608 436 941

Program rozvoje venkova avízo výzvy č.5

Autor: | Zveřejněno: úterý 11. února 2020 | 21x

5. Výzva MAS v souladu se Strategií CLLD pro území MAS Sdružení Růže na období 2014 – 2020 schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR a ŘO Programu rozvoje venkova

MAS Sdružení Růže z.s. vyhlásí 5. Výzvu MAS v souladu se Strategií CLLD pro území MAS Sdružení Růže na období 2014 – 2020 schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR a ŘO Programu rozvoje venkova

Termín vyhlášení výzvy je plánován na konec února 2020 a příjem žádostí bude upřesněn dle aktuálního vyhlášení výzvy.

Zažádat si o dotaci budou mít opět nejen podnikatelé na rozvoj svých aktivit, ale i zpracovatelé zemědělských produktů a nově i obce. Projekty mohou být zaměřeny např. na pořízení strojů, technologií, vybavení provozoven, stavební obnovu i nákup nemovitosti či užitkového vozu. MAS plánuje vyhlášení těchto Fichí:

Číslo Fiche

Název Fiche

Vazba Fiche na článek Nařízení EP a Rady (EU) č. 1305/2013

Alokace (Kč) pro 5. výzvu PRV

F1

Investice do zemědělských podniků

Článek 17, odstavec 1., písmeno a)

8 077 000,-

F2

Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Článek 17, odstavec 1., písmeno b)

1 699 000,-

F4

Investice do nezemědělských činností

Článek 19, odstavec 1., písmeno b)

6 193 000,-

F7

Neproduktivní investice v lesích

Článek 25

1 988 000,-

alokace se mohou změnit dle aktuálního čerpání

Fiche

Způsobilé výdaje

F1

Zemědělci

stavby, stroje, technologie pro živočišnou, rostlinnou a školkařskou produkci; nákup nemovitosti

F2

Místní produkce

pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu, balení, značení výrobků; výstavba, modernizace a rekonstrukce budov; investice související se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků a druhotných surovin vznikajících při zpracování s výjimkou odpadních vod; investice vedoucí ke zvyšování a monitorování kvality produktů; investice související s uváděním vlastních produktů na trh včetně marketingu; pořízení užitkových vozů kategorie N1 a N2; investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu; nákup nemovitosti

F4

Podnikatelé

stavební obnova či nová výstavba provozovny, pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro nezemědělskou činnost (nákup zařízení,) v souvislosti s projektem; doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, náklady na výstavbu odstavných a parkovacích stání, oplocení, nákup a výsadba doprovodné zeleně); nákup nemovitosti

F7

Rekreační funkce lesa

opatření k posílení rekreační funkce lesa, značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty (do šíře 2 metrů), značení významných přírodních prvků, výstavba herních a naučných prvků, fitness prvků, zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, informačních tabulí, závory, zařízení k odkládání odpadků, nákup pozemku a opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa (mostky, lávky, zábradlí, stupně)

Předpokládáme, že příjem žádostí o dotaci bude probíhat až v březnu 2020. Je však nutné, aby každý žadatel byl registrován v portálu farmáře (http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/portal-farmare-pro-nove-uzivatele/zadost-o-pristup-na-portal-eagri.html).

V průběhu vyhlášení výzvy proběhne seminář pro žadatele, své záměry však můžete konzultovat již nyní. V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit.

Věříme, že i díky Vám půjdou dané prostředky přesně tam, kde jsou nejvíce potřeba.