608 436 941

Stavební úpravy polikliniky za účelem rozšíření sociálních služeb

Autor: Ivana Božáková | Zveřejněno: sobota 26. ledna 2019 | 131x

Využití nejstarší budovy polikliniky pro sociální služby

Tento projekt je realizován v rámci projektu "Stavební úpravy polikliniky za účelem rozšíření sociálních služeb v Trhových Svinech", registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0007281

V říjnu loňského roku zahájilo město realizaci projektu s názvem "Stavební úpravy polikliniky za účelem rozšíření sociálních služeb v Trhových Svinech"

Předmětem projektu jsou stavební úpravy v přízemí nejstarší budovy polikliniky za účelem /vytvoření a vybavení tří místností pro zázemí terénního poskytovatele pečovatelské služby, ARCHOU Borovany. Ta by si díky tomuto zázemí mohla rozšířit poskytování pečovatelské služby i do obcí a osad v okolí T. Svinů. Současně bude v tomto zázemí poskytovat osvětové a informační semináře a workshopy určené pro rodinné příslušníky klientů. Projekt obsahuje též úpravu WC na bezbariérové a rekonstrukci výtahové plošiny.

Základním celkovým cílem projektu je prostřednictvím vybudování kvalitní a dostupné infrastruktury v podobě zázemí pro terénní pečovatelskou službu v Trhových Svinech přispět k dosažení cílů Strategie Evropa 2020 v oblasti boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení a k dosažení národního cíle zachování počtu osob ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením na úrovni roku 2008 (tj. snížení minimálně o 30 000 osob), vytyčeného v NPR 2014.

Obecně očekávaným výsledkem je vyšší dostupnost a kvalita služeb, vedoucí k sociální inkluzi a snížení počtu osob sociálně vyloučených ve spádovém území projektu.

Tento základní celkový cíl, který je plně v souladu se Specifickým cílem 2.1. Integrovaného regionálního operačního programu může být dosažen pouze prostřednictvím naplnění několika specifických dílčích cílů. Tyto dílčí specifické cíle projektu jsou následující:

a) Stěžejním dílčím cílem je vytvořit kvalitní prostorové podmínky pro terénní sociální službu prostřednictvím vybudování zázemí v budově polikliniky v Trhových Svinech.

b) Dílčím cílem projektu je realizace sociální práce, tj. např. základního sociálního poradenství, sociální služby v ambulantní a terénní formě se zaměřením na řešení nepříznivé sociální situace a sociální začleňování. Prostorové vybavení zázemí bude umožňovat vzájemné kontakty mezi příslušníky cílové skupiny a jejich kontakty s profesionály v sociální oblasti.

c) Dílčím cílem je rozšíření poskytování terénních pečovatelských služeb pro klienty, kterým je v současnosti tato služba dnes obtížně dostupná, a to především z důvodů odlehlosti místa jejich bydliště od centra.

d) Cílem je zvýšení efektivity práce poskytovatelů sociálních služeb, tj. především ARCHA Borovany, o.p.s. která bude zázemí nejvíce využívat.

NA PROJEKT JE POSKYTOVÁNA FINANČNÍ PODPORA Z EU

Ivana Božáková