608 436 941

Dotace, dotace, dotace

Autor: Mgr. V. Korčaková | Zveřejněno: 24. února 2021 | 27x

Předpokládám, že jste si už zvykli, že se o nich pořád mluví. Je zřejmé, že to, na co jsou vypsány, a pochopitelně i úspěšnost při jejich získávání, je velmi důležité pro rozvoj města. Všichni víme, že ve městě je potřeba investovat do mnoha věcí, ale také je potřeba vzít v úvahu, že finanční možnosti města jsou omezené. Proto je potřeba mít správné informace, jaké dotace budou vypisovány, a především být připraven na jejich získání, tzn. je nutné mít připravené projekty k realizaci. Ale i tak je potřeba zvážit, čemu dát přednost, protože i výše finanční spoluúčasti může být příliš vysoká. Z následujícího výčtu snad bude zřejmé, že se nám v poslední době daří dotace získávat, a to i ze zdrojů, ze kterých to nebývalo zvykem. Zároveň se snažíme o to, aby se neinvestovalo jen jedním směrem, ale aby se městu pomohlo v různých jeho částech a vyšlo se vstříc potřebám různých jak věkových, tak i zájmových skupin.

Nejprve tedy dotace, o kterých již víme, že jsme získali a budou realizovány v tomto roce.

Vodovod a kanalizace Svatá Trojice

Od Ministerstva zemědělství ČR jsme získali částku 9 060 211 Kč. Vzhledem k tomu, že Jihočeský kraj se vždy podílel na spolufinancování takto získaných dotací na vodovodní sítě, předpokládáme, že budeme úspěšní i se žádostí o další 1 880 000 Kč. Celkové náklady této akce by měly být 18 787 380 Kč.

Multifunkční hřiště

Na výstavbu multifunkčního hřiště (viz vizualizace) v prostorách bývalého zimního hřiště u sportovní haly jsme získali dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 5 milionů Kč. Celkové náklady by měly být 9,1 milionu Kč.

Základní škola Trhové Sviny – přírodovědná učebna

Poskytovatelem této dotace je Místní akční skupina Sdružení Růže. Půjde nejen o nové vybavení přírodovědné učebny, ale i o novou venkovní učebnu. Ta by měla být součástí nové školní zahrady, kterou chceme přesunout do areálu školy. Získali jsme dotaci ve výši 1 328 000 Kč. Tato dotace je ve výši 95% celkových nákladů, které jsou 1 398 000 Kč.

Regenerace městských památkových zón

Po delší době jsme se vrátili k možnosti využití těchto dotací z Ministerstva kultury ČR. Výše dotace se odvíjí od finanční náročnosti zpracovaných projektů, ale i od toho, jak jednotlivá města v minulosti tuto dotaci čerpala. V loňském roce jsme tedy zpracovali nový Program regenerace městské památkové zóny v Trhových Svinech a na základě naší žádosti jsme získali 200 tisíc Kč. Za ně jsme opravili fasádu a vstupní dveře na Žižkově náměstí č. p. 31 (budova vedle radnice). V letošním roce jsme získali dotaci 400 tisíc Kč. Z nich budeme financovat opravy fasády a výlohy na č. p. 32 a opravu souvisejících sloupů v podloubí. Novinkou je, že část z této dotace bude poskytnuta i soukromému vlastníkovi, také na opravu fasády.

Tyto získané dotace jsou velkým úspěchem, ale je ještě zásadnější, zda budeme úspěšní i s dotacemi, které jsme podali v letošním roce. Obě finančně nejvyšší žádosti se týkají rekonstrukce školní jídelny, včetně nového vybavení kuchyně. Na tuto rekonstrukci byla ve výběrovém řízení podána nabídka s nejnižší cenou 39 360 000 . Jde tedy o největší investici našeho města za poslední roky. Její výše je ovlivněna i výrazným nárůstem cen stavebních prací.

Těsně před vánočními svátky Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vypsalo dotaci na Rekonstrukci a přestavbu veřejných budov. Tato dotace byla vypsána i dříve, ale mohly se do ní hlásit jen obce do 3 tisíc obyvatel. Nyní je nově tato dotace určena obcím až do 10 tisíc obyvatel. Je zde možné získat až 20 milionů Kč. Souběžně s touto žádostí je možné zažádat i o dotaci Jihočeský kraj v nově zřízeném Krajském investičním fondu. Zde jsme zažádali o 19,5 milionu Kč. Výsledky těchto žádostí budou rozhodující pro to, jak budeme moci v příštích letech investovat do dalších projektů, protože rekonstrukci školní jídelny již není možné déle odkládat a musíme ji realizovat v každém případě.

Ulice Pekárenská

Další finančně náročnou rekonstrukcí je ulice Pekárenská, která je vyprojektovaná s celkovými náklady více než 16 milionů Kč. Na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR jsme podali žádost o 7,5 milionu Kč. Tato dotace je určena ale jen na rekonstrukci komunikace, nikoli na chodník. Proto jsme zároveň podali žádost i na Místní akční skupinu Sdružení Růže ve výši 1,4 milionu Kč, která je určena právě na chodníky. I přesto je zde poměrně vysoká spoluúčast kvůli tzv. neuznatelným nákladům.

Chodník Otěvěk – 2. část

V loňském roce se nám podařilo vyřešit sporné otázky v projektu chodníku do Otěvěka, který by navázal na stávající část a vedl by až k autobusové zastávce. Podali jsme tedy žádost o dotaci do Státního fondu dopravní infrastruktury. Celkové náklady jsou vyprojektovány na 10,4 milionu Kč, dotace by měla pokrýt 85% těchto nákladů.

Nová třída v Mateřské škole Beruška

Již delší dobu řešíme nedostatečnou kapacitu naší školky. Máme zpracovaný projekt na rozšíření MŠ Beruška formou nástavby. V minulosti se ale na toto rozšíření nepodařilo dotaci získat. V dalším programovém období se budeme o dotaci na toto rozšíření znovu pokoušet, otevírají se i nové dotační zdroje, pokusíme se tedy využít i je.

V letošním roce jsme se rozhodli ve stávajících prostorech najít místo alespoň pro jednu novou třídu. Odhadované náklady pro její zřízení jsou 1,5 milionu Kč. I v tomto případě – v letošním roce již potřetí – využíváme dotací vypsaných Místní akční skupinou Sdružení Růže, kde žádáme o 1,4 milionu Kč.

Krajské dotace

Stejně jako v minulých letech využíváme celou škálu dotací, které vypisuje Jihočeský kraj.

Žádáme tedy o dotaci pro Jednotky sboru dobrovolných hasičůna práci s dětmi i na vybavení jednotek v Trhových Svinech, Todni a v Rankově – v součtu žádáme o 306 tisíc Kč.

Také tradičně žádáme o příspěvek na Festival Karla Valdaufa (150 tisíc Kč) a na vybavení sportovišť (144 tisíc Kč).

Stejně tak využíváme možnosti podpořit cestovní ruch v našem městě a žádáme o příspěvek na zřízení nové naučné stezky ve výši 100 tisíc Kč.

Paní Petra Malíková z nově zřízeného Centra komunitních aktivit připravila podklady, díky kterým můžeme požádat i o podporu práce s dětmi, aktivit seniorského klubu a na manželskou poradnu – v celkové výši 202 tisíc Kč.

Nově bylo území, které spravuje náš Pověřený obecní úřad, vyhodnoceno tak, že je možné žádat o dotaci z programu Rozvoj hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje. I této možnosti využíváme a žádáme o 1 milion Kč na opravu střechy a fasády budovy polikliniky.

Nově musíme žádat o příspěvek na lékařskou pohotovostní službu (850 tisíc Kč) – v minulých letech tento příspěvek nebyl poskytován prostřednictvím dotace.

Plánované dotace

Připravujeme dotaci opět do Místní akční skupiny Sdružení Růže, tentokrát do výzvy Obnova venkova. Zde plánujeme požádat o dotaci na opravu části střechy kulturního domu na Rejtech a na opravy a zřízení dalších míst pro setkávání v dalších místních částech. V loňském roce jsme nestihli termín pro podání žádosti na Revitalizaci sídliště Budovatelská kvůli zdržení vyjádření dotčených orgánů, proto bude podána až v letošním roce. Připravenou máme i studii na novou hasičárnu pro dobrovolné hasiče v Trhových Svinech a i v tomto případě se pokusíme o získání dotace na její výstavbu.

Po velkém úspěchu v loňském roce, kdy jsme v soutěži vyhlášené Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR vyhráli první místo v soutěži Obec přátelská rodině, nemůžeme se této soutěže letos opět zúčastnit. V soutěži Obec přátelská seniorům jsme v loňském roce získali místo druhé, můžeme se tedy soutěže zúčastnit i letos. Podáváme tedy přihlášku a žádost o dotaci, v níž je opět velmi mnoho aktivit, které by zpestřily život v našem městě, a to nejen seniorům.

Už teď je jasné, že díky získaným dotacím bude v letošním roce v našem městě velký stavební ruch. Navíc bychom měli společně s Jihočeským krajem zahájit i rekonstrukci první části Trocnovské ulice. Doufám, že se nám podaří získat i další dotace, o které žádáme, a ještě více podpoříme rozvoj našeho města a spokojenost našich občanů.