608 436 941

Plán akcí

Autor: | Zveřejněno: 23. srpna 2021 | 26x

Pedagogické rady

31. 8. 2021 Zahajovací pedagogická rada - BOZP

  8.11. 2021 Čtvrtletní klasifikační pedagogická rada

 24. 1. 2022 Pololetní klasifikační pedagogická rada

 vyučující zapíší známky do matriky do Pá 21. 1. 2022 do 12.00

  4. 4. 2022 Pedagogická rada za třetí čtvrtletí šk. roku 2021/22

  20. 6. 2022 Klasifikační pedagogická rada na konci školního roku

 29. 6. 2021 Závěrečná pedagogická rada

Třídní schůzky

1.stupeň - od 15.30 h do 17.00 h

2.stupeň - od 16.00 h do 17.30 h

 16. 9. 2021 . zúčastní se rodiče žáků 1.roč.

 11. 11. 2021 - TU (= třídní učitelé) informují rodiče o úkolech ve školním roce 2021/22

 do 17. 12. 2021 - TU 1. a 2. st zajistí zapsání předběžné klasifikace do DM za 1. pololetí šk. roku 2021/22 , TU při výrazném zhoršení prospěchu nebo chování vyzve rodiče k návštěvě školy

 6. 1. 2022 - informativní třídní schůzky 

- výchovný poradce ( Mgr. H.Jarolímová) podává rodičům vycházejících žáků informace o volbě povolání

 7. 4. 2022 - TU se dohodnou společně s rodiči na škol. výletu

2. 6. 2022 - TU provedou zhodnocení škol. roku ve třídě

Schůzky spolku rodičů žáků

 7. 10. 2021 od 17.30 h - zhodnocení škol. roku 2020/21, úkoly na další školní rok 2021/22

  • seznámení s Výroční zprávou o činnosti a hospodaření ZŠ Trhové Sviny za rok 2020/21

26. 5. 2022 od17.30 h - závěrečná schůzka, zhodnocení šk. roku 2021/22

Schůzky školské rady

 7. 10. 2021 od19.00 h - Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2020/21

  • stanovení úkolů na šk. rok 2021/22

 26. 5. 2022 od19.00 h - závěrečná schůzka školské rady - předběžné zhodnocení šk. roku 2021/22.

Zápis žáků do 1. ročníku

Zápis dětí do 1. ročníku se uskuteční v Základní škole Trhové Sviny v pátek odpoledne 22. dubna a v sobotu dopoledne 23. dubna 2022.

Garantem je p. Mgr. Jana Veselá.

Přijímací zkoušky na střední školy ( žáci 5. a 9. ročníků )

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve šk. roce 2021/22 stanoví zákon č. 561 / 2004 Sb., školský zákon a vyhláška č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách.

Náborové akce pro vycházející žáky 

Od pondělí 11. října do pátku 15. října 2021 se uskuteční náborové akce pro vycházející žáky naší školy. Garantem je Mgr. Helena Jarolímová.

Plavecký výcvik

 V letošním školním roce se uskuteční základní plavecký výcvik pro žáky 2. a 3. tříd v plaveckém bazénu v Borovanech.

Žáci absolvují 20 lekcí ( 1 lekce = 2 hod. = 10 jízd tam a zpět ). 

Plavecký výcvik probíhá každou středu od 8.20 hod do 11.20 hod. po celý školní rok.

Žáci se věnují plaveckému výcviku po skupinách (třídách). Jedna skupina se věnuje plaveckému výcviku, druhá využívá možnosti pobytu ve volné učebně.

Výuka plavání probíhá následovně:

1.skupina 8.20 - 9.50 hod. - odjezd autobusu do Borovan 7.55 hod.

2.skupina 9.50 - 11.20 hod. - příjezd autobusu do Trh. Svin 11.40 hod.

 1.turnus 6. 10. - 22. 12. 2021 2.A, B ( 47 ž ) od 8.20 hod.

 2.turnus 5. 1 . - 16. 3. 2022 2.C, 3.A ( 46 ž ) od 8.20 hod.

 3.turnus 23. 3. - 25. 5. 2022 3.B, C ( 39 ž ) od 8.20 hod.

Plavecký výcvik hradí:

mzdové prostř.: ZŠ Trhové Sviny z fin. prostředků přidělených z Krajského úřadu Č.Budějovice

provozní prostř.: ZŠ T. Sviny z fin. prostř. přidělených z rozpočtu města T.Sviny.

Doprava bude hrazena z ONIV.

Garantem je zást. Mgr. Jana Veselá.

Lyžařský výcvikk

V letošním školním roce uspořádá ZŠ Trhové Sviny LVVZ v termínu od 8.1. (So)

do 14.1.(Pá) pro žáky 7. a 8. ročníku v Železné Rudě na Šumavě.

Výuka bruslení 

V tomto školním roce se pro žáky 1.ročníku uskuteční na Zimním stadionu v Českých Budějovicích výuka bruslení. Celkem 10 lekcí v termínu 6.1. – 17.3. 2022 ( každý čtvrtek).

Doprava a pronájem ledové plochy hrazeno z finančních prostředků města T.Sviny.

Žáci hradí kurzovné.

Halloweenská párty 

V tomto školním roce ŠD uspořádá místo mikulášské merendy Halloweenskou párty v KD Trhové Sviny. ( říjen 2021 ) 

 Garantem je M. Pišingerová

Mikulášská nadílka

Žáci 1. stupně se mohou těšit, tak jako každý rok, na Mikulášskou nadílku, kterou pro ně připravují žáci 9. ročníku. Letošní nadílka připadá na pátek 3. 12. 2021.

Garantem je Mgr. Jana Veselá.

Sportovní odpoledne pro žáky 1. stupně 

Vychovatelky ŠD připravují pro žáky 1. stupně sportovní odpoledne plné her a soutěží.

( únor 2022 )

Garantem je D. Haláčková

Dopravní soutěž cyklistů 

Duben 2022 

 8.00 - 12.30 hod. praktická část určená pro 1.stupeň ( 2. - 5.ročník )

 13.00 - 15.30 hod. teoretická a praktická část určená pro 2.stupeň

 ( 5. - 8.ročník )

 Garantem DSC je Mgr. Stanislava Stejskalová a Mgr. Eva Špergerová

Den dětí

Den plný her věnovaný dětem naší školy pro 1. - 5. roč. se uskuteční v pátek 3. června 2022 od 9.00 hod. v parku před Juniorem. Předpokládaný konec soutěží je okolo 12.00 hod.

Garantem dětského dne je p. vych. Marie Petrová.

Soutěže 2021/22

Uskutečňují se v průběhu celého školního roku po projednání v metodickém sdružení na 1. stupni a v předmětových komisích na 2. stupni. Garantem jsou vyučující jednotlivých předmětů.

Upozornění pro rodiče:

Termíny jednotlivých akcí mohou být v průběhu roku z organizačních a epidemiologických důvodů upraveny.