608 436 941

Měsíc lásky

Autor: Ing. Markéta Prokeš | Zveřejněno: 20. dubna 2024 | 4x

Měsíc květen byl vždy chápán jako čas bující přírody, období lásky a vášně. Vše ztělesňuje zelená májka, která se většinou stavěla v předvečer 1.máje, jako symbol plodivé síly. Malé ,,máječky“ stavěli i chlapci svým dívkám pod okny, aby jim projevili lásku a oddanost, jako například v obci Trutmaň (nyní Mezilesí). Za první republiky ležela Trutmaň na samotné jazykové hranici a byla jedinou německou vsí, která patřila k české farnosti v Trhových Svinech. Zde probíhalo namlouvání děvčat v předvečer 1. máje tzv. ,,přes okýnko“ (německy ,,Fensterln“) a bylo zaznamenáno ještě v roce 1940. Rodiče sice nechávali navazování známostí dostatečný prostor, ale bedlivě střežili pověst dcer a přístup k dívčí komůrce (,,Menscherkammer“). 

Klasická tradice, co se váže k 1. květnu, svátku lásky, je polibek pod rozkvetlou třešní či višní, aby slečna či žena celý rok byla svěží a neuschla. Tento roztomilý zvyk vznikl však až na počátku 20.století v návaznosti na romantika Máchu, který v básni ,,Máj“ oslavoval krásu a jarní přírodu. V tento den se zamilovaní líbají pod sochou Karla Hynka a hojně navštěvují Petřín.

1.května oficiálně slavíme Svátek práce, za který vděčíme dělníkům v Chicagu, kteří v roce 1890 demonstrovali (krvavě bojovali) za 8hodinovou pracovní dobu. Od roku 1948 však 1.máj probíhal již v režii komunistické vlády.

Rozhodně za zmínku stojí legendární prvomájové průvody alegorických vozů v Mohuřicích, které probíhaly již od roku 1999 až do roku 2019.

Ke květnu na Trhosvinensku patřily májové pobožnosti. Májovky, jak se lidově nazývaly, organizovali většinou farář či nejstarší modlič z vesnice. Někdy se o pobožnosti staraly ženy či mladé dívky oblečené ve slavnostních šatech. Věřící se scházeli v podvečer na návsi u venkovní kaple nebo křížku. Chodívalo se také s procesím do polí, modlit se za úrodu vždy na jinou světovou stranu, každý týden až 4x.

Od 16. května se pobožnosti zasvěcovaly ke svatému Janu Nepomuckému a poté až do konce měsíce pokračovaly pobožnosti k poctě Panny Marie.

Jan Nepomucký je český světec a patron kněží, mlynářů, vorařů, řidičů a mostů. Byl totiž po dlouhém mučení na popud krále Václava IV. vhozen z Karlova mostu do Vltavy. Odtud pochází spojení s vodou. Je to nejčastěji zobrazovaný světec a jeho kamenné sochy stojí v každém městě a na téměř všech mostech. Jeho sochu můžeme nalézt přímo v centru Trhových Svinů nedaleko kašny, kde je svatý Jan Nepomucký zobrazen ještě se svatou Barborou. Poznáme ho podle 5 hvězd zobrazených kolem hlavy. Další socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1723 se nachází na návsi například v Čížkrajicích.

Ještě ve 30. letech se v Mezilesí od 16.5. tj. svátku svatého Jana Nepomuckého shromažďovali lidé ze vsi po celý týden k večerní modlitbě, aby pak setrvali v rozjímání pod kaštanem. V jiných obcích na Trhosvinensku zase chodila procesí k soše sv. Jana Nepomuckého. Nejzajímavější událostí v oblasti byla a stále je pouť ve Svatém Janu nad Malší, kam dříve přicházela procesí jak z Trhových Svinů, Doudleb či vzdálenějších Borovan.