608 436 941

Program rozvoje venkova – avízo výzvy č. 7

Autor: Ing. Magdalena Chytrová, manažer MAS Sdružení Růže z.s. mob. 608 608 334; chytrova.magda@gmail.com | Zveřejněno: neděle 20. března 2022 | 16x

MAS Sdružení Růže z.s. vyhlásí 7. Výzvu MAS v souladu se Strategií CLLD pro území MAS Sdružení Růže na období 2014 – 2020 schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR a ŘO Programu rozvoje venkova

Termín vyhlášení výzvy je plánován na duben 2022 a příjem žádostí bude upřesněn dle aktuálního vyhlášení výzvy.

Zažádat si o dotaci budou mít možnost opět nejen podnikatelé na rozvoj svých aktivit,zemědělci, ale i obce. Projekty mohou být zaměřeny např. na pořízení strojů, technologií, vybavení provozoven, stavební obnovu i nákup nemovitosti či užitkového vozu. MAS plánuje vyhlášení těchto Fichí:

Číslo Fiche

Název Fiche

Vazba Fiche na článek Nařízení EP a Rady (EU) č. 1305/2013

Alokace (Kč) pro 7. výzvu PRV

F1

Investice do zemědělských podniků

Článek 17, odstavec 1., písmeno a)

1 240 000,-

F2

Investice do nezemědělských činností

Článek 19, odstavec 1., písmeno b)

2 797 000,-

F4

Neproduktivní investice v lesích

Článek 25

3 001 000,-

F7

Obnova vesnic

Článek 20

Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech; písmeno:

a) Veřejná prostranství v obcích

f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven

8 140 500,-

alokace se mohou změnit dle aktuálního čerpání

Fiche

Způsobilé výdaje

F1

Zemědělci

stavby, stroje, technologie pro živočišnou, rostlinnou a školkařskou produkci; nákup nemovitosti

F4

Podnikatelé

stavební obnova či nová výstavba provozovny, pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro nezemědělskou činnost (nákup zařízení,) v souvislosti s projektem; doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, náklady na výstavbu odstavných a parkovacích stání, oplocení, nákup a výsadba doprovodné zeleně); nákup nemovitosti

F7

Rekreační funkce lesa

opatření k posílení rekreační funkce lesa, značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty (do šíře 2 metrů), značení významných přírodních prvků, výstavba herních a naučných prvků, fitness prvků, zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, informačních tabulí, závory, zařízení k odkládání odpadků, nákup pozemku a opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa (mostky, lávky, zábradlí, stupně)

F9

Obnova vesnic

Veřejná prostranství v obcích

Podpořena budou pouze tato veřejná prostranství: náměstí, návsi, tržiště, navazující prostranství obecního úřadu, pošty, kostela, hřbitova, železniční stanice a dalších objektů občanské vybavenosti, které jsou ve vlastnictví obce. Podpora poskytována v režimu nezakládající veřejnou podporu.

Dotaci lze poskytnout na následující investiční výdaje:

1)vytváření/rekonstrukce veřejných prostranství obce zejména úprava povrchů (včetně zatravnění), osvětlení, oplocení a venkovní mobiliář (lavičky, venkovní stoly, odpadkové koše, veřejné WC, psí záchody, stojany na kola, zábradlí, úřední desky, informační panely, orientační mapy, plakátovací plochy, rozcestníky, pomníky, květináče, přístřešky do 25 m2 zastavěné plochy),

2) vodní prvky (kašny, fontány, pítka a ptačí napajedla či koupadla) a další solitérní prvky sloužící k dotvoření celkového charakteru veřejného prostranství

3) herní prvky

4) doplňující výdaje jako součást projektu (parkoviště, parkovací stání, odstavné a manipulační plochy) - tvoří maximálně 30% výdajů, ze kterých je stanovena dotace

5) nákup nemovitosti

Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven

Podpora zahrnuje investice do staveb a vybavení pro kulturní a spolkovou činnost (obecní, kulturní, spolkové a víceúčelové domy, společenské, koncertní a divadelní sály, kina, klubovny, sokolovny a orlovny) včetně obecních knihoven. Podpora poskytována v režimu de minimis. Nezpůsobilými výdaji jsou hřiště a prostory sloužící pro sportovní aktivity.

Dotaci lze poskytnout na následující výdaje:

1) rekonstrukce/obnova82/rozšíření kulturního a spolkového zařízení i příslušného zázemí (šatny, umývárny, toalety, sklady a technické místnosti) včetně obecních knihoven83

2) nové stavby kulturního a spolkového zařízení i příslušného zázemí (šatny, umývárny, toalety, sklady a technické místnosti)

3) pořízení technologií a dalšího vybavení pro kulturní a spolkovou činnost včetně obecních knihoven87

4) mobilní zařízení pro kulturní či spolkové akce pro veřejnost – mobilní přístřešky (velkokapacitní stany, party stany, nůžkové stany, apod.), pódia včetně zastřešení, pivní sety, mobilní toalety, ozvučovací, osvětlovací a projekční technika a vybavení

5) doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba odstavných ploch a parkovacích stání, oplocení, venkovní mobiliář, informační tabule, zabezpečovací prvky, kuchyňky či kuchyňské kouty včetně základního vybavení84) - tvoří maximálně 30% výdajů, ze kterých je stanovena dotace

6) nákup nemovitosti

  • Dotace se nevztahuje na nákup knih apod., ale pouze na výstavbu/obnovu včetně základního vybavení.

Předpokládáme, že příjem žádostí o dotaci bude probíhat vdubnu 2022. Je však nutné, aby každý žadatel byl registrován v portálu farmáře (http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/portal-farmare-pro-nove-uzivatele/zadost-o-pristup-na-portal-eagri.html).

 V průběhu vyhlášení výzvy proběhne seminář pro žadatele, své záměry však můžete konzultovat již nyní. V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit.

Věříme, že i díky vám půjdou dané prostředky přesně tam, kde jsou nejvíce potřeba.