608 436 941

Zásady vydávání Trhovosvinenských listů

Autor: Redakční rada TSL | Zveřejněno: sobota 28. března 2020 | 88x

Vážení čtenáři,

již delší dobu redakční rada TSL připravovala aktualizaci zásad našich listů. Změnily se totiž podmínky stanovené přímo zákonem (GDPR), podmínky technické (ze strany redakce, města i tiskárny). Protože jsme vinou koronaviru v dubnovém vydání ochuzeni o veškerou nabídku kulturních a společenských akcí, přímo nabízí se využití místa ve zpravodaji k tomuto nikterak záživnému, přesto ale nutnému a aktuálnímu textu.

Trhovosvinenské listy /TSL/ jsou měsíčník vydávaný Městem Trhové Sviny a povolený Okresním úřadem České Budějovice 18. 7. 1994 pod evidenčním č. MK ČR E 10896.

Hlavním cílem TSL je informovat občany o činnosti samosprávy města a městského úřadu, o činnosti příspěvkových organizací města a o kulturním, sportovním, spolkovém a společenském dění ve městě, o historii města a zájmech jeho občanů.

I. Vydávání TSL, jeho distribuci a hospodaření zajišťuje úsek kultury městského úřadu, konkrétně KIC. Předseda redakční rady, kterého jmenuje rada města, zodpovídá za termíny vydání a dodržení zásad vydávání u zveřejněných příspěvků. Za inzerci zodpovídá radou města určený zaměstnanec KIC T. Sviny. Rada města je orgánem, který rozhoduje v případech přesahujících kompetence redaktora.

II. Příspěvky do TSL nejsou honorovány, sazebník inzerce schvaluje rada města, stejně jako i prodejní cenu zpravodaje. Rozsah textu příspěvku by neměl přesáhnout půl tiskové strany (tj. 4 000 znaků vč. mezer). Příspěvky může redakce TSL po oznámení autorovi krátit, požádat autora o přepracování, může příspěvek rozdělit do několika pokračování nebo jej zcela odmítnout.

III.

V TSL nelze otisknout příspěvky:

- jsou-li v rozporu se zásadami vydávání v TSL

- anonymní

- týkající se záležitostí, které jsou v šetření policie či soudu

- jejichž obsah je v rozporu s dobrými mravy, diskriminující z důvodů rasy, národnosti, pohlaví, náboženského či politického přesvědčení, snižující lidskou důstojnost, obsahující prvky pornografické či násilí, nebo jinak ohrožující mravnost,

- Poznámka:

Přednost mají vždy články týkající se samosprávy/MěÚ/ORP/příspěvkových organizací/zájmových organizací a spolků Trhové Sviny a dalších subjektů v katastru obce.

Otištění příspěvků týkajících se dění v jiných obcích, je možné pouze za těchto podmínek:

  • příspěvky se do TSL umístí pouze v případě, pokud v daném vydání bude dostatek prostoru
  • jedná se o obce v blízkém okolí (tj. takové, z nichž děti školou povinné spádovostí přináleží do ZŠ T. Sviny – např. Čížkrajice, Olešnice, Slavče, Kamenná apod.)
  • příspěvky se týkají pouze spolkového života v obci, kulturní/sportovní/charitativní akce
  • nejedná – li se o blízké okolí, lze zmínit pouze charitativní projekty a kulturní akce většího významu (např. Borůvkobraní apod.)

IV. Termín uzávěrky je stanoven zpravidla ke 20. dni předchozího měsíce. Příspěvky lze v souladu s Technickými požadavky (viz níže) zasílat pouze elektronicky, a to na e-mailovou adresu:

tslisty@gmail.com – pokud se jedná o příspěvky v podobě článků a fotografií

inzercetsl@gmail.com – pokud se jedná o placenou i neplacenou inzerci

V. Vydavatel TSL neodpovídá podle § 5 zák.č. 46/2000 za obsah inzerce.

VI. Obsahuje-li příspěvek tvrzení nebo informace dotýkající se dobré pověsti jiného subjektu, má tento subjekt právo na odpověď v souladu s § 10 tiskového zákona č. 46/2000. Odpovědný redaktor bezprostředně vyrozumí kritizovaný subjekt a poskytne mu 24 hodin na odpověď. Pokud tato lhůta přesáhne termín uzávěrky, budou oba příspěvky zveřejněny v dalším čísle. V následujícím čísle je možné ještě otisknout repliky obou stran. Další články na dané téma od polemizujících nebudou publikovány. Týká se i polemik vztahujících se ke třetímu subjektu či jevu.

 VII. Vydavatel má právo na jazykovou úpravu, která nezmění smysl textu, po dohodě s autorem i na krácení textu. Pokud si autor výslovně nepřeje, aby jeho text prošel korekturou, uvede to ve formě dodatku pod svým příspěvkem. Dále má redakce právo výběru ze zaslaných fotografií, či jejich odmítnutí z důvodu špatné kvality. Z prostorových důvodů může být příspěvek přesunut do dalšího čísla. O těchto krocích informuje odpovědný redaktor autora. Autor příspěvku je povinen uvést všechna dostupná spojení (adresa, telefonní číslo, e-mail). 

Technické požadavky pro přijímání příspěvků do TSL

Příspěvky je možné zasílat pouze v elektronické podobě.

Text:

- Pouze nadpis je možné napsat tučně.

- Nepoužívejte tabulátory.

- Odstavce od sebe oddělujte klávesou Enter.

- Obrázky ke svému příspěvku nikdy nevkládejte přímo do textu.

- Soubor uložte ve formátu WORD.

Obrázky:

- Obrázky musí být uloženy ve zvláštním souboru (tj. nevložené přímo do textu).

- Minimální rozměr obrázku je 1000 x 1000 px

- Povolené formáty obrázků jsou JPG, PNG

- Popisku fotografie pište pod samotný článek.

Zasílaný dokument s článkem (popř. fotku) pojmenujte shodně s titulkem Vašeho příspěvku.

Inzerce:

- Grafická data: PDF, JPG

- Textová data: soubor TXT