608 436 941

MAS Sdružení Růže z.s. a projekty MAP II a MAP III pro ORP Trhové Sviny

Autor: Za MAS Sdružení Růže z.s. Lucie Kolářová | Zveřejněno: sobota 16. dubna 2022 | 54x

V únoru 2022 byl ukončen projekt MAP II (místní akční plán) pro ORP Trhové Sviny, na který hned v březnu navázal projekt MAP III pro ORP Trhové Sviny. V tomto projektu se budou i nadále setkávat pracovní skupiny a pracovat na přípravě akčních plánů a současně bude probíhat evaluace. Implementační část v tomto projektu bohužel není, ale předpokládá se, že od prosince 2023 v rámci projektu MAP IV se budou opět realizovat akční plány, které vzejdou z tohoto projektu. 

Projekt MAP II (místní akční plán) pro ORP Trhové Sviny byl realizován od 1. 3. 2018 do 28. 2. 2022.

Po celou dobu byly zřízeny 4 povinné pracovní skupiny (PS), a to pro čtenářskou gramotnost, pro matematickou gramotnost, pro rovné příležitosti a pro financování. V našem MAPu jsme si zvolili i jednu skupinu volitelnou a tou byla PS pro předškolní vzdělávání. Dohromady se do těchto skupin zapojilo celkem 23 učitelů.

Hlavním pracovním orgánem MAPu byl, stejně jako u MAP I, řídící výbor, který byl tvořen zástupci klíčových aktérů v území, inicioval aktivity a schvaloval všechny dokumenty projektu. V našem území měl 17 členů.

Cílem projektu bylo podpořit spolupráci zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání. Jednalo se o společné setkávání, vzdělávání, plánování a informování o činnosti v regionu. Podařilo se nám zrealizovat setkávání ředitelů a vedoucích učitelů škol a školek.

Uspořádali jsme 28 seminářů pro učitele, ředitele a řídící výbor, 6 workshopů pro rodiče.

Realizované akční plány:

Podpora rozvoje školních časopisů – jedná se o rozvoj čtenářské gramotnosti formou školních časopisů, kdy byly pro tvůrce z jednotlivých škol zajištěny společné kurzy psaní (články, rozhovory, atd.) včetně zajištění vzhledu časopisu. Zapojeny 4 školy (ZŠ Horní Stropnice, ZŠ a MŠ Svatý Jan nad Malší, ZŠ Nové Hrady a ZŠ Trhové Sviny)

Sdílený klinický logoped v MŠ – depistáž v MŠ a následné kontrolní návštěvy; logopedka metodicky vedla logopedické asistentky. Zúčastnilo se 11 MŠ.

Výměna zkušeností mezi MŠ, ZŠ a ZUŠ – jednalo se o aktivní zapojení ZUŠ v regionu do života škol. Společné vzdělávání učitelů hudební výchovy, workshopy, příklady dobré praxe, mimoškolní aktivity, které byly zajišťovány učiteli ze ZUŠ. Zapojených 12 MŠ.

Prevence rizikového chování dětí – jednalo se o realizaci workshopů pro děti v ZŠ s cílem u dětí nastavit správné hodnoty a posilovat vztahy žáků v třídním kolektivu. Prevence šikany apod. Zúčastnily se všechny naše školy, tedy 8 ZŠ.

Co dokážeme se stavebnicí – tvorba výrobků podle jednotného zadání pro žáky mateřských a základních škol. Mateřské školy a první stupeň ZŠ stavebnice Seva, pro druhý stupeň ZŠ stavebnice Merkur. Vyhlášení tématu na začátku školního roku, žáci v průběhu roku pracovali na realizaci, průběžně dokumentovali svou činnost. Merkur se využíval ve 4 ZŠ (ZŠ Horní Stropnice, ZŠ Nové Hrady, ZŠ Trhové Sviny a ZŠ Petříkov) a Seva v ZŠ i MŠ (ZŠ a MŠ Horní Stropnice, MŠ Nové Hrady, MŠ Mladošovice, ZŠ a MŠ Petříkov, MŠ Žár, MŠ Borovany, MŠ Slavče, MŠ Trhové Sviny, ZŠ a MŠ Svatý Jan nad Malší).

Podpora ICT pomocí robotiky – celoroční volnočasová aktivita pořádaná na školách v ORP Trhové Sviny s robotickými stavebnicemi. Tvorba robotů dle zadání pro žáky 2. stupně základních škol. Využívaly se bude stavebnice VEX IQ robotic. Vyhlášení tématu na začátku školního roku, žáci v průběhu roku pracovali na realizaci, průběžně dokumentovali svou činnost. Zapojení ve 4 školách v našem ORP (ZŠ Trhové Sviny, ZŠ Horní Stropnice, ZŠ Nové Hrady, ZŠ Borovany).

Sdílený pracovník a terapeut pro ZŠ v ORP Trhové Sviny – jednalo se o zřízení pracovní pozice pracovník a terapeut na podporu rozvoje dítěte pro území ORP Trhové Sviny, který pravidelně navštěvoval základní školy v regionu a spolupracoval s učiteli i žáky. Pilotní projekt pro ZŠ Trhové Sviny, ZŠ a MŠ Svatý Jan nad Malší, ZŠ Praktická Trhové Sviny a Domeček.

Pokusy v chemii, fyzice a přírodopisu – seznámení s chemickými, fyzikálními a biologickými principy na základě jednoduchých pokusů inspirované například programy Techmania Plzeň apod. Pokusy probíhali s učiteli, popř. se studenty fakulty JČU. Zúčastnili se 3 ZŠ (ZŠ Horní Stropnice, ZŠ Nové Hrady a ZŠ Trhové Sviny).

Cesty za poznáním – v roce 2019 se konal výjezd dětí do několika míst. Jednalo se o Království lesa na Lipně, zemědělské muzeum v Netěchovicích, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích a Sýpka v Horní Stropnici. Dohromady se těchto cest zúčastnilo na 400 dětí.

V roce 2021 se děti zúčastnily dalšího výjezdu, tentokrát bylo stejné místo pro všechny, a to Zoo Na Hrádečku a Obludiště. Tohoto výjezdu se opět zúčastnilo na 400 dětí.

Projektové dny – společně s organizací Věda nás baví, šlo o pokusy ve školách.

Další aktivity:

Motýli do školek – v roce 2020 jsme zakoupili do každé školky v našem ORP motýlí zahrádku a děti tak mohly sledovat vývoj motýla.

Stolní kalendář s fotkami z MŠ s našimi aktivitami – v roce 2020 jsme nechali udělat stolní kalendář, ve kterém je na každý týden fotka z MŠ s nějakou aktivitou, která byla podpořena v rámci našeho projektu

Putování po Trhovosvinensku – v roce 2021 jsme začali s novou aktivitou, kterou jsme nazvali „Putování po Trhovosvinensku“. Cílem bylo navštívit zajímavá místa našeho regionu, kde děti sbíraly razítka. Tato akce byla velice zdařilá, a nejen dětmi pozitivně vnímaná.

Sdílené kufry do škol – v rámci podpory čtenářské gramotnosti jsme zakoupili 10 kufrů, které jsme naplnili 16 ks knih pro děti a 1 knihou pro učitele (Nadané dítě). Tyto kufry jsou půjčovány školám, kdy po přečtení jednou třídou, putuje kufr do jiné třídy, popř. školy.

Pomůcky na polytechniku pro ZŠ, MŠ i ZUŠ – do každé ZŠ, ZUŠ i MŠ jsme zakoupili polytechnické pomůcky dle jejich výběru.

Veškeré informace o projektu MAP II pro ORP Trhové Sviny naleznete na www.mapvzdelavani.cz v sekci ORP Trhové Sviny.