608 436 941

Vyhodnocení bezpečnostní situace ve služebním obvodu OOP ČR Trhové Sviny za období leden až prosinec roku 2020

Autor: Zpracoval: prap. Michal Krauskopf | Zveřejněno: 20. ledna 2021 | 28x

Žijeme v bezpečné oblasti

Největší část ze všech služebních obvodů zdejší součásti Policie ČR, tedy Obvodního oddělení policie v Trhových Svinech, tvoří nejen samotné město Trhové Sviny, ale také dalších 15 místních částí Trhových Svinů: Rejta, Svatá Trojice, Bukvice, Pěčín, Hrádek, Třebíčko, Otěvěk, Čeřejov, Rankov, Jedovary, Veselka, Něchov, Todně, Březí a Nežetice 

Na shora popsané části tohoto služebního obvodu za rok 2020 byl zdejším obvodním oddělením zaevidován nápad celkem 214-ti věcí, resp. podnětů oznámených občany či různými institucemi nebo vlastním zjištěním.

Z tohoto celkového výčtu věcí bylo celkem 39 věcí prověřováno pro podezření z trestných činů, kdy ve 22 případech byla věc objasněna se zjištěním pachatele a tyto věci byly předány Okresnímu státnímu zastupitelství v Českých Budějovicích k podání obžaloby, nebo byly předány Službě kriminální policie a vyšetřování v Českých Budějovicích k zahájení trestního stíhání konkrétní osoby či osob. Ve třech věcech však stále probíhá prověřování, přičemž 4 další věci byly objasněny a odloženy, neboť v dané věci se nejednalo o trestný čin a zbylých 10 věcí bylo odloženo z důvodu nezjištění pachatele daného jednání. Ve srovnání s minulým obdobím se jedná takřka o stejné statistiky, kdy převažují majetkové trestné činy, a dále pak např. zanedbání povinné výživy. Je však na místě upozornit v této souvislosti, že nemalá část oněch majetkových trestných činů, která oproti minulému období zaznamenala nárůst, byla spáchána v internetovém prostředí (různé sociální sítě, portály zaměřené na prodej použitého zboží apod.). 

Na uvedeném území města a přilehlých částí bylo zdejší součástí policie z onoho celkového nápadu zaevidováno také celkem 109 věcí kvalifikovaných jako přestupek. Z toho pak 49 věcí bylo oznámeno správnímu orgánu k projednání, nejčastěji se jednalo o přestupky proti občanskému soužití a proti majetku, dalších 21 věcí bylo vyřešeno v příkazním řízení, kdy převážně to byly přestupky v dopravě. 39 věcí bylo odloženo pro nezjištění pachatele, přičemž se jednalo převážně o přestupky proti majetku (krádež, podvody při nákupu a prodeji na internetu, poškození věci, zatajení nálezu).

Zbylý počet 66 věcí z celkového součtu evidovaných událostí byl prověřen a založen s výsledkem, že ve věci nebylo dáno podezření z trestného činu nebo přestupku, popř. se jednalo o žádosti různých subjektů státní správy, samosprávy či soudů o doručení písemnosti osobám, jejichž bydliště je těmto institucím neznámé a tyto osoby byly pro danou instituci nekontaktní.

Na shora popsané územní části prováděl také Dopravní inspektorát České Budějovice svou činnost, kdy jeho činností bylo zjištěno 77 událostí, při kterých byla porušena pravidla silničního provozu a jiných norem souvisejících s provozem na pozemních komunikacích, kdy ve většině případů byla věc vyřešena na místě příkazním řízením, popř. věc byla oznámena správnímu orgánu. Uvedenou činností dopravního inspektorátu byly také zjištěny skutečnosti s podezřením ze spáchání trestného činu (ohrožení pod vlivem návykové látky, maření výkonu úředního rozhodnutí), které byly dopravním inspektorátem následně předány Okresnímu státnímu zastupitelství v Českých Budějovicích k podání návrhu na potrestání. 

Zdejší součást policie v uplynulém období byla dále nad rámec obvyklých činností dále zapojována do dopravně bezpečnostních akcí, opatřeních souvisejících s pandemií koronaviru a kontrolou hraničních přechodů s Rakouskem nacházejících se ve služebním obvodu zdejší součásti policie 

Na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti spolupracovala zdejší součást v uplynulém období také s Městskou policií v Trhových Svinech, kdy tato spolupráce je dlouhodobě na výborné úrovni, stejně jako spolupráce s Městským úřadem Trhové Sviny, a to především při řešení příprav na mimořádné události v rámci integrovaného záchranného systému. 

Na závěr lze konstatovat, že z výše uvedených údajů vyplývá, že shora popsaná část služebního obvodu zdejšího obvodního oddělení policie je méně problémová a není zapotřebí zde přijímat zvláštní opatření.

 npor. Bc. Viktor Skabalík, vedoucí oddělení