608 436 941

Zpráva o hospodaření tepelného hospodářství v roce 2018

Autor: Za tepelné hospodářství Jiří Štojdl a Dana Kodrasová | Zveřejněno: 20. května 2019 | 208x

Valná hromada Tepelného hospodářství Města Trhové Sviny spol. s r.o.

Dne 29. dubna 2019 se uskutečnila Valná hromada Tepelného hospodářství Města Trhové Sviny spol. s r.o., kterou tvoří rada města.

Na svém jednání schvalovala účetní závěrku, zabývala se výsledky hospodaření za rok 2018 a možností rozšíření teplovodních přípojek.

Po loňských komunálních volbách došlo ke změně jednatele – Ing. Tomáše Kalenu nahradil ve funkci Mgr. Milan Horňák, zastupitel města. Ostatní jednatelé zůstali beze změny, tzn. Jiří Štojdl, ředitel společnosti a Pavel Randa, místostarosta města.

Výsledky hospodaření prezentovala Ing. Eva Binderová, zástupce účetní firmy BEST spol. s r.o. a Dana Kodrasová, účetní tepelného hospodářství.

Po celý rok 2018 již fungoval elektrofiltr švýcarské firmy Save Energy, který byl výsledkem dlouhodobého procesu:

rok 2015 – vznik projektové dokumentace

rok 2016 – přiznání dotace

rok 2017 – realizace stavby, listopad 2017 – uvedení do provozu

Nová stavba je instalací certifikovaného technologického zařízení, které tvoří kompaktní celek, je umístěno do volného prostoru a je připojeno na ostatní stávající zařízení.

Půdorysné rozměry jsou 2,5m x 5m, výška je 9 metrů. Zařízení je bezobslužné a pracuje automaticky.

Celá stavba probíhala v režimu veřejné zakázky: „Snížení emisí výtopny na biomasu v Trhových Svinech“. V žádosti o dotaci jsme se umístili na samé špici žadatelů a byla nám přiznána dotace od Ministerstva životního prostředí (MŽP).

Hlavním cílem projektu bylo snížení emisních limitů tuhých znečišťujících látek (TZL) vypouštěných do ovzduší.

Původní hodnoty TZL:

Kotel K1: 118,29 mg/m3

Kotel K2: 115,06 mg/m3

Zákonný emisní limit TZL: 30,0 mg/m3

Garantovaná hodnota po instalaci elektrofiltru: 20,0 mg/m3

Měření emisí po instalaci elektrofiltru: 10,10 mg/m3

Z uvedeného vyplývá, že emisní limity TZL se rapidně snížily, jsou hluboko pod zákonným limitem a nedochází ke znečištění ovzduší úletem pevných částic. V chladném počasí vychází z komína teplárny viditelný kouř, který je pouze teplým vzduchem bez znečišťujících částic.

Na konci roku 2018 proběhla kontrola poskytovatelem dotace, která byla bez závad.

Celková částka stavby elektrofiltru: 6.282.332 Kč

Výše dotace od MŽP: 5.254.000 Kč

V souvislosti s přijatou dotací TH uzavřelo dvě úvěrové smlouvy s Komerční bankou, a.s.

Účelem prvního úvěru bylo předfinancování dotace ve výši 5.254.000 Kč, úvěr byl po přiznání dotace v plné výši splacen.

Účelem druhého úvěru ve výši 1.082.500 Kč bylo spolufinancování investičního záměru. Tento úvěr je uzavřen na 5 let (do roku 2022) a je splácen dle splátkového kalendáře. Zůstatek dlužné částky ke dni 31.3.2019 byl 668.492 Kč.

Rozdíl v částkách ve výši 54.168 Kč tvoří neuznatelné náklady.

Dále je splácen úvěr z roku 2015 v původní výši 874.000 Kč uzavřený na 8 let (do roku 2023) na koupi pozemku v areálu tepelného hospodářství, zůstatek dlužné částky ke dni 31.3.2019 byl 478.400 Kč.

Z důvodu častých oprav stávajícího nakladače zn. KOMATSU byl koncem roku 2018 pořízen modernější nakladač zn. LIEBHERR v pořizovací hodnotě 2.189.385 Kč bez DPH, který je splácen dle splátkového kalendáře a bude zcela splacen do konce roku 2019.

Veškeré úvěry tepelné hospodářství splácí z vlastních zdrojů.

Na základě nájemní smlouvy TH převedlo do rozpočtu města částku 726.000 Kč/rok.

Dále tepelné hospodářství obsluhuje všechny předávací stanice tepla v majetku města včetně všech školských zařízení a domu s pečovatelskou službou.

Cena tepla v roce 2018 byla 660 Kč/GJ včetně DPH a letos zůstává již 10 rokem beze změny, i když se ceny vstupních nákladů několikanásobně zvýšily.

V roce 2018 se k odběru tepla připojil bytový dům v lokalitě „Za Pilou“ s 10 bytovými jednotkami, domy v ulici Budovatelská, Husova a Jeronýmova. O připojení žádají další zájemci, jejich žádosti jsou v jednání.

Nedošlo k žádnému odpojení stávajících odběratelů.

Hospodářský výsledek:

Rok 2017: zisk 652.126 Kč

Rok 2018: ztráta 265.806 Kč 

Výsledek v roce 2018 byl ovlivněn teplým počasím a s tím souvisejícím menším prodejem tepla, opravou technologie kotle K2 a nižším prodejem elektrické energie z důvodu odstávky kotle K2 v měsíci květnu a části měsíce června.

Plán hospodaření na každý rok lze jen těžko odhadovat, je závislý na počasí především v zimních měsících, nutnosti oprav a cenách komodit. 

V každém případě by našemu tepelnému hospodářství pomohla propracovaná a následně dodržovaná energetická koncepce města a také krásná a dlouhá „Ladovská zima“.