608 436 941

Požár centrální kotelny v Trhových Svinech

Autor: Ondřej Kolář Jednatel pověřený řízením společnosti | Zveřejněno: 31. července 2021 | 43x

V úterý 13. července krátce před polednem vznikl v provozu centrální kotelny v Trhových Svinech požár technologických prvků na hlavním kotli K2. Na místo byly přivolány jednotky profesionálních hasičů z Trhových Svinů, Českých Budějovic a několik jednotek dobrovolných hasičů z blízkého okolí. S ohledem na složitost technologie, kdy příčinou vzniku požáru byl unikající termo olej, byl zásah ze strany záchranného sboru ukončen až po 48 hodinách.

Dodávka tepelné energie pro ohřev teplé užitkové vody byla kvůli této události na několik hodin přerušena, aby mohla být po splnění několika bezpečnostních opatření a požadavků ze strany záchranného sboru znovuobnovena zhruba po 24 hodinách ze záložního kotle K1.

V čase vzniku této zprávy je již událost ze strany Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje vyšetřena a uzavřena. Jako příčina vzniku požáru byla stanovena technická závada na olejovém výměníku kotle K2 a v souvislosti se vznikem požáru nebylo zjištěno porušení předpisů. Z probíhajících jednání se zástupci pojišťovny a s autorizovaným servisním technikem, který mj. zpracovává odborný posudek o rozsahu škod i návrhy řešení na obnovu technologie, v čase vzniku této zprávy zatím relevantní informace k dispozici nejsou.

V souvislosti s předchozím sdělením není tedy v tuto chvíli ani možné stanovit termín znovuobnovení výroby tepelné energie na kotli K2 a s ní související výroby elektřiny na ORC turbogenerátoru. Odběratelé tepelné energie ovšem nemusí mít o dodávku ze strany centrálního zásobování teplem obavy. V krajním případě bude tato dodávka v zimním období zajištěna z kotle K1 a ze záložních plynových kotlů, které svými výkony s rezervou pokryjí kapacity všech odběratelů.

Závěrem bych chtěl touto cestou poděkovat všem zaměstnancům (i bývalým) Tepelného hospodářství za zvládnutí této události před příjezdem hasičských jednotek, kdy za dodržení všech bezpečnostních i požárních předpisů provedli úkony vedoucí k tomu, že škody nejsou ještě většího rozsahu a především, že situaci zvládli bez újmy na vlastním zdraví. Následně jim patří mé poděkování za rychlou obnovu dodávky tepelné energie, a to ve značně ztížených podmínkách za probíhajícího zásahu hasičských jednotek. Věřím, že v dalším vydání Trhovosvinenských listů již bude možné poskytnout občanům bližší informace o obnově technologických celků zasažených požárem. 

Za Tepelné hospodářství Města Trhové Sviny spol. s r.o.