608 436 941

Zpráva o hospodaření Tepelného hospodářství v roce 2020

Autor: Tepelné hospodářství Města Trhové Sviny spol. s. r. o. | Zveřejněno: 26. října 2021 | 19x

 Dne 7. 5. 2021 se uskutečnila Valná hromada Tepelného hospodářství Města Trhové Sviny spol. s.r.o., kterou tvoří rada města.

Na svém jednání schvalovala účetní závěrku a zabývala se výsledky hospodaření za rok 2020.

Výsledky hospodaření prezentovala Ing. Eva Binderová, zástupce účetní firmy BEST spol. s.r.o. a Dana Kodrasová, účetní tepelného hospodářství.

 Účetní výsledek hospodaření za rok 2020 je vykázán ve výši - 3 018 725,56 Kč.

Záporného výsledku hospodaření bylo dosaženo zejména díky negativním dopadům způsobených celosvětovou pandemií koronaviru COVID-19, kdy kvůli následné krizové situaci musela část odběratelů, především školy, školky a městské objekty, omezit provozování činnosti. Útlum činností těchto významných odběratelů se projevil výrazným snížením spotřeby tepla a elektrické energie, kterou TH nemohlo plně dodávat jako v předchozích letech, čímž došlo ke snížení výnosů za existence stálých fixních nákladů, které TH bylo povinno hradit.

V uvedeném roce došlo k připojení dvou nových odběratelů v Jirsíkově ulici.

Do budoucna bude docházet k připojení dalších domů v lokalitě „Za Pilou“.

V následující tabulce č.1 jsou uvedeny podstatné ukazatele výnosů a nákladů v porovnání s rokem 2019, kdy TH nebylo omezeno aktuální situací.

Tabulka č. 1: Podstatné ukazatele výnosů a nákladů za rok 2020 v porovnáním s rokem 2019.

 

Rok (tis. Kč)

2019

2020

Výnosy celkem

25 188

22 373

z toho:

 

prodej tepla

15 462

14 548

podpora OTE - zelený bonus teplo

2 111

2 215

prodej elektrické energie

3 010

1 929

podpora OTE - zelený bonus elektřina

4 361

3 456

   

Náklady celkem

24 840

25 392

z toho:

 

spotřeba materiálu a energie

13 019

13 137

opravy a udržování

827

1 112

nájemné kotel

600

600

Tabulka č. 2 Porovnání nákladů a výnosů za rok 2018, 2019 a 2020

ZDE VLOŽIT TABULKU Č.2/jpg

Cena tepla v roce 2020 byla 660 Kč/GJ včetně DPH. Ta je již 12 rokem beze změny.

Výkupní cena el. energie za 1kwh v roce 2020 byla 3,148 Kč.

Měření emisí po instalaci elektrofiltru:

Základní limit je limit 30 mg/m3

Kotel K1: 17,42 mg/m3

Kotel K2: 15,24 mg/m3

Z uvedeného vyplývá, že se emisní limity TZL v roce 2020, stejně jako v předchozích letech, rapidně snížily, jsou hluboko pod zákonným limitem a nedochází ke znečištění ovzduší úletem pevných částic.

Závazky k úvěrovým institucím

Společnost aktuálně k 31. 12. 2020 splácí jeden úvěr. Úvěrová smlouva č. 99017756219 na 1.082.500 Kč má účel spolufinancování investiční akce „Snížení emisí výtopny na biomasu v Trhových Svinech“ a představuje vlastní podíl na projektu. Tento úvěr je na 5 let (do roku 2022) a je postupně splácen dle splátkového kalendáře úvěrové smlouvy - výše měsíční splátky je 17.460 Kč, zůstatek k 31. 12. 2020 činil 301.832 Kč.

Úvěr z r. 2015, uzavřený na koupi pozemku byl v roce 2020 předčasně splacen. TH v roce 2020 požádalo o předčasné splacení tohoto úvěru ke konci fixace. Původní výše úvěru byla 874.000 Kč, výše měsíční splátky byla 9.200 Kč. Podrobnější rozpis je uveden v tabulce č. 2.

Tabulka č. 2: Závazky k úvěrovým institucím v tis. Kč.

Úvěr

Počáteční stav k

1.1.2020

Splaceno během roku

Konečný stav 31.12.2020

Úvěr investiční akce snížení emisí

 511

 209

 302

Úvěr pozemek

 396

 396

 0

Celkem

 907

 605

 302

Dlouhodobý majetek

V roce 2020 došlo k technickému zhodnocení ve výši 47 650 Kč na dlouhodobém majetku (kogenerační jednotce pořízené v roce 2000), které spočívalo v modernizaci ve formě nového chlazení.

Jak nám ukázal rok 2020, není možné plán hospodaření dobře odhadovat (naplánovat). Celosvětová pandemie COVID-19 měla vliv i na odběr tepla. Vláda ČR schválila 12. 3. 2020 vyhlášení nouzového stavu na celém území České republiky a následně přijala řadu krizových opatření, která postupně omezila veřejný a podnikatelský život. Přes všechny nepředvídané události roku 2020, které se dotkly každého z nás, odběratelé platí zálohy a vyúčtování tepla v pořádku a včas.

Celorepublikově dochází k podpoře vytápění na biomasu, která má na trhu stále významnější místo.

Trhové Sviny 20. 9. 2021