608 436 941

...starosta Ing. David Štojdl

Autor: | Zveřejněno: pátek 23. února 2024 | 127x

Těžba živce v lokalitě Dvorec u Třebče

Na úvod bych chtěl poděkovat radní Mgr. Evě Chuchlové za její aktivní a odborný přístup, na základě kterého byla v říjnu minulého roku zaslána na Krajský úřad Jihočeského kraje Odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví žádost o přiznání postavení dotčeného územního samosprávného celku (našeho města) v rámci zjišťovacího řízení záměru „Stanovení dobývacího prostoru a využití výhradního ložiska Dvorec u Třebče“. Jinými slovy, Krajský úřad Jihočeského kraje Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví „uznal“, že město Trhové Sviny je dotčeným samosprávným celkem a tak k němu bude v dalším řízení i přistupováno. Na základě této skutečnosti jsme na Krajský úřad zaslali „Vyjádření k oznámení záměru“ ve kterém jsme upozornili v 8 bodech na problematické oblasti včetně nedostatečně vyhodnocených oblastí.

Jsem přesvědčený, že naším aktivním přístupem jsme přispěli k tomu, že v prosinci vydal Krajský úřad Jihočeského kraje prostřednictvím Oddělení IPPC a EIA závěr zjišťovacího řízení, ve kterém uvádí, že plánovaný záměr těžby může mít významný vliv na životní prostředí, a proto bude dále posuzován dle zákona tzv. EIA.

V lednu letošního roku na základě iniciativy dotčených účastníků byla ustanovena pracovní skupina ve složení:

Jan Zahradník, Jiří Vlček, Ondřej Bílek (za investora), Edvard Sequens (za sdružení Calla), Vít Fialka, Viktor Ambrož, Barbora Bartizalová, Ludmila Brůhová, Jan Bícha (za město Borovany a občany), Kateřina Jemelíková (za Krajský úřad Jihočeského kraje Odbor životního prostřední), Jitka Štěrbová (za AOPK), David Štojdl (za město Trhové Sviny).

Cílem pracovní skupiny je co největší informovanost o záměru těžby, zodpovězení veškerých problematických bodů, zejména s ohledem na ochranu životního prostředí, a v neposlední řadě jde o maximální eliminaci případných dopadů na obyvatele dotčených obcí včetně našeho města. Nutno podotknout, že jsme na samém začátku a nelze tudíž vyvozovat žádné závěry a vyjadřovat jakékoli spekulace.

Jedním z bodů byla i návštěva současných dobývacích prostorů s cílem reálně vidět a udělat si „obrázek“ o tom, jak vypadá lokalita, respektive prostor dobývacího prostoru, včetně případného dopadu na okolní obce – hluk, zvýšená doprava atd. Proto jsem osobně společně se starostou Borovan Vítem Fialkou a zástupkyní za občany Borovan a přilehlých osad paní Barborou Bartizalovou navštívil živcové lomy u Poběžovic, konkrétně lomy Mračnice, Luženičky, Mutěnín a Ždánov. Celou „exkurzí“ nás odborně provázel pan Ing. Jan Zahradník, Ph.D. (geolog společnosti LB MINERALS, s.r.o.).

Závěrem bych chtěl poděkovat panu starostovi Borovan Vitu Fialkovi, paní Báře Bartizalové za jejich nasazení nejen v rámci pracovní skupiny, ale hlavně za jejich ochotu aktivně řešit doslova „třaskavé“ téma, kterým zamýšlená těžba živce v lokalitě Dvorec u Třebče bezesporu je. Velké poděkování patří ovšem i panu Ing. Janu Zahradníkovi, Ph.D. z firmy LB MINERALS, s.r.o. za jeho odborný, profesionální, věcný a velmi otevřený přístup.

O dalším jednání, či vývoji zamýšlené těžby budu občany našeho města průběžně informovat.