.

Pastviny, lesy a rybníky má obec ve správě vlastní; obecní dvůr; Lázně (tj. hostinec u Sv. Trojice), pivovar, ornou půdu a 36 ha luk pronajímá; 6 ha 97 a luk prodává trávu ve veřejné dražbě. Vše se pronajímá pravidelně na 6 let, pivovar pronajat na 12 let, tedy do roku 1932 družstvu hostinských.

Rozpočty

Rozpočty obecní roku:

1914 1921 1922

potřeba K 43.422 – K 146.905 – K 225.349 –

úhrada K 34.815 – K 95.643 – K 133.844 –

Schodek K 8.607 – K 51.281 –  K 91.505 –

Přirážky

Přirážky úhrnem 70 % 245 % 245 %

Předpis daní K 12.600 – K 13.922 – K 32.627 –

r. 1921

Účet obecního jmění města Trh. Svinů za rok 1921 ze dne 1. června 1922 vykazuje tyto položky:

příjem: (povinnost za tento rok): nájem z obecního hostince (Lázně) K 1.100 –, z obecního dvora K 430 –, z pivovaru K 4.000 –, náhrada zařizovacích výloh v pivovaru 11.000 – K, nájem z polí a luk K 7.673 –, kauce nájemců 969 – K, užitek z luk bývalých rybníků K 14.789 –, z obecních lesů 9.610 – K, z honitby K 500 –, obecní přirážky 88.951 – K, pensijní fond obecního zaměstnanectva 1.403 – K, nápojová dávka 10.127 – K, tržné, dlažebné, pasy 54.925 – K, z míst a krámů K 1.822 –, z městské váhy K 4.579 –, daň ze psů 337 K a jiné; úhrnem K 397.300 –;

ve vydání téhož účtu jsou tyto položky:

služné a mzdy 47.049 – K, zdravotnictví 2.256 – K, náklad na obecné školy K 21.439 –; měšťanská škola 13.427 – K, živnostenská škola pokračovací 300 K, úroky z obecních dluhů 11.332 – K, kauce nájemců K 1.307, výlohy na kancelář a radnici K 6.812 –, výlohy na pivovar K 20.269 –; osvětlování města K 790 –, vodovod, kašny, studně K 5.619, vojenské odvody K 869 –, výlohy cejchovní 1.177 K, slavnosti a hudba K 400 –, diety a povozy 1.743 K, a jiné; úhrnem K 370.736 –.

Rok 1913

 Účet obecního jmění za rok 1913 vykazuje příjmu (předpis) 48.779 – K, vydání 52.643 K.

Volby 1911

Poslední volba obecního zastupitelstva, při níž měli právo volit jen občané majetní, se konala roku 1911. Volilo se ve 3 sborech. –

I. sbor měl oprávněných voličů 35, hlasovacích lístků odevzdáno 10; II. sbor měl oprávněných 118, odevzdáno lístků 25; III. sbor měl oprávněných voličů 556, odevzdáno lístků 89. Úhrnem bylo 709 voličů oprávněných. Každý sbor volil po 10 členech a 5 náhradnících. Ve III. sboru zvoleni byli též pan Jos. Šimon a Jan Kouba, oba voliči ze sboru I. Volba městské rady (představenstva) se konala 18.V.1911. Bylo přítomno 29 členů. Starostou zvolen p. Josef Šimon, obchodník; náměstkem p. Jan Kouba, tajemník okresního výboru a majitel realit, radními: pp. Ant Pilbauer, obuvník, č 79; Petr Steinbauer, hostinský, 91; Frant. Černý, obchodník č. 47; Jan Stráský, obchodník, č. 34; Josef Zettel, host., č. 136, Petr Kollar, obchod, 167; Petr Pilbauer, obchodník, č. 233. Obecní zastupitelstvo bylo takto složeno: obchodníků 12, řemeslníků 6, mlynáři 2, úředníci a majitelé realit 2, úředník 1, učitel 1, zvěrolékař 1, polař 1, hostinští 4; dohromady 30.

Volby nynějšího obecního zastupitelstva se konaly dne 15.VI.1919; jsou to první volby republikánské, demokratické a podle zásady poměrného zastoupení. Počet voličů zapsaných ve volebním seznamu je 1965 osob; z toho mužů 860, žen 1105; - v reklamačním řízení vyloučeno 15 hlasů; z nich 13 mužů a 2 ženy; hlasovacích lístků odevzdáno 1818, z toho 753 mužů a 1065 žen. Volební číslo bylo 59. K volbě oprávněných osob 1950. Volba se konala ve dvou volebních místnostech (radnice a dívčí škola) a odevzdáno hlasů:

1.) pro stranu českoslov. socialistů (nár. sociál.)…680

2.) pro stranu sociálně demokratickou…626

3.) pro společnou kandidátku strany národně demokratické a republik. str. českosl. venkova (agrár.)…294

4) pro stranu lidovou (klerikální)…218

 úhrnem…1818 hlasů.

Zvoleno tudíž bylo:

1.) za stranu čsl. socialistů…11

2.) za stranu sociálně demokratickou…10

3.) za spojené strany nár. demokr. a agrár….5

4.) za stranu lidovou…4

 Úhrnem zvoleno…30 členů obecního zastupitelstva. Jsou to:

1.) za stranu českoslov. socialistů:

František Princ, hostinský; Frant. Šindelář, účetní; Matěj Blízek, polař; Jan Waldauf, kartáčník; Petr Barthel, obchodník; Antonín Zajíček, hostinský; Jan Pöschl, správce okresní stravovny; Frant Šuman, sedlář; Kašpar Hubáček, krejčí; Jan Valter, kameník; Josef Zettl, hostinský.

náhradníci: Ladislav Stráský, strojník; Anděla Kudvejsová, punčochářka; Václav Vasserbauer, obuvník; Ant. Vortner, obchodník; Josef Steinbauer, krejčí; Petr Roule, rolník.

2.) za stranu sociálně demokrat.: Roman Ziffrein, obuvník; Frant. Galačíny, obuvník; Karel Kůrka, účetní; Josef Šálek, obchodník; Ferd. Pišinger ml., obuvník; Frant. Lukeš, domkář; Vojtěch Šteinbauer, obchodník; Ant. Steinbauer, pilnikář, Václav Hlávka, truhlář; Frant. Pexa, obuvník;

náhradníci: Jan Kyslík, tesař; Tom. Studený, domkář; Matěj Brabec, obuvník; Jan Šíma, zedník; Václav Pöes, krejčí.

3.) za spojené strany nár. demokr. a agrární: Otokar Stiebor, vrchní poštmistr; Martin Levý, obchodník; Čeněk Tušer, obchodník; Jan Mareš, ředitel měšť. školy; J. V. Smrčka, obchodník;

náhradníci: Jan Kouba, okres. tajemník; Frant. Stašek, majitel parní pily.

4.) za čsl. stranu lidovou: Alois Jakeš, účetní; Josef Liška, zedník; Josef Krátký, polař; Jan Kubíček, polař;

náhradníci: Petr Heidinger, polař; Kateřina Šteinbauerová, dcera polaře.

Obecní zastupitelstvo podle voleb z roku 1919 bylo zvoleno takto (čísla v závorkách značí počet téhož povolání z voleb r. 1911):

Hostinští…3 (4)

polaři a domkáři…4 (1)

úředníci a majitelé realit…2 (2)

učitelé…1 (1)

řemeslníci…11 (8+1 zvěrolékař)

obchodníci…6 (12)

úředníci…3 (1)

Volba starosty, náměstků a radních vykonána dne 27. června 1919: Starostou zvolen Fr. Princ; I. náměstek starosty: Karel Kůrka; II. náměstek Frant. Šindelář. Radní: Matěj Blízek, Antonín Zajíček, Roman Ziffrein, Ferd. Pišinger ml., Jan Mareš, Alois Jakeš, Otokar Stiebor (má být napsán za Ferd. Pišingrem)

Komise

Komise obecní jsou tyto:

1.) komise finanční: předseda Karel Kůrka, nyní Otokar Stiebor; členové Jan Valdauf, Jan Pöschl, Vojtěch Steinbauer, Frant. Galačíny, Martin Levý, Jan Kubíček, Ladislav *Stráský, Jaromír *Šimon, Josef *Steinbauer, Frant. *Pišl, Ferrd. *Pišinger starší, Jan *Kyslík, Josef *Mašek, Petr *Heidinger. * = členové jmenovaní okres. zastupitelstvem (poznam. A.Z.)

2.) komise vodní a lesní (předseda Matěj Blízek)

3.) komise polní (cesty a pozemky) předs. Ziffrein R.

4.) komise stavební: předseda Šuman Frant., později Fr. Šindelář, nyní Ferd. Pišinger ml.

5.) komise policejní: předseda Frant. Šindelář, později Stráský Lad.

6.) komise zásobovací: předseda Otokar Stiebor, později Jakeš Alois.

7.) komise bytová: předs. Pišinger Ferd. ml., členové Barthel Petr, Jan Buben, Pexa Frant., Antonie Janoušková, Martin Levý, Frant. Šput, Josef Liška, Marie Stráská.

8.) školství, vzdělávací ref. a zdravotnictví: předseda Mareš Jan.

9.) Elektrárenský referát: Princ Frant.

10.) Delegát do okresní hosp. záložny Princ Frant.

11.) Hřbitovní výbor: (předs. Princ Frant.), Karel Kůrka, Pišingr Ferd., Stiebor Otokar, - Šuman Frant., Jos. Bláha z Keblen, Petr Ertl z Čížkrajic, Fr. Holý z Todně, Ant. Hošner z Rankova, Krejčí z Bukvice.

12.) komise disciplinární.

Personál obecní

1) Bohdan Černý, definit. tajemník; 2) Frant. Trajer, policejní revisor, def.; 3) Ludvík Kollar, polic. strážník, def.; 4) Frant. Valut, vodák a hajný, def.; (tito mají služebné podle zákonné normy), 5) Frant. Šnejda hajný a ponocný (odměna roční 1350 K); 6) Bohumír Špát, hajný a výp. strážník (K 2400); 7) Hohenberger Frant., ponocný (K 900); 8) Theodor Pöes, ponocný (K 900); 9) Ludvík Reisinger, ponocný, (K 900); 10) Frant. Steinbauer, hajný (K 600); 11) Frant. Studený, hajný (K 900); 12) Ant. Valdauf, obecní pokladník (K 3.600).

Remunerace starosty ročně K 1000. Členové obec. zastupitelstva, městské rady i komisí konají funkce bezplatně.

Obecní schůze

Schůze městské rady konají se průměrně dvakrát za měsíc, obecního zastupitelstva průměrně jednou za 2 měs., tedy asi 6krát za rok, schůze komisí podle potřeby. Účast bývá nadprůměrná, zájem vždy veliký, hlavně při jednání o rozpočtu.