608 436 941

Talentovaných dětí máme v regionu hodně – navrhněte je na

Autor: | Zveřejněno: středa 2. listopadu 2022 | 13x

Talent v MAS 2021/22

MAS Sdružení Růže z.s. oceňuje v těchto kategoriích:

Humanitní - humanitní soutěže (jazykové olympiády), recitace, literární tvorba apod.

Technická - technické soutěže - soutěž v programování, radiotechnice, modelářské soutěže a pod.

Sportovní - nejlepší výsledky dosažené v různých sportech

Umělecké - soutěže hudebních škol, concetino atd., taneční soutěže různých druhů, výtvarné soutěže, výstavy, projekty atd.

Přírodovědná - přírodovědné předmětové soutěže (BiO, MO, ChO, FO) a ostatní soutěže typu ekologická olympiáda, astronomická olympiáda, logická olympiáda, včelařství, chovatelství atd.

Speciální - soutěže hendikepovaných

Kriteria hodnocení:

  • první místo v krajské soutěži (v oblasti humanitních a přírodních věd do 3. místa);
  • umístění do 3. místa (včetně) v národních soutěžích;
  • členství v národní reprezentaci;
  • čestné uznání v mezinárodních soutěžích.

Ocenění maximálně 3x v jedné kategorii u jednotlivců.

Pravidla (kritéria) jsou orientační. Komise si vyhrazuje právo vzít v úvahu konkurenci v daném oboru a upravit počet oceněných.

Období hodnocení:

Od 1. 10. 2021 do 31. 12. 2022

Podmínky účasti:

Jednotlivci i kolektivy dětí a mládeže s trvalým bydlištěm v území působnosti MAS Sdružení Růže ve věku 7 – 18 let (Oceněný v den konání soutěže nedosáhl 19 let).

Podání návrhu:

Návrh podává písemně škola nebo jednotlivec (rodič, trenér apod.) na přiloženém tiskopise s kopií výsledkových listin (diplomů, vyznamenání), počtem účastníků soutěže v dané kategorii a reprezentativními fotografiemi (3 - 4 ks) na adresu MAS Sdružení Růžez.s., Žižkovo náměstí 107, 373 12 Borovany, příp. e-mailem na: info@mas.sdruzeniruze.cz.

Pro každého žáka/studenta (oceněného) posílejte formulář zvlášť.

Uzávěrka přihlášek:

9.1.2023

Vyhodnocení:

O udílení cen Talent v MAS rozhoduje komise jmenovaná vyhlašovatelem soutěže.

Informace:

MAS Sdružení Růže z.s., Žižkovo náměstí 107, Borovany, Ing. Magdalena Chytrová, tel.: 608 608 334, info@mas.sdruzeniruze.cz; www.mas.sdruzeniruze.cz

Návrh na udělení titulu Talent v MAS roku 2021/22

Navrhovatel

Jméno navrhovatele

 

Adresa navrhovatele

 

PSČ

 

Město

 

Telefon/email

 

Zdůvodnění návrhu

 

Nominace - jednotlivci

Jméno

 

Příjmení

 

Datum narození

 

Adresa bydliště

 

PSČ

 

Město

 

Škola

 

Ročník studia

 

Návrh podáván v kategorii

 

Trenér/učitel

 

Odkaz na webové stránky dané soutěže

 

Nominace - kolektivy

Název

 

Činnost

 

PSČ

 

Město

 

Věk (rozpětí)

 

Návrh podáván v kategorii

 

Trenér/učitel

 

Odkaz na webové stránky dané soutěže

 

Přílohy (kopie výsledkových listin, ocenění, fotografie...)

Datum podání:

…………………………………………………………..

Podpis, případně razítko navrhovatele,

který odpovídá za správnost údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Vyplněním a podpisem tohoto formuláře poskytuji MAS Sdružení Růže z.s., Žižkovo náměstí 107, 373 12 Borovany, IČ: 26656906 (dále jen „MAS“), coby správci osobních údajů, souhlas se zpracováním níže uvedených osobních údajů, a pro níže stanovené účely a dobu trvání.

Osobní údaj – jméno, příjmení, datum narození, kontaktní údaje bydliště, škola, ročník studia, dosažené výsledky

Účel zpracování – vytvoření databáze navrhovaných žáků a studentů pro interní potřebu MAS 

Souhlas (označte zaškrtnutím) – ANO / NE

Osobní údaj – jméno, příjmení, škola, ročník studia, dosažené výsledky, fotografie

Účel zpracování – informování o oceněných žácích a studentech na webových stránkách MAS, ve zpravodaji MAS, v obecních zpravodajích vydávaných na území MAS, na facebooku MAS

Souhlas (označte zaškrtnutím) – ANO / NE

Souhlas je udělen na dobu 5 let od jeho udělení, příp. do odvolání tohoto souhlasu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů lze kdykoli písemně odvolat zasláním odvolání na adresu MAS.

Datum podpisu:

…………….…………………………………………………………………………..

Podpis navrhovaného žáka/studenta (zákonného zástupce)

V........................................................................................................................