608 436 941

Nezapomeňte na výměnu starých kotlů, kotlíkové dotace budou pokračovat

Autor: Ing. Jitka Neprašová | Zveřejněno: úterý 20. července 2021 | 11x

Informace z Ministerstva životního prostředí:

Možnost požádat o dotaci s až 95% podporou.

Kotlíkové dotace se nově soustředí i na domácnosti s nižšími příjmy, kterým nabízí možnost získat až 95% dotaci na výměnu starého kotle. Domácnosti si tak budou moci požádat o dotace maximálně do 1. září 2022, kdy začne platit zákaz provozu starých neekologických kotlů.

Domácnosti s nižšími příjmy nadefinovalo Ministerstvo životního prostředí na základě modelu Agentury pro sociální začleňování. Domácnost, kde jeden člen domácnosti vydělal v roce 2020 maximálně 170 900 korun čistého příjmu, bude mít možnost si požádat o kotlíkovou dotaci s 95% podporou. Výdělky dětí se považují vždy za nulové a nesledují se, za každé dítě se však zvyšuje příjem celé domácnosti o stanovený maximální strop 170 900 korun. To znamená, že na 95% dotaci tak dosáhne například čtyřčlenná domácnost složená ze dvou dětí a dvou dospělých, kde oba rodiče (nebo jen jeden z nich) vydělali v roce 2020 dohromady ne více než 683 600 Kč čistého příjmu za celý rok. Domácnosti složené čistě z důchodců pobírajících starobní nebo invalidní důchod 3. stupně mají na 95% dotaci automaticky nárok, samozřejmě pokud splní další (technické) podmínky stanovené programem. Žadatelé budou mít navíc možnost získat prostředky na výměnu kotle již před jeho výměnou – tzn. například zálohovým financováním ze strany krajských úřadů.

Ostatní domácnosti si budou moci požádat o až 50% dotaci na výměnu kotle v programu Nová zelená úsporám (NZÚ). Zde si žádost může podat každý bez prokazování výše příjmů po splnění technických podmínek programu. V NZÚ si navíc může žadatel nakombinovat různá ekologická opatření (např. výměnu zdroje a zateplení objektu) a získat tak vyšší celkovou dotaci. Dotace z programu NZÚ je vyplácena vždy až po realizaci opatření.

V obou schématech (kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy i NZÚ) platí, že žadatelem o dotaci je vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti. Nově jsou také podporovány výměny kotlů v bytových jednotkách bytových domů a trvale obývaných rekreačních objektech.

Kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy

Domácnost s nižšími příjmy = průměrný čistý příjem na člena domácnosti 170 900 Kč v roce 2020

 • sledovány jen běžné příjmy za rok 2020 – zdanitelné příjmy, důchody, vybrané typy dávek
 • příjmy dětí a studentů do 26 let jsou považovány za nulové

Dotace 95 % ze způsobilých výdajů s následujícími limity:

 

Podporované zdroje tepla

Maximální výše dotace (Kč)

Plynový kondenzační kotel

100 000

Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva, včetně akumulační nádrže

130 000

Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva

130 000

Tepelné čerpadlo

130 000

Dotována výměna následujících zdrojů:

 • starých kotlů na pevná paliva nesplňujících parametry 3. nebo vyšší emisní třídy
 • lokálních topidel
 • elektrických zdrojů tepla (pouze za elektrická TČ)
 • bonus za kombinaci s dalšími úspornými opatřeními – výše bonusu dle počtu a typu opatření
 • pouze ex-post financování – vyplacení dotace až po výměně zdroje

Dotace pro ostatní domácnosti z programu Nová zelená úsporám

Dotace max. 50 % ze způsobilých výdajů s následujícími limity:

 

Typ zdroje tepla

Max. dotace RD (Kč)

Max. dotace BD
(Kč / b.j.)

Plynový kondenzační kotel

35 000

12 000

Kotel na biomasu vč. akumulační nádrže nebo kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva

80 000

25 000

Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a celosezónním zásobníkem pelet

100 000

25 000

Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění

80 000

25 000

Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch

60 000

18 000

Napojení na soustavu zásobování teplem

40 000

10 000

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla

30 000

Spuštění žádostí se očekává na přelomu září/října 2021.

Bude nutno doložit:

 • Formulář žádosti o podporu
 • Doklad o kontrole technického stavu a provozu původního zdroje tepla
 • Doklady prokazující vlastnický stav k nemovitosti, kde je nový zdroj tepla realizován
 • Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso

Při doložení realizace je nutné prokázat ekologickou likvidaci starého kotle

Podrobné informace jsou zveřejněny na internetu a na stránkách Krajského úřadu v Českých Budějovicích http://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz, kam se budete moci obracet i se svými dotazy a který také veškerou agendu ohledně výměny kotlů bude vyřizovat.

Za odbor životního prostředí, ochrana ovzduší