608 436 941

Jak se hospodařilo v našich lesích v roce 2018

Autor: Mgr. V. Korčaková | Zveřejněno: středa 24. dubna 2019 | 97x

Zpráva Valné hromady společnosti Lesy obcí Trhové Sviny a Besednice

Koncem dubna se jako každoročně uskutečnila Valná hromada společnosti Lesy obcí Trhové Sviny a Besednice, která se na svém jednání zabývala výsledky hospodaření v předešlém roce. Po loňských komunálních volbách došlo ke změně členů. Právo hlasovat mají dle uzavřené smlouvy Mgr. Věra Korčaková za město Trhové Sviny a za obec Besednice paní starostka Ing. Alena Koukolová. Dalšími členy za Trhové Sviny jsou pan Pavel Stodolovský (zastupitel a radní města) a Ing. Vítězslav Král (vedoucí Odboru správy a údržby majetku města). Dle společenské smlouvy je dalším členem místostarosta Besednic. Současná místostarostka na základě plné moci pověřila účastí zastupitele městyse Besednice pana Vratislava Brabce. Ředitelem společnosti je pan Rostislav Vacík, který na valné hromadě prezentoval výsledky hospodaření.

Rok 2018 byl pátým rokem v pořadí, kdy se řídíme novým Lesním hospodářským plánem, který je zpracováván vždy na 10 let a který stanovuje zákonné ukazatele – celkovou výši těžeb, výši výchovných zásahů do porostů a zalesňování holin. Valná hromada konstatovala, že tyto zákonné ukazatele společnost dodržuje a že nedochází k nadměrné těžbě.

Rok 2018 byl bohužel stejně jako poslední roky ve znamení ztrát, které způsobilo přemnožení kůrovce. Pokud sledujete zprávy, víte, že tato kalamita zasáhla celou Moravu a přes Vysočinu už dorazila i do kraje Jihočeského. Podle odborníků je situace nejhorší v celé historii českého lesnictví. Na zásahy v lesích poškozených kůrovcem a jejich obnovu letos půjde v České republice 1,15 miliardy korun, což je dvojnásobek proti loňsku.

Sněmovní petiční výbor v únoru vyzval vládu, aby letos uvolnila na pomoc vlastníkům lesů kvůli kůrovcové kalamitě nejméně tři miliardy korun. Signatáři takzvané Lesnické výzvy, která sdružuje vlastníky a správce 75 procent plochy českých lesů i zpracovatele dřeva, uvádějí, že by letos potřebovali pro boj s kůrovcem kolem sedmi až osmi miliard korun.

I v našich lesích oproti loňskému roku výrazně vzrostl počet stromů napadených kůrovcem a na hospodaření měl také vliv přebytek dřeva na trhu, kvůli kterému došlo k dalšímu výraznému poklesu cen dřeva. Pro představu uvádím tabulku, která ukazuje pokles cen za m³ dřeva smrku a borovice od roku 2017. Zvláště u dřeva horší kvality a dřeva zasaženého kůrovcem jde o pokles téměř poloviční.

cena dřeva

SM B/C

SM CX

SM kůrovec

BO B/C

BO CX

palivo

IQ. 2017

2300

1500

1400

1800

1450

750

IQ. 2018

2100

1200

1200

1600

900

600

I.Q 2019

1800

800

800

1400

800

550

Rozdíl %

78,3%

53,3%

57,1%

77,8%

55,2%

73,3%

 (SM - dřevina smrk, BO - dřevina borovice, kvalita B/C - truhlářské a stavební dříví, kvalita CX - stavební dříví horší kvality, kůrovec - stavební dříví horší kvality, paletařina, vláknina, palivo) 

Prognózy pro tento rok také nejsou příznivé, předpokládá se pokles o dalších 8 – 10€ za m³.

V následujícím grafu je vidět, v jaké výši se pohybují roční těžby a jaký podíl z tohoto množství tvoří kůrovcové dříví. Další nepříznivý vliv na lesy mají silné větry, které způsobují polomy. To, jak naše lesy v jednotlivých letech zasáhly, se odráží v množství polomového dříví.

GRAF

Je vidět, že v loňském roce byla situace opravdu velice vážná. Nejenže se téměř šestinásobně zvýšil podíl kůrovcového dříví oproti loňskému roku, ale nebyli jsme ušetřeni ani polomů. V součtu podíl kůrovcového a polomového dříví činí 60% celkové roční těžby dřeva.

Celkem bylo vytěženo 10 854 m3 dřeva, což je o něco méně než v loňském roce. Je to dáno tím, že se přednostně těžilo dřevo napadené kůrovcem. Těžba zdravého dřeva se omezila jen na takové množství, které by pomohlo pokrýt náklady na těžbu kůrovcového dřeva. Shodujeme se v tom, že nyní bychom neměli těžit zdravé dřevo, protože jeho cena je velmi nízká. Nezbývá než doufat, že kůrovec naše lesy nezničí, a že se opět dočkáme doby, kdy budeme moci výhodně prodávat dřevo z našich lesů.

Významnou položkou v lesních pracích jsou náklady na pěstební činnost. V loňském roce byla provedena obnova lesa na více než 14 ha, což je více než v loňském roce. Otázkou ale je, jak bude možné v obnově lesa pokračovat v budoucnu. V souvislosti s rozsáhlou kůrovcovou kalamitou je nutné zalesňovat obrovské plochy, především na Moravě. Již nyní se odhaduje, že některé holiny nebude možné zalesnit dříve než za pět let, protože nebude dostatek sazenic.

Celkové náklady na hospodaření v lese za rok 2018 byly 17,88 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že do celkových nákladů není započítáno pachtovné, jsou náklady ve srovnání s předešlými roky vyšší. Toto způsobily vyšší náklady na těžbu, včetně vyšších mezd. S ohledem na celorepublikové zvyšování mezd, nedostatek pracovních sil obecně a enormní poptávku po pracovních silách na práci v lesích je to ovšem nevyhnutelné.

Celkové výnosy za rok 2018 byly 17,45 mil. Kč. Hospodářský výsledek byl tedy záporný -426 295 Kč. Hrazen byl z nerozděleného zisku minulých let. Pro naše město to znamená, že za loňský rok nebude vyplaceno žádné pachtovné (nájemné). V minulých letech toto pachtovné činilo okolo 6 milionů Kč, je to tedy značný výpadek pro rozpočet města. Přesto jsem přesvědčena, že za daných okolností je to přijatelný výsledek, a to především díky rozumnému hospodaření.

O snaze rozšířit svou aktivitu svědčí i nákup výkonného štípače dříví, díky kterému může naše společnost nabídnout občanům palivové dříví. O tomto i o cenách jsme informovali v minulém čísle Trhovosvinenských listů.

Na konci loňského roku jsme také informovali, že společnost získala dotaci na nákup nového traktoru včetně dalšího příslušenství. Tak jako u většiny dotací je dotace vyplácena až zpětně. S ohledem na výše uvedené obtíže doufáme, že dotace bude proplacena co nejdříve.

V loňském roce jsem také informovala, že jsme prostřednictvím Místní akční skupiny Sdružení Růže získali dotaci na opravu cesty mezi Svatou Trojicí a Valchou (lesní část cesty, po které vede i naučná stezka). Proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby a předpokládali jsme, že opravu budeme realizovat na podzim loňského roku. Rozhodnutí o poskytnutí dotace se však pozdrželo na ministerstvu zemědělství, proto se realizace odsunula až na letošní rok. To nám situaci komplikuje, protože oprava zasáhne i do turistické sezóny, budeme tedy muset řešit i pohyb na naučné stezce. Přesto doufám, že přes veškeré potíže opravu této cesty v budoucnu oceníme.

Plán hospodaření na letošní rok není příliš optimistický, stejně jako situace ohledně kůrovcové kalamity v České republice a ve střední Evropě. Předpokládá se, že letošní rok bude ještě dramatičtější než loňský rok. Proto nezbývá než doufat, že nás nezasáhne tak výrazně jako východ republiky, a že nás čekají lepší roky.