608 436 941

Volby do Evropského parlamentu

Autor: Ing. Fr. Kolář, tajemník MěÚ | Zveřejněno: 23. dubna 2019 | 109x

Informace o zásadách a způsobu hlasování

Zásady voleb do Evr. parlamentu

INFORMACE O ZÁSADÁCH A ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ

Volby do Evropského parlamentu na území České republiky pátek 24. května 2019 od 14.00 hodin do 22.00 hodin

sobota 25. května 2019 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

Voličem je

  • občan ČR, který alespoň 25. května 2019 dosáhne věku 18let,
  • občan jiného členského státu EU, který alespoň 25. května 2019 dosáhne věku 18 let a je nejméně od 10. dubna 2019 přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na územíČR.

Volič může hlasovat, pouze pokud je zapsán v seznamu voličů pro volby do EP a

  • nemá omezenou svobodu z důvodu ochranyzdraví
  •  

Hlasování probíhá pouze na území ČR ve volebních místnostech.


nemá omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva.

Prokazování totožnosti

Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství, nebude mu hlasování umožněno.


Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství. Občan ČR tak učiní platným občanským průkazem, platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Občan jiného členského státu EU tak učiní například průkazem o povolení k trvalému pobytu, cestovním pasem nebo občanským průkazem.

Hlasovací lístky

Hlasovací lístky jsou vytištěny pro každý kandidující subjekt samostatně. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo kandidujícího subjektu určené losem. Dodané hlasovací lístky nemusí tvořit úplnou číselnou řadu, pokud některá kandidátní listina nebyla zaregistrována ani na základě přezkumu soudem. Taky pořadové číslo kandidáta, který byl při registraci škrtnut, zůstává na hlasovacím lístku neobsazené.

Údaj o členství kandidátů v politických stranách a politických hnutích je na hlasovacím lístku uveden zkratkou; seznam zkratek je součástí sady hlasovacích lístků.

Vzdání se kandidatury nebo odvolání kandidáta

Ve volební místnosti se zveřejňují informace o případném vzdání se kandidatury, odvolání kandidáta nebo o tom, že kandidát - občan jiného členského státu EU byl ve svém státě původu zbaven práva být volen. K přednostním hlasům odevzdaným pro takového kandidáta se nepřihlíží.

Způsob hlasování

Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem. Na požádání mu komise vydá i sadu hlasovacích lístků.

Na vybraném hlasovacím lístku může volič nanejvýš dvěma kandidátům udělit preferenční hlas. To učiní tak, že zakroužkuje jejich pořadové číslo. Pokud volič zakroužkuje více než dva kandidáty, nebude se přihlížet k žádnému přednostnímu hlasu.


S úřední obálkou a hlasovacími lístky vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Zde si vybere hlasovací lístek toho kandidujícího subjektu, pro který chce volit.

Jiné úpravy hlasovacího lístku nemají na jeho posuzování vliv. Poté vloží volič tento hlasovací lístek do úřední obálky.


Volič by měl při vkládání hlasovacího lístku do úřední obálky dát pozor na to, aby omylem nevložil do úřední obálky (např. z důvodu slepení) více hlasovacích lístků. V takovém případě by se totiž jednalo o neplatný hlas voliče.

Neplatné jsou rovněž hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky.

Hlasování

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Volič hlasuje tak, že úřední obálku s vybraným hlasovacím lístkem vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky.

S voličem, který nemůže pro tělesnou vadu vybrat nebo upravit zvolený hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.

Voliči, který není zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, okrsková volební komise hlasování neumožní. To neplatí, pokud volič hlasuje na voličský průkaz nebo pokud předloží potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem nebo potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v souvislosti se změnou trvalého pobytu a prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku.

Hlasování na voličský průkaz

Pokud volič hlasuje na voličský průkaz, je povinen ho odevzdat okrskové volební komisi. Od komise poté obdrží prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem a úplnou sadu hlasovacích lístků. S voličským průkazem je možné hlasovat v kterémkoli volebním okrsku.

Hlasování do přenosné volební schránky

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb svoji okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky. Okrsková volební komise však může vysílat své členy s přenosnou volební schránkou pouze v rámci svého volebního okrsku.

Informace ve volební místnosti

Ve volební místnosti bude pro voliče k dispozici volební zákon č. 62/2003 Sb., a to v českém, anglickém, francouzském a německém jazyce. Dále bude k dispozici i tato informace ve všech jazycích členských států EU.

Vzorové hlasovací lístky a informace o případných tiskových chybách na hlasovacím lístku jsou zveřejněny ve volební místnosti.