608 436 941

Výčet činností jako garantovaný rozsah služeb poskytovaných občanům územním pracovištěm v optimalizovaném režimu

Autor: Tisková zpráva | Zveřejněno: úterý 24. prosince 2019 | 35x

Výčet činností jako garantovaný rozsah služeb poskytovaných občanům územním pracovištěm v optimalizovaném režimu

Činnost podatelny:

 • přijímání podání činěných ústně do protokolu, listinných podání, včetně e-tiskopisů,
 • kontrola formální správnosti (zejména podpisy) a úplnosti (povinné přílohy) podání, upozornění podatele na případné chyby a nedostatky*, 
 • upozornění podatele na skutečnost, že podaná žádost (nebo vydání žádané listiny) podléhá správnímu poplatku a poučení o možnostech jeho úhrady.

Vydávání tiskopisů:

 • výdej potřebných tiskopisů pro daňové subjekty

Poskytování informací:

 • podávání základních informací v osobním styku se subjekty a veřejností, příp. zodpovídání telefonických dotazů,
 • zodpovídání dotazů směřujících především na způsob plnění základních daňových povinností, pravidel nebo podmínek jednotlivých druhů řízení, očekávatelných postupů ve vyřizování podání,
 • sdělování doporučení a instrukcí k placení daní,
 • upozornění na případnou povinnost podat tzv. formulářová podání (daňová přiznání, hlášení a vyúčtování, přihlášku k registraci, oznámení o změně registračních údajů) v elektronické podobě,
 • zodpovídání dotazů ohledně elektronického podávání,
 • zprostředkování kontaktu s úředními osobami z územního pracoviště, kde je umístěn spis, v konkrétní záležitosti.

Vydávání potvrzení o bezdlužnosti / potvrzení o stavu osobního daňového účtu:

 • přijetí žádosti, vč. upozornění žadatele na skutečnost, že vydání potvrzení podléhá správnímu poplatku, a poučení o možnostech jeho úhrady, a vydání potvrzení o bezdlužnosti / potvrzení o stavu osobního daňového účtu

Nahlížení do spisu:

 • nahlédnutí do písemností, které jsou k dispozici v elektronické podobě,
 • vydání soupisu požadované části spisu,
 • případně dohodnutí termínu k nahlédnutí do úplného spisu na územním pracovišti v režimu 2+2,
 • přijetí žádosti o vydání prosté či ověřené kopie daňových přiznání, potvrzení o daňovém domicilu, potvrzení pro zahraniční daňové správy, vč. upozornění na případnou poplatkovou povinnost a poučení o možnostech úhrady správního poplatku; případně dohodnutí termínu osobního předání (převzetí) dokumentů žadatelem přímo na územním pracovišti v režimu 2+2, resp. zaslání dokumentů žadateli.

Přidělování autentizačních údajů dle § 13 zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb.

Placení správních poplatků, vymáhaných nedoplatků a nedoplatků, o kterých byl dlužník vyrozuměn prostřednictvím platební karty (platebních terminálů).


*Týká se zejména přiznání k dani z příjmů fyzických či právnických osob, vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti / srážková daň, přiznání k dani silniční, přiznání k dani z nemovitých věcí, přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí, přihlášky k registraci či oznámení o změně registračních údajů, pokud tato podání nejsou podávána v elektronické podobě.