608 436 941

Vyhodnocení bezpečnostní situace ve služebním obvodu OOP ČR Trhové Sviny

Autor: npor. Bc. Viktor Skabalík, vedoucí oddělení | Zveřejněno: 18. února 2020 | 31x

za období leden až prosinec roku 2019

Město Trhové Sviny zahrnuje mimo samotné území města ještě dalších 15 místních částí: Rejta, Svatá Trojice, Bukvice, Pěčín, Hrádek, Třebíčko, Otěvěk, Čeřejov, Rankov, Jedovary, Veselka, Něchov, Todně, Březí a Nežetice.

Pouze na výše popsané části služebního obvodu Obvodního oddělení policie v Trhových Svinech za rok 2019 byl zaevidován tímto oddělením nápad celkem 216-ti věcí, popř. podnětů, oznámených občany, různými institucemi nebo vlastním zjištěním. Na daném území bylo také zaevidováno dalších celkem 295 věcí Dopravním inspektorátem v Českých Budějovicích, které jsou popsány níže.

Z onoho celkového součtu věcí, které byly prověřovány pouze místním obvodním oddělením, bylo celkem 41 věcí kvalifikováno pro podezření ze spáchání trestného činu, kdy ve 24 případech byla věc objasněna se zjištěním pachatele, či pachatelů a předána Okresnímu státnímu zastupitelství v Českých Budějovicích k podání obžaloby nebo Službě kriminální policie a vyšetřování v Českých Budějovicích s návrhem na zahájení trestního stíhání konkrétní osoby. Oproti roku 2018 došlo k mírnému poklesu, přičemž zpravidla se jednalo o majetkové trestné činy (krádeže, poškození cizí věci). V letošním roce však stále ještě probíhá prověřování u 5-ti věcí z minulého období a ve 12-ti případech bylo prověřování odloženo pro nezjištění pachatele trestné činnosti, nebo také pro nízký věk pachatelů (osoby mladší 15-ti let). 

V uvedeném katastrálním území bylo také z onoho celkového výčtu věcí kvalifikováno 111 věcí pro podezření ze spáchání přestupku. V 50-ti případech byla věc objasněna a oznámena Městskému úřadu Trhové Sviny k projednání. Velký počet těchto oznámených věcí tvořily přestupky proti občanskému soužití a proti majetku. Ve srovnání s minulým obdobím se jedná téměř o stejný počet věcí. V dalších 37 věcech byla udělena bloková pokuta, především za přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a ve 22 případech byla věc odložena, přičemž 2 věci jsou stále v šetření.

Zbylých 64 věcí, které byly zdejším oddělením prověřovány, byly postoupeny podle věcné příslušnosti konkrétním institucím k dalšímu rozhodnutí nebo byly založeny se zjištěním, že ve věci nebylo shledáno podezření ze spáchání trestného činu nebo přestupku.

Ze shora uvedeného počtu zaevidovaných věcí Dopravním inspektorátem v Českých Budějovicích, bylo tímto inspektorátem uděleno na daném území celkem 263 blokových pokut, a to za přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, kdy dále bylo Městskému úřadu v Trhových Svinech oznámeno k projednání ze stejného důvodu celkem 27 věcí. Z tohoto počtu se jednalo také celkem o 12 porušení, které měly za následek dopravní nehody, jejichž následky byly oproti minulému období mírné. Dopravní inspektorát také prověřoval celkem 5 věci pro podezření ze spáchání trestného činu souvisejícího s dopravou. 

V daném období místní obvodní oddělení bylo mimo jiné také zapojováno do dopravně bezpečnostních akcí na uvedeném území. Na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti spolupracovalo s Městskou policií v Trhových Svinech, přičemž spolupráce s městskou policií je dlouhodobě na velmi dobré úrovni, stejně jako samotná spolupráce s Městským úřadem Trhové Sviny, např. při přípravách na řešení mimořádných událostí v rámci integrovaného záchranného systému, a také na informovanosti ze strany městského úřadu při přípravách akcí pořádaných městem, při kterých se očekává účast většího počtu osob v daném místě. 

Závěrem lze konstatovat, že z výše uvedených údajů vyplývá, že shora popsaná část služebního obvodu zdejšího obvodního oddělení policie je méně problémová a není zapotřebí zde přijímat zvláštní opatření.

Zpracoval: prap. Michal Krauskopf