608 436 941

Zapojení do projektů 2022/23

Autor: | Zveřejněno: sobota 13. srpna 2022 | 18x

A) Projekty celostátní

1. Projekt „Podpora vzdělávání v ZŠ Trhové Sviny“. 

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Výzva č. 02_20_080 pro Šablony III - MRR v prioritní ose 3

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků, podporu extrakurikulárních rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči žáků, spolupráce s veřejností.

Výše finanční podpory:

Celkové způsobilé výdaje: 862 596,00 Kč

Příspěvek Unie: 733 206,59 Kč 

Národní veřejné zdroje: 129 389,41 Kč

ZŠ Trhové Sviny: 862 596 Kč 

Časové určení: 1. 9. 2021 - 30. 6. 2023

Garantem projektu: Mgr. Jiří Pavel

2. Projekt „Finančně gramotná škola“

Od školního roku 2019/20 jsme držiteli stříbrného certifikátu Finančně gramotná škola.

Garantem projektu: Mgr. Hana Halešová

3. Projekt  „Skutečně zdravá škola“

Skutečně zdravá škola je komplexní program, plně integrovaný do života celé školy, který si klade za cíl vytvářet kulturu, jež si váží jídla, vychutnává je a učí o tom, odkud jídlo pochází a jak vzniká.

Garantem projektu: Mgr. Jana Veselá, Eva Rolínková

B. Školní projekty

1. Projekt „Zachraň strom č. 25, 26“  

Na škole proběhne sběr starého papíru. Žáci si pak v jednotlivých třídách vypočítají, kolik zachránili stromů tím, že přinesli starý papír. Cílem projektu je rozvíjet u žáků ekologické cítění a zároveň poukázat na neutěšený stav životního prostředí. Žáci si sami zvolí, co si za obdržené finanční prostředky z projektu nakoupí.

Projekt začleňuje především tyto kompetence:

 1. kompetence komunikativní
 2. kompetence sociální a personální
 3. kompetence občanské
 4. kompetence pracovní
 5. kompetence digitální

V projektu se uplatňuje především průřezové téma:

 • environmentální výchova

Časové určení: říjen 2022 + květen 2023

Garantem projektu: Mgr. Michal Stropek

2. Projekt „Halloweenská párty“

Projekt začleňuje především tyto kompetence:

 1. kompetence sociální a personální
 2. kompetence k řešení problémů
 3. kompetence pracovní
 4. kompetence komunikativní

V projektu se uplatňuje především průřezové téma:

 • osobnostní a sociální výchova

Časové určení: říjen 2022

Garantem projektu: Mgr. Miroslava Pišingerová

3. Projekt  „Jeliman“

Sbírka ve prospěch ZOO Dvorec; žáci a učitelé každoročně vyberou částku 6000,- Kč a sponzorují tím v uvedené ZOO lemura jménem Jeliman; žáci a učitelé se tak stávají adoptivními rodiči zvířete a od vedení ZOO Dvorec obdrží příslušný certifikát; projekt vzešel z podnětu členů školního parlamentu ve školním roce 2014/15.

Projekt začleňuje především tyto kompetence:

 1. kompetence komunikativní
 2. kompetence sociální a personální
 3. kompetence občanské

V projektu se uplatňuje především:

 • osobnostní a sociální výchova
 • rozvoj vlastností jako je ochota pomáhat těm; zájem o zvířata, solidarita

Časové určení:

 • Sbírka proběhne v období na přelomu měsíce března/dubna

Garantem projektu: Mgr. Hana Halešová

4. Projekt „Dětský den“

Projekt začleňuje především tyto kompetence:

 1. kompetence sociální a personální
 2. kompetence k řešení problémů
 3. kompetence pracovní
 4. kompetence komunikativní

V projektu se uplatňuje především průřezové téma:

 • osobnostní a sociální výchova

Časové určení: Projekt se uskuteční v pátek 2. června 2023.

Garantem projektu: Vychovatelka Marie Petrová