608 436 941

Kronika města Trhových Svin

Autor: František Boček | Zveřejněno: neděle 6. února 2022 | 45x

 „Ústav chudých“

a) Pro péči o chudé je zřízen zvláštní fond chudinský, jenž má samostatné účtování oddělené od ostatních účtů obce. Z příjmů do tohoto fondu plynoucích hradí se výlohy na zaopatřování chudých příslušníků v místě i v jiných obcí bydlících. Předběžný rozpočet na správní rok 1922 vykazuje tyto složky:

Úhrada:

Úroky z cenných papírů aj. 177 Kč

Procento z dobrovolných dražeb 50 Kč

Z pokut 2000 Kč

Za povolení zábav 5500 Kč

Sbírky a dary 50 Kč

40% výnos zemské dávky ze zábav 1350 Kč

Dary a odkazy 200 Kč

Hražené výlohy chudinské 100 Kč

Z pokladniček 150 Kč

Různý příjem 200 Kč

 Úhrnem 9.777 Kč

Potřeba:

Podpory stálé 5796 Kč

Podpory přechodné 576 Kč

Příspěvky na byt 350 Kč

Příspěvky na vychování 1896 Kč

Příspěvky na ošetřování 400 Kč

Příspěvky na ošacení 500 Kč

Výlohy na léčení chudých 1100 Kč

Výlohy na léky 900 Kč

Výlohy pohřební 400 Kč

Ošetřování chudých přísluš. v cizích obcích 200 Kč

Povozy dobročinné 300 Kč

Zálohy na podpory 100 Kč

Odměna pokladníkovi 30 Kč

Různá vydání 100 Kč 

 Úhrnem 12.468 Kč

Schodek 2.870 K vložen do rozpočtu obecního.

Chudobinec, Špitál

b) Zchudlí měšťané jsou ubytováni, pokud místo stačí, v městském chudobinci či špitále. Předem zaplatí 200 K, kterýžto peníz zvýšen na 500 K v roce 1920. Je to vklad jednou pro vždy Z kapitálu tohoto, který se ukládá na vkladní knížku, vyplácí se týdně z pokladny špitálního fondu jedné osobě (ve špitále je jich 5) peníz Kč 1,20, naturální palivo a byt. Mimo to dostávají ještě úroky z 12 nadací dohromady roč. 76,12 Kč (z kapitálu 2.000 K) a od války druhotní přídavek po 2 Kč týdně. (Tento drahotní přídavek mimo řečených 5 osob dostává ještě 16 osob úplně chudých.)

Fond pro postavení chudobince

c) Roku 1908 založen byl „Jubilejní fond pro zřízení městského chudobince v Trh. Svinech“. Základ položil místní spolek vojenských vysloužilců darem 1.000 K. Mimo to největší dary věnovali pan K. Buquoy (hrabě) v Nových Hradech 1.000 K; pan Jos. Šimon, měšťanosta a obchodník v Trh. Svinech 1000 K, dobrodinec, jenž si nepřeje být jmenován 100 K, p. Pašek František, farář v Domašíně 100 K. To jsou dary do roku 1912. Dne 31. XII. 1921 vykazuje tento fond jmění 6.612 K. (Data dodal p. tajemník Černý)

Péče o dítě

Vedle Červeného kříže a Komise (okresní) pro péči o mládež vyvíjel za války, vlastně po válce, humanní činnost sbor zvaný „Péče o dítě“: Válečná doba měla neblahý účinek na životosprávu dětí a jevilo se nebezpečí vzniku rozličných nemocí z podvýživy. Proto založen tento sbor podle vzoru jiných míst; sbory požívaly podpor našich přátel v Americe. Akce tato uvedena v život 20/VII 1919 a práce rozdělena mezi zástupce politických stran. Zvolen byl výbor, jenž pečoval o náležité rozdělování přídělů americké mise mezi chudé děti. Bylo jich podělováno průměrně 200-250, dostávaly denně polévku a 100-125 dítek do 6 let dostávalo denně kakao. Městská rada propůjčila místnost, kuchyňské zařízení a darovala dříví. Spořitelní a záložní spolek pro Těšínov, mající toho času v Trh. Svinech rozdělování aprovisační mouky, daroval 1634 K. Výtěžek zahradních slavností 77 K a 202 K, výtěžek divadla místních studentů 100 K, dar Lidové strany 165 K. Akce byla dobrodiním chudých dětí, ale nechybělo za obětavost rozličného podezřívání. Akce ukončena r. 1920. (Podle pana A. Jakše, tehdejšího jednatele)

Polévkový ústav

V letech 1914-1918 vařeny byly pro děti venkovské i zdejší polévky a příkrmy a poskytovány v zimě dětem nemajetným za nepatrný příspěvek nebo zdarma. Kuchyně umístěna na radnici; mouky, luštěniny, brambory aj. dodávány aprovisací obecní za běžné ceny. Nádobí nakoupeno z příjmů polévkového ústavu a je nyní uloženo u městského úřadu. Příjmy ústavu byly subvence a dary. Stav jmění dnem 31. prosince 1921 činí 3.171,96 K.

Vídeňské děti

Ač bylo v letech válečných domácích starostí až dost, nebylo zapomenuto na strádající děti vídeňských Čechů a vždy o prázdninách jich několik desítek umístěno v okrese.

Zprostředkování práce

Okresní ústav pro bezplatné zprostředkování práce a služeb v Trh. Svinech zřízený podle zákona 29. III. 1903 zahájil činnost r. 1904. Účelem jeho je opatřovati bezplatně práci nebo službu pracovním silám všech kategorií, jakož i zprostředkovati místa učňovská, takže osoby práci hledající nejsou odkázány na soukromé kanceláře, kterým namnoze běželo o vylákání peněz od osob práci hledající. Na příklad letošního roku (do 6. září) umístěno 138 stavebních dělníků i ve Francii v okolí Lille a Merville v území Němci ve světové válce zpustošeném. Zprostředkování práce děje se zcela bezplatně. Výsledky zprostředkování jeví se takto: (dodal p. Pöschl, správce ústavu)

Rok: Počet zaměstnavateli Počet Počet do

 přihlášených míst: uchazečů: práce daných:

1905 199 míst, 157 uchazečů, 135

1907 131 102 92

1910 141 155 106

1912 171 185 128

1914 171 208 126

1917 125 119 117

1918 191 165 164

1919 595 2.188 593

1920 1.054 1.713 1.048

1921 1.181 2.101 1.157

Nemanželské děti

Počet nemanželských porodů před válkou a po válce jeví se takto: (Dodal p. děkan z matriky.)

Roku 1914 narodilo se nemanžel. dětí 8, všech porodů bylo 105

 1915 4 50

 1916 3 46

 1917 5 34

 1918 5 35

 1919 5 69

 1920 15 90

Pojišťování

Pojišťování již se vžilo. Obyvatelstvo se pojišťuje proti živelním pohromám, proti ohni, vloupání, krádeži, nemajetní se pojišťují na úmrtí nebo pojišťují věno dětem apod. Pojišťovny mají zde stálá zastupitelství a zástupci cizí často přijíždějí a donucují, aby se obyvatelé pojišťovali.

Pojištění v nemocenské pokladně

Okresní nemocenská pokladna vešla v život zákonem z roku 1888. Počátky její byly nepatrné. Zaměstnavatelé považovali zákon o nemoc. pojištění jako břímě, jež na ně zákonodárci uvalili a kde mohli, pojištění se vyhnuli. Agenda její byla tak slabá, že svěřena byla jako vedlejší zaměstnání solicitátoru u notáře p. Vortnerovi. V brožuře „Politický okres budějovický ve světle statistických údajů“ vydané okresní školní radou jsou tato data z hospodářské nemocenské pokladny na rok 1910. Průměrný počet členů 434; onemocnělých 156, zemřel 1; případů onemocnění 156, porodů 3; dní za onemocnění 2518, za porody 84. Příjem příspěvků 5660 K, reversní fond 5264 K; Vydání úhrnem 5030 K. Podpory členům 2092 K, lékař a dozor 1035 K, léky 759 K, ošetřování v nemocnici 200 K, pohřebné 40 K. Počet členů mezi 400-500 kolísal až do převratu. Roku 1919, kdy zákonem rozšířena pojistná povinnost i na hospodářské dělnictvo a lesní dělnictvo a zavedeno rodinné pojištění obligatorní, vzrostl počet pojištěnců do tisíců. Zavedeno řádné úřadování i kontrola, takže jest jen málo těch, kteří pojištění svého zaměstnance vyhnouti se mohou. Také léčení je účelnější a provádí se lékaři domácími, odbornými, zubními, pobytem v nemocnici i lázních a sanatoriích. Pojištění je rozděleno na 15 tříd; asi 50 % je pojištěno v nejnižších třech třídách. (Podle vedoucího pokladny p. Šindeláře)

Výměnkáři

Všechna tato sociální opatření jeví veliké mezery. Trpký často bývá zbytek života výměnkářů, kteří, když už nemohou pracovati, bývají mnohde považováni za příživníky.

Žebráci

Snad se zlepší jejich stav, až se uskuteční očekávané starobní a invalidní pojišťování; potom snad také zmizí průvod 11 chudáků, kteří se každý pátek ráno po ulici belhají, aby se doprošovali u dveří zámožnějších almužny.