608 436 941

30 let Domečku v Trhových Svinech

Autor: Monika Valihrachová | Zveřejněno: 21. dubna 2022 | 68x

Oslavy proběhnou v sobotu 21. 5.

S radostí a vděčností můžeme oznámit, že Domeček je tu s námi už třicet let. Na samotném počátku byli lidé s velkým srdcem, úsilím a nadšením, kteří přispěli ke vzniku a založení organizace. Domeček na samotném počátku pracoval s dětmi s postižením, nabízel volnočasové aktivity, program pro dospělé osoby se zdravotním postižením a postupně i další služby potřebné pro region. Dnes Domeček zaměstnává téměř 40 osob, většina z nich pracuje v chráněných dílnách. Aktuálně se Domeček věnuje zejména dětem a mládeži, rodinám s dětmi a dospělým osobám se zdravotním postižením. Ale teď pěkně popořádku…

Nyní se přejdeme do období před 30 lety. Místní rodiče dětí s postižením využívali služeb poskytovaných v Českých Budějovicích. Byli součástí Sdružení rodičů postižených dětí - Arpida. Touhou bylo založit místo pomoci přímo v Trhových Svinech. Krátce byly využívány prostory poskytnuté místní speciální školou. V roce 1991 byla navázána spolupráce s Církví československou husitskou, která měla v ulici Branka nevyužívanou faru. Tento objekt vyžadoval rozsáhlé opravy, na nichž se podíleli zejména rodiče dětí, Církev československá husitská a Arpida. V květnu 1992 byl „Domeček“, jak jej rodiče dětí nazvali, otevřen pro pravidelný provoz. Osobou, která měla Domeček na srdci a významně se podílela na jeho založení a chodu, byla Marie Heřmanová.

Prvním ředitelem organizace se stal Karel Filip. Metodiku práce s dětmi zajišťovala Arpida, provoz Husitská diakonie. Domeček se stal víceúčelovým zařízením, probíhala zde zájmová a rehabilitační činnost (malování, muzikoterapie, práce s počítačem, logopedie), poradenství a pomoc rodičům. Byla zde i chráněná dílna.

V roce 1995 vzniklo Denní centrum aktivit pro dospělé osoby se zdravotním postižením. Vznikaly zde různé výrobky, ať už keramické či textilní. Postupně se ke kroužkům (keramický, výtvarný, přírodovědný, vodácký, sportovní, jezdecký, křesťanská školička,…) přidaly tábory (keramický, kytarový, vandrovní, jezdecký, putovní, plachetní, divadelní,…), dětské dny, drakiády, tematická setkání, besídky a výlety.

Aktivity přibývaly a bylo třeba rozšířit prostory Domečku. To se podařilo v roce 2000, kdy byla dokončena kompletní rekonstrukce budovy, jejíž součástí bylo vybudování prvního patra. Služby tak mohlo využívat ještě více lidí.

V roce 2003 se podařilo za podpory mnoha subjektů vybudovat tábořiště v Borové u Chvalšin. Velmi si vážíme dlouholeté spolupráce s rodinou Kamírových. V Borové se tak mohlo uskutečnit velké množství táborů (keramické, divadelní, křesťanské, přírodní,…). V letošním roce proběhne jubilejní 20. ročník křesťanského tábora. Velmi si ceníme všech dobrovolníků, kteří kdy na táborech pomáhali a pomáhají. Patří vám velký dík!

V roce 2004 založil Karel Filip středisko Nazaret v Borovanech a stal se jeho ředitelem. Novým ředitelem Domečku se stal v roce 2005 Karel Zettl. Navázal na práci pana Filipa a následně ji rozvíjel. Domeček se začal více věnovat dospívající mládeži trávící čas venku a rodinám s dětmi.

Aktivit na Domečku přibývalo a opět jsme se dostali do situace, kdy jsme potřebovali další prostory. V roce 2018 tak byla dokončena přístavba budovy. Mnoho z vás Domeček jistě zná, přesto uvedu přehled aktivit, kterým se k dnešnímu dni věnuje. Hlavní zacílení je na sociální služby a aktivity – Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (Klub Archa a Klub Domeček), Podpora pěstounských rodin, Podpora rodin s dětmi (terénní služba v sociálně ohrožených rodinách s dětmi), Ergoterapeutická dílna, chráněná pracovní místa (keramická dílna, textilní dílna, obchůdky), Humanitární středisko (poskytování ošacení, potravinové pomoci a drobné materiální pomoci zdarma pro osoby v nouzi), Šatník a další. Domeček provozuje několik obchůdků, kde lze zakoupit zejména keramické výrobky a ošacení. Provozuje také Buškův hamr, který je majetkem města. V létě pořádá tábory (keramické, křesťanské) a celoročně kroužky. Je toho hodně a my jsme velmi vděční za všechny podporovatele a příznivce Domečku.

Co říci závěrem? Chtěli bychom vám ze srdce poděkovat. Na prvním místě děkujeme Bohu, že při nás věrně stojí a že Jeho záměry jsou dobré. Děkujeme všem rodičům a příznivcům, kteří stáli na samotném počátku Domečku. Děkujeme Husitské diakonii, Plzeňské diecézi CČSH a náboženské obci CČSH v Trhových Svinech. Děkujeme všem pracovníkům, dobrovolníkům, dárcům, podporovatelům, příznivcům, modlitebníkům, všem institucím a fyzickým osobám, se kterými můžeme spolupracovat. Je vás mnoho a my si vaší pomoci a podpory velmi vážíme.

V sobotu 21. 5. proběhne slavnostní setkání v oslavě 30. výročí Domečku. Rádi se s vámi opět setkáme.