608 436 941

Rozpočet města

Autor: Mgr. V. Korčaková | Zveřejněno: 27. prosince 2020 | 27x

Sestavování rozpočtu na rok 2021 bylo nejen velmi náročné, ale i nezvyklé. Zatímco většinou není větší problém odhadnout příjmy na příští rok (z větší části je odvozujeme od reality stávajícího roku), v letošním roce to byl velký problém. Rozhodující příjmy přicházejí od státu prostřednictvím tzv. RUD – rozpočtového určení daní. V letošním roce se ale na poslední chvíli mění podmínky pro odvod daní ze závislé činnosti – a ani nyní, kdy tento příspěvek píšu, není zřejmé, co nakonec poslanecká sněmovna schválí a zda-li tyto změny podepíše prezident. V první verzi návrhu jsme tedy nejprve o 13 milionů Kč příjmy snížili, a to s ohledem na doporučení renomovaných ekonomů k vývoji ekonomiky kvůli pandemii covid. Poté, co vláda navrhla snížení daní zaměstnanců na 15%, jsme počítali se snížením příjmů o další 4 miliony Kč. Návrh, který schválila poslanecká sněmovna, by pro naše město znamenal snížení o ještě další 4 miliony Kč. Senát ale návrh upravil a především schválil kompenzace městům, které ale ne zcela pokrývají ztráty plynoucí z daňových změn. Tato úprava byla schválena až po jednání zastupitelstva našeho města, byla ale natolik mediálně avizovaná, že jsme ji vzali do úvahy. Do úvahy jsme vzali i poslední predikce vývoje ekonomiky, podle kterých by pokles ekonomiky neměl být tak výrazný. Předpokládá se, že snížení daní ze závislé činnosti bude vykompenzováno lepším vývojem ekonomiky, který by měly podpořit vyšší příjmy obyvatel a tedy i větší chuť utrácet. Nakonec jsme tedy ponechali snížení příjmů z daní „jen“ o 13 milionů Kč, což ale znamená velký propad v příjmech. Oproti loňskému roku je to propad o 14 %.

Naopak daleko jednodušší bylo sestavování návrhu výdajů. Sice jednodušší, ale smutnější. Pokud ponecháme stranou nutné fixní náklady, každý rok se zabýváme dlouhým soupisem akcí (investic a zadání projektů), z kterých vybíráme ty prioritní. Tentokrát jsme ponechali jen akce, na které jsme získali dotace, akce ve spolupráci s Jihočeským krajem a rekonstrukci školní jídelny. Jen v součtu těchto akcí jsme se ocitli v 15milionovém deficitu. I proto jsme do rozpočtu města museli navrhnout navýšení úvěru z roku 2018 na rekonstrukci školní jídelny ve výši 15 milionů Kč na 30 milionů Kč. V podstatě jde o doplnění propadu z předpokládaných příjmů. O navýšení tohoto úvěru bude ještě zastupitelstvo jednat.

Dovolila jsem si tento obsáhlejší úvod k představení přípravy rozpočtu města, protože celková čísla by mohla svádět k příliš optimistickému pohledu.

Rozpočet města na rok 2021 bude historicky nejvyšší, město bude hospodařit s 220 miliony Kč. Je to dáno tím, že příjmy jsou složeny sice z menšího příjmu z daní 80 milionů Kč (o 13 milionů Kč méně oproti roku 2020), jsou ale doplněny vysokým převodem financí z letošního roku ve výši 60 milionů Kč, již zmíněným úvěrem ve výši 30 milionů Kč a získanými dotacemi ve výši 17,7 milionů Kč.

Tak vysoký převod byl dán tím, že se v roce 2020 neuskutečnily dvě největší plánované investicerekonstrukce školní jídelny a rekonstrukce spodní části Trocnovské ulice. U školní jídelny se opozdilo přeprojektování na úspornější variantu. V případě Trocnovské ulice se jedná o společný projekt s Jihočeský krajem, který se rozhodl tuto rekonstrukci přesunout na rok 2021. Jihočeský kraj bude financovat povrch komunikace a naše město obnovu vodohospodářského majetku, chodníků, veřejného osvětlení a umístění parkovacích zálivů.

V získávání dotací jsme byli oproti minulým letům velmi úspěšní. Získali jsme dotaci na vodovod na Svatou Trojici 4,7 milionu Kč, na kanalizaci na Svatou Trojici 5,3 milionu Kč, na víceúčelové hřiště 5 milionů Kč, dotaci pro základní školu na vybavení učeben 1,3 milionu Kč a pro mateřskou školu na revitalizaci školní zahrady 500 tisíc Kč. I v letošním roce budeme čerpat dotaci na fungování Centra komunitních aktivit ve výši 742 tisíc Kč.

S těmito získanými dotacemi souvisí i plánované investice v roce 2021. Vodovod na Svatou Trojici 8,4 milionu Kč, kanalizace na Svatou Trojici 9,7 milionu Kč, víceúčelové hřiště 9,6 milionů Kč. Rekonstrukce školní jídelny byla vysoutěžena oproti původně předpokládaným 36 milionům Kč na 39,4 milionu Kč. Vítězná nabídka z výběrového řízení ještě projde kontrolou, rada města bude bude během ledna rozhodovat, zda tuto nabídku přijme a poslední slovo bude mít zastupitelstvo, na kterém bude záviset, jestli schválí navýšení úvěru na tuto rekonstrukci.

Výběrové řízení na rekonstrukci Trocnovské ulice zatím neproběhlo. Vzhledem k tomu, že se jedná o společný projekt s Jihočeským krajem, který na něj získal dotaci, bude výběrové řízení organizovat Jihočeský kraj. Na rekonstrukci chodníků, zálivů, veřejného osvětlení atd. se v rozpočtu počítá s 5 miliony Kč. Rekonstrukce vodovodu a kanalizace bude financována z fondu na opravy vodohospodářského majetku v plánované výši 6,1 milionu Kč. Tento fond je ze zákona součástí rozpočtu měst a každým rokem do něj musíme odvádět danou sumu. Z tohoto fondu lze financovat pouze opravu vodohospodářského majetku. Z tohoto fondu v příštím roce plánujeme i delší dobu připravovanou rekonstrukci úpravny vody v Otěvěku, na kterou v rozpočtu vyhradili 14 milionů Kč.

Do rozpočtu se pak dostaly již jen ty nejnutnější investice či opravy – nová třída v Mateřské škole Beruška, oprava střechy na poliklinice, oprava kaple na hřbitově a dokončení rekonstrukce čp. 91 na Žižkově náměstí (stará pošta).

Rozpočet města nikdy není neměnný, přesto je důležité jej mít schválený, abychom věděli, v jakých částkách se můžeme pohybovat a jaké priority zastupitelstvo schválilo. Proto jsem ráda, že jsme se vyhnuli rozpočtovému provizoriu a rozpočet máme schválený. Zásadní pro jeho plnění však bude to, jak proběhnou výběrová řízení na jednotlivé akce. Je velkou otázkou, jak se budou vyvíjet ceny stavebních prací. Ty oproti minulým letům velmi výrazně vzrostly. Otázkou je, jak bude tento vývoj pokračovat a zda bude zájem ze strany stavebních společností o zakázky soutěžit.

Doufejme tedy, že příští rok zvládneme covidovou pandemii, že se ekonomika naší republiky nebude propadat a že stavební společnosti nabídnou akceptovatelné ceny za stavební práce.

Pozn.: celý rozpočet je zveřejněn na stránkách města.