608 436 941

Organizace školního roku   2019/20

Autor: | Zveřejněno: 16. srpna 2019 | 47x

Školní rok 2019/2020 v ZŠ TS

Přehled prázdnin a státních svátků

Období škol. vyučování bude zahájeno 2. září 2019 ( Po )

Státní svátek – Den české státnosti 28. září 2019 ( So )

Den vzniku samostatného československého státu 28. října 2019 ( Po )

Podzimní prázdniny připadnou na 29. - 30. října 2019 ( Út - St )

Státní svátek – Den boje za svobodu a demokracii 17. listopad 2019 ( Ne )

Vánoční prázdniny budou zahájeny 23. prosince 2019 ( Po ), skončí 3. ledna 2020 ( Pá ), vyučování začne 6. ledna 2020 ( Po )

Vyučování bude v 1. pololetí ukončeno 30. ledna 2020 ( Čt )

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na 31. ledna 2020 ( Pá )

Jarní prázdniny byly stanoveny 10. – 16. února 2020 ( Po - Ne)

Velikonoční prázdniny připadnou na 9. - 10. dubna 2020 ( Čt – Pá ), velikonoční pondělí 13. dubna 2020 ( Po )

Svátek práce 1. 5. 2020 ( Pá )

Státní svátek na počest 75. výročí osvobození 8. 5. 2020 ( Pá )

Období škol. vyučování ve 2. pol. bude ukončeno 30. června 2020 ( Út )

Hlavní prázdniny budou trvat od St 1. července - do Po 31.srpna 2020

Období škol. vyučování 2020/21 bude zahájeno 1. září 2020 ( Út )

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Zápis do 1.ročníku ZŠ  odpoledne 3. dubna (Pá) a dopoledne 4. dubna (So)

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře stanoví zákon č. 561 / 2004 Sb., školský zákon a vyhláška č.353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Pro přijímací řízení ve školním roce 2019/2020 platí zejména:

- přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou se podávají

do 30. listopadu 2019, resp. dle § 40 správního řádu do 2. prosince 2019 pro 1. kolo přijímacího řízení;

- přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání bez talentové zkoušky se podávají

do 1. března 2020, resp. dle § 40 správního řádu do 2. března 2020 pro 1. kolo přijímacího řízení;

- uchazeč se může přihlásit nejvýše na dva obory vzdělání s talentovou zkouškou a až na dva obory vzdělání bez talentové zkoušky; školy (obory vzdělání) se na obou dvou přihláškách vždy uvádí ve stejném pořadí;

- termín pro talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do oborů středního vzdělání

s talentovou zkouškou je stanoven v pracovních dnech od 2. do 15. ledna 2020, pro talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou v pracovních dnech od 2. ledna do 15. února 2020;

-termín pro talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do oborů vzdělání v konzervatoři je stanoven v pracovních dnech od 15. do 31. ledna 2020;

- termín pro školní přijímací zkoušky v oborech vzdělání bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky v 1. kole přijímacího řízení je stanoven v pracovních dnech v období od 22. do 30. dubna 2020;

- přijímací zkoušky (jednotné i školní) do maturitních oborů vzdělání bez talentové zkoušky

v 1. kole přijímacího řízení se konají v pracovních dnech v období od 12. do 28. dubna 2020;

v tomto termínu se rovněž koná jednotná zkouška do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou.

Povinné jednotné zkoušky se konají v oborech vzdělání s maturitní zkouškou (s výjimkou oborů zkráceného studia a oborů vzdělání, u nichž je jako součást přijímacího řízení stanovena RVP talentová zkouška), a to pro všechny formy vzdělávání.

Jednotná zkouška se koná v dotčených maturitních oborech vzdělání podle § 60c odst. 1 školského zákona v 1. kole přijímacího řízení ve dvou termínech, které stanoví MŠMT do 30. září 2019 a zveřejní je způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Jednotné testy jsou vyhodnoceny centrálně Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen „Centrum“) a zaslány školám, a to nejpozději 28. dubna 2020.

Školy hodnocení jednotné zkoušky zapracují v celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem; hodnocení jednotné zkoušky se podílí na hodnocení uchazeče nejméně 60 % a v případě přijímacího řízení do oborů vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %.

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů formou vydání seznamu přijatých uchazečů i zaslání písemného rozhodnutí jen nepřijatým uchazečům pro 1. kolo přijímacího řízení se u oborů vzdělání, u nichž je jako součást přijímací zkoušky stanovena RVP talentová zkouška, uskuteční v termínu od 5. do 15. února 2020; u oborů bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky se uskuteční v termínu od 22. do 30. dubna 2020, resp. koná-li se školní přijímací zkouška do dvou pracovních dnů po konání této zkoušky; u oborů bez talentové zkoušky a s maturitní zkouškou se uskuteční do dvou pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazečů Centrem školám.

Po vyhlášení výsledků přijímacího řízení uchazeč potvrzuje svůj zájem o školu odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí (zápisový lístek nebude předkládat uchazeč, který se hlásí do jiné než denní formy vzdělávání, do nástavbového a zkráceného studia).