608 436 941

...radní Ing. Jan Kalena

Autor: | Zveřejněno: pátek 24. května 2024 | 11x

Problematika směsného odpadu

V celé ČR (a nejen v ní) se stále rychleji zvyšují poplatky za skládkování a odvoz odpadů, v ulicích se plní kontejnery na tříděný odpad, ale množství směsného odpadu neklesá, dokonce roste.

Finanční náklady města na svoz a likvidaci odpadu se každým rokem rychle zvyšují. Jen v roce 2024 se zvýšily náklady o cca 1,5 milionu na neuvěřitelných 9 milionů. I přes to, že se od občanů na poplatcích za odpad vyberou pouhé 3 miliony, nebylo již několik let přistoupeno ke zvýšení poplatku. Ten nebyl navýšen ani pro letošní rok a činí 600,- Kč na osobu s trvalým pobytem na území města Trhové Sviny. Máme před sebou nelehký úkol. Musíme snížit náklady na odpady, začít plnit separační cíle a zároveň nezatěžovat rozpočet našich občanů.

Je tedy nutné přemýšlet nad tím, jak množství směsného odpadu v obci snížit. V roce 2025 by obce v ČR dle legislativních cílů měly vytřídit 60% komunálních odpadů a do dalších let by množství vytříděnosti mělo dále růst a to na 65% v r. 2030 a 70 % v r. 2035.

Vytříděnost odpadu v Trhových Svinech v roce 2022 byla na hodnotě 31 %, v roce 2023 34%.

Jedním z opatření v rámci plnění separačního plánu, a tím snížení podílu směsného komunálního odpadu (dále jen SKO), který je nejen pro naše odpadové hospodářství největší zátěží, bude od 1.1.2025 změna svozového plánu na SKO, kdy se nebude svážet 1 x za týden, ale 1 x za 14 dní (svozový den bude pondělí). Slibujeme si tím větší zodpovědnost a snahu občanů při třídění odpadu, který sami vyprodukují.

Snížení četnosti svozu SKO je spojeno s dalším opatřením, a to se zavedením svozu bioodpadu v hnědých popelnicích. Bioodpad (biologicky rozložitelný odpad rostlinný včetně rostlinného kuchyňského) totiž tvoří značnou část celkového objemu popelnic na SKO. V průměru kolem 29%. Svoz bioodpadu bude prováděn 1 x za 14 dní, a to v týdnu, kdy se nebude svážet SKO. V zimních měsících mimo vegetační období bude frekvence svozu bioodpadu snížena na 1 x za měsíc, popř. může být do budoucna nahrazen svozem popela ze spalování uhlí a dřeva v domácnostech.

V rámci informování občanům bude proveden roznos letáčku s dotazníkem na možnost poskytnutí hnědé PVC nádoby (popelnice) na bioodpad. Tato bude v případě zájmu občanům, či společenství bytových jednotek poskytnuta zdarma do zápůjčky. V případě většího zájmu budou tyto nádoby poskytovány postupně dle skladových kapacit.

Zároveň bude zvýšena kapacita kontejnerů na tříděný odpad – papír plast, sklo, kov a umožněna občanům vyšší efektivita při třídění odpadu. V některých místech to bohužel k omezenému prostoru nebude možné, proto budou vytipována a vytvořena místa nová.

Tříděním odpadu se budete sami podílet na množství vynaložených finančních prostředků na odpadové hospodářství v našem městě. Poctivým tříděním komunálních odpadů sami ušetříte finance, které by se daly využít např. na pořízení dětských hřišť, sportovišť, úpravy veřejného prostranství, kulturu i spoustu dalších možností.

Pokud se nám společně podaří snížit podíl nevytříděného směsného komunálního odpadu a přinejmenším se přiblížíme ke stanoveným hodnotám separačního plánu, nebude v následujících letech nutné přistupovat ke zvyšování poplatku za odpad v takové výši, jak by se stalo, pokud bychom množství směsného komunálního odpadu nesnižovali.

(Děkuji p. Radkovi Baštýřovi z odboru správy a údržby městského majetku za spoluautorství článku.)