608 436 941

Zhodnocení bezpečnostní situace služebního obvodu OOP Trhové Sviny

Autor: Zpracoval:  prap. Bartošková Radka, inspektor                                                                            Za policejní orgán:   npor. Mgr. Viktor Skabalík, vedoucí oddělení | Zveřejněno: 25. února 2022 | 39x

za období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021

Město Trhové Sviny zahrnuje mimo samotné území města dalších 15 místních částí: Rejta, Svatá Trojice, Bukvice, Pěčín, Hrádek, Třebíčko, Otěvěk, Čeřejov, Rankov, Jedovary, Veselka, Něchov, Todně, Březí a Nežetice, kdy tyto spadají pod služební obvod Trhové Sviny.

Dne 11.1.2022 bylo provedeno zhodnocení bezpečností situace ve výše uvedeném služebním obvodě Trhové Sviny, kterým bylo zjištěno, že v roce 2021 byl na Obvodním oddělení policie zaevidován následující nápad trestné činnosti.

V loňském roce, tedy 2021, zde došlo k 48 trestným činům, kdy z těchto trestních činů šlo v 9 případech o případy na úseku BESIP či dopravní nehody, které byly řešeny dopravním inspektorátem České Budějovice. Z celkového součtu bylo prověřováno pouze místním oddělením celkem 31 trestných činů, kdy v 15 případech byla věc objasněna se zjištěním pachatele či pachatelů a předána Okresnímu státnímu zastupitelství v Českých Budějovicích k podání obžaloby nebo Službě kriminální policie a vyšetřování v Českých Budějovicích s návrhem na zahájení trestního stíhání konkrétní osoby. Oproti roku 2019 došlo k mírnému poklesu, přičemž zpravidla se jednalo o majetkové trestné činy (krádeže, poškození cizí věci, podvod na internetu), ve 4 případech se jednalo o zanedbání povinné výživy, ve 3 případech se jednalo o tr. činy na úseku BESIP. V letošním roce však stále probíhá prověřování u 3 věcí z minulého období a ve 13 případech bylo prověřování odloženo pro nezjištění pachatele trestné činnosti.

Ve srovnání s minulým obdobím se jedná o mírný pokles v počtu trestných činů.

Dále v roce 2021 došlo v obvodu Trhové Sviny k 76 přestupkům, kdy 21 skutků bylo odloženo z důvodu nezjištění pachatele a ostatní skutky byly oznámeny k projednání na příslušný správní úřad nebo byly vyřešeny blokovou pokutou na místě.

Z výše uvedených skutků se ve 24 případech jednalo o přestupky proti majetku, v 5 případech se jednalo o přestupky proti BESIP, ve 13 případech se jednalo o dopravní nehody, které byly ve většině případů řešeny dopravním inspektorátem České Budějovice. Dále se v 25 případech jednalo o přestupky proti občanskému soužití, v 6 případech se jednalo o přestupky na úseku kybernetické kriminality, ve 2 případech se jednalo o přestupek na úseku ochrany zvířat a v 1 případě se jednalo o přestupek proti školskému zákonu.

Na daném území bylo uděleno celkem 109 blokových pokut, a to za přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, kdy v počtu 72 blokových pokut bylo uděleno Dopravním inspektorátem v Českých Budějovicích a 37 blokových pokut bylo uděleno obvodním oddělením Trhové Sviny .

Vzhledem k tomu, že dopravní nehody evidují a šetří SDN České Budějovice, nebyl za uvedené období proveden celkový součet dopravních nehod.

Závěrem lze konstatovat, že v roce 2021 došlo oproti roku 2020 k mírnému poklesu trestné činnosti a shora popsaná část služebního obvodu zdejšího obvodního oddělení policie je méně problémová a není zapotřebí zde přijímat zvláštní opatření.