608 436 941

Informace o kotlíkových dotacích z Krajského úřadu pro Jihočeský kraj

Autor: Ing Jitka Neprašová | Zveřejněno: 20. října 2021 | 56x

Dotazník pro předregistraci

Snahou Krajského úřadu pro Jihočeský kraj je zajistit pro nízkopříjmové žadatele z jižních Čech co nejvyšší částku na výměnu zastaralých kotlů na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy, jejichž provoz bude od 1. 9. 2022 zakázán, a pomoci tak finančně méně silné skupině obyvatel získat dotaci na pořízení nového, ekologického zdroje tepla a zároveň zlepšit kvalitu ovzduší v Jihočeském kraji.

PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ DOTACE:

Žadatelem musí být vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu, bytu v bytovém domě (s vlastním kotlem) nebo stavby k individuální rekreaci v Jihočeském kraji, které jsou vytápěny kotlem na pevná paliva s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy (příp. kotlem nejstaršího typu bez emisního zařazení).

 Nárok na kotlíkovou dotaci pro nízkopříjmové domácnosti vzniká v těchto případech:

  1. Domácnost tvoří výhradně osoby pobírající starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně nebo nezletilé děti a studenti v denním studiu do 26 let. V případě takto složené domácnosti se nesledují příjmy domácnosti.

nebo

  1. Žadatel v období od 1. 1. 2020 do doby podání žádosti o kotlíkovou dotaci pobíral dávky v hmotné nouzi nebo příspěvek na bydlení (není nutné, aby dávky nebo příspěvek pobíral po celou dobu). V případě tohoto žadatele se nesledují příjmy.

nebo 

  1. Domácnost je tvořena osobami (vč. seniorů a dětí), jejichž průměrný čistý příjem na jednoho člena domácnosti v roce 2020 nepřevýšil 170 900 tis. Kč.

 Domácnost tvoří výhradně osoby, které mají v dotčené nemovitosti trvalé bydliště, a dále ostatní osoby, které s žadatelem trvale bydlí. V případě, že osoba s trvalým bydlištěm bydlí ve skutečnosti jinde, poskytne čestné prohlášení a příjem této osoby se do příjmu domácnosti započítávat nebude.

 Do příjmů se započítávají veškeré příjmy člena domácnosti, tj. příjmy ze zaměstnání, samostatné výdělečné činnosti, pronájmů, veškeré typy důchodů, dávky nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, dávky státní sociální podpory, podpora v nezaměstnanosti, rodičovský příspěvek, dávky v hmotné nouzi atp.

 Příjmy nezletilých dětí a studentů do 26 let, kteří studují v denním studiu, se uvažují ve výši 0.

 Výše dotace (vč. možnosti poskytnutí zálohy na financování nového zdroje):

Tepelné čerpadlo

95 %, max. 130 000,- Kč

Kotel na biomasu s ručním či automatickým přikládáním

95 %, max. 130 000,- Kč

Plynový kondenzační kotel

95 %, max. 100 000,- Kč

Za způsobilé jsou považovány výměny kotlů realizované od 1. ledna 2021.

 Pro získání co největšího počtu potenciálních žadatelů je na webových stránkách Jihočeského kraje https://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz/kotlikove-dotace-2022-dotaznik-pro-predregistraci zveřejněn REGISTRAČNÍ DOTAZNÍK, jehož zkrácenou verzi zveřejňujeme.

Dotazník je možné vyplnit přímo online na výše uvedených webových stránkách, nebo jej lze pro zájemce o kotlíkovou dotaci vytisknout (viz příloha), vyplnit na počítači či ručně a doručit e-mailem na mailovou adresu kotliky@kraj-jihocesky.cz nebo poštou či osobně na Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor evropských záležitostí, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice.

Dotazník slouží pouze pro zjištění potenciálu a zájmu o kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Jihočeském kraji a není jakkoli závazný ani jej nelze považovat za podání žádosti o kotlíkovou dotaci a bude využit pouze pro prokázání absorpční kapacity Jihočeského kraje v dané oblasti.

Dotazník nemusí být potenciálním zájemcem podepsaný.

Případné dotazy budou zodpovídány na mailové adrese kotliky@kraj-jihocesky.cz nebo na informační lince 386 720 323.

Vzor dotazníku pro předregistraci:

KOTLÍKOVÉ DOTACE PRO DOMÁCNOSTI S NIŽŠÍMI PŘÍJMY

Identifikace žadatele o kotlíkovou dotaci:

Titul, jméno, příjmení:

 

Rok narození:

 

Adresa bydliště:

 

Telefon:

 

E-mail:

 
 

Žadatel je vlastníkem/spoluvlastníkem:

rodinného domu v Jihočeském kraji

bytové jednotky v bytovém domě v Jihočeském kraji

stavby pro individuální rekreaci v Jihočeském kraji

které jsou vytápěny kotlem na tuhá paliva s ručním přikládáním nesplňujícím emisní třídu 3., 4. a 5.

 

Adresa realizace výměny zdroje tepla:

 
 

Typ starého kotle

(vyplňte pokud možno dle Dokladu o kontrole technického stavu kotle na pevná paliva)

 

Emisní třída starého kotle:

(vyplňte pokud možno dle Dokladu o kontrole technického stavu kotle na pevná paliva)

☐ 1. emisní třída

☐ 2. emisní třída

☐ emisní třída neznámá

 

Předpokládaný nový zdroj tepla

☐ tepelné čerpadlo

☐ kotel na pelety (biomasa) s automatickým přikládáním

☐ kotel na dřevo (biomasa) s ručním přikládáním

☐ kotel na zemní plyn

 

Počet členů domácnosti žadatele:*

 

Z toho počet nezletilých dětí a studujících v denním studiu do 26 let v domácnosti žadatele:

 

Z toho počet osob v domácnosti žadatele pobírajících starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně:

 

* Domácnost tvoří výhradně osoby, které mají v dotčené nemovitosti trvalé bydliště, a dále ostatní osoby, které s žadatelem trvale bydlí. V případě, že osoba s trvalým bydlištěm bydlí ve skutečnosti jinde, poskytne čestné prohlášení a příjem této osoby se do příjmu domácnosti započítávat nebude.

* V případě vícegeneračního domu, kdy je celý dům vytápěn jedním kotlem, jsou za členy jedné domácnosti považovány všechny osoby bydlící v tomto domě. V případě, kdy je každý byt vytápěn jiným kotlem, jsou za členy domácnosti považovány pouze osoby bydlící v daném bytě.

Průměrný příjem na člena domácnosti žadatele za rok 2020:

*Do příjmů se započítávají veškeré příjmy člena domácnosti, tj. příjmy ze zaměstnání, samostatné výdělečné činnosti, pronájmů, veškeré typy důchodů, dávky nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, dávky státní sociální podpory, podpora v nezaměstnanosti, rodičovský příspěvek, dávky v hmotné nouzi atp.

* Příjmy nezletilých dětí a studentů do 26 let, kteří studují v denním studiu, se uvažují ve výši 0.

* Pokud je domácnost tvořena pouze osobami pobírajícími starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, popř. nezletilými dětmi a studujícími v denním studiu do 26 let, příjmy se nesledují.

ŽADATEL POBÍRAL OD 1. 1. 2020 DÁVKY v HMOTNÉ NOUZI nebo PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ (není nutné, aby dávky nebo příspěvek pobíral celou dobu):

ANO-NE

(nehodící se škrtněte)

 
 

Děkujeme za vyplnění dotazníku. Upozorňujeme, že se jedná pouze o průzkum sloužící pro zjištění zájmu
o kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Jihočeském kraji, který není jakkoli závazný ani jej nelze považovat za podání žádosti o kotlíkovou dotaci.

Informační linka: 386 720 323

Mail: kotliky@kraj-jihocesky.cz

Web: https://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz

       

Za Odbor životního prostředí, ochrana ovzduší