608 436 941

Přesunutí betonárky firmy Beton Hronek

Autor: Mgr. V. Korčaková | Zveřejněno: 25. října 2020 | 60x

V posledním půlroce vzbudil velkou vlnu emocí plánovaný přesun betonárky firmy Beton Hronek, s.r.o. z Husovy ulice do bývalého zemědělského areálu u silnice na Bukvici.

Kolem tohoto přesunu koluje mnoho nepřesných informací a nepomohl tomu ani článek v Českobudějovickém deníku, kde kromě nepřesných informací byly otištěny i fotografie z opačného konce města - čtenáři tedy mohli nabýt dojmu, že betonárka se bude přesouvat k silnici směrem na Besednice. Jako už mnohokrát se opět směšuje rozhodnutí státní správy (úřadu) a samosprávy (volených zástupců občanů).

Zjednodušeně řečeno: Přesun betonárky je povolen stavebním úřadem a toto povolení je potvrzeno krajským úřadem (upřesněno podmínkou nenavyšováním výroby oproti stávajícímu stavu), tzn. státní správou. Toto povolení bylo vydáno v souladu se stávajícím územním plánem, který schválilo zastupitelstvo města v roce 2010. V právě probíhající aktualizaci územního plánu bylo navrženo, aby území, do kterého se plánuje přesun betonárky, bylo změněno na plochu průmyslovou. Tím by zanikla omezení, která v současné době povolují jen „lehký průmysl“. Tento návrh zastupitelstvo zrušilo a trvá na zachování stávajícího stavu. Zastupitelstvo města tedy nerozhodovalo o přesunutí stávající betonárky. Zamezilo však jejímu dalšímu rozšiřování i vzniku jiného než „lehkého průmyslu“ v celé ploše mezi ulicí Budovatelská a silnicí na Bukvici.

Toto je však velice zjednodušené vysvětlení. Pokusím se celou situaci zrekapitulovat a doufám i dostatečně vyjasnit.

Na začátku tohoto roku současné zastupitelstvo města mělo schvalovat konečné znění Změny č. 3 Územního plánu města Trhové Sviny. V této změně je řešeno téměř 20 požadavků soukromých osob na změnu územního plánu, a to především v souvislosti s umožněním individuální výstavby. Tato aktualizace také řeší zákonnou povinnost uvedení do souladu územního plánu města se Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje, tedy se zahrnutím a upřesněním koridoru pro krajem schválený obchvat města. V rámci této změny byl také projednán požadavek firmy Doppler, která plánuje přesunutí a rozšíření.

Těsně před jednáním se na mě obrátili občané ze sídliště Budovatelská s tím, že nesouhlasí s přesunutím betonárky do blízkosti sídliště a že tento přesun by umožnila plánovaná změna plochy P3 (bývalý zemědělský areál mezi ulicí Budovatelská a silnicí na Bukvici) z plochy smíšené na plochu průmyslovou.

Musím přiznat, že v první chvíli jsem musela pátrat, kde se požadavek na tuto změnu vzal. Stejně jako ostatní zastupitelé jsem se zabývala požadavky jednotlivých občanů, mezi kterými tento požadavek nebyl. Protože jsem v době zadání 3. aktualizace nebyla tzv. určeným zastupitelem (tím jsem byla zvolena až po zvolení starostkou), musela jsem skutečně pátrat, proč a kým byl tento požadavek zařazen. Nakonec jsem došla k tomu, že tuto změnu navrhl pořizovatel této aktualizace Ing. arch. Jiří Rampas. Toto on potvrdil i na jednání zastupitelstva města s tím, že plocha smíšená by měla být časově omezená. Skutečný stav potvrzuje, že v tomto prostoru je spíše zájem o průmysl než o bydlení, měla by tedy proběhnout i změna v územním plánu.

Přes toto doporučení únorové jednání zastupitelstva města odložilo schválení aktualizace územního plánu a zadalo pořizovateli, aby plocha P3 byla zachována jako plocha smíšená, tak jako dosud.

K tomuto přepracování muselo znovu proběhnout veřejné projednání. V rámci tohoto projednání podala firma Beton Hronek námitku s tím, že požaduje, aby byla celá plocha P3 změněna na plochu průmyslovou, případně aby na plochu průmyslovou byla změněna ta část území, na kterou plánuje přesunout stávající betonárku.

Souběžně s touto „samosprávnou linií“ probíhala i linie státní správy. Znovu musím upozornit, že přestože odbory, jako jsou stavební, dopravní, sociální, matrika atd. atd. sídlí v městském úřadě, samospráva jejich činnost nesmí ovlivňovat. Tyto úřady se musí řídit svými zákony a jediný, kdo je oprávněn kontrolovat jejich činnost, je příslušný krajský úřad.

V rámci státní správy byla podána žádost o územní rozhodnutí k povolení stavby na stavební odbor městského úřadu v Trhových Svinech, v rámci rozhodnutí byly podány námitky, které byly vypořádány, a bylo rozhodnuto kladně.

Pro ujasnění časové posloupnosti: (pro přehlednost uvádím jen začátky a výsledky jednotlivých úkonů)

17. 1. 2020 firma Beton Hronek zažádala o závazné stanovisko („stavební povolení“)

24. 2. 2020 jednání zastupitelstva města schválilo setrvání plochy P3 jako plochy smíšené (zachování stavu z územního plánu z roku 2010)

9. 3. 2020 Odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Trhové Sviny (odbor výstavby TS) vydal kladné závazné stanovisko (na základě stávajícího územního plánu z roku 2010)

11. 3. 2020 na krajský úřad bylo doručeno odvolání účastníka řízení proti rozhodnutí odboru výstavby TS

1. 7. 2020 námitka firmy Beton Hronek proti rozhodnutí zastupitelstva města – požaduje změnu plochy (popř. její části) na plochu průmyslovou

31. 8. 2020 rozhodnutí Odboru regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihočeského kraje – potvrzuje rozhodnutí odboru výstavby TS s tím, že mění doporučení tohoto odboru na podmínku, ve které přesně stanovuje objem výroby betonárky po jejím přesunu, a to v souladu s vyjádřením firmy Beton Hronek o tom, jaký výkon má betonárka na stávajícím místě.

21. 9. 2020 zastupitelstvo města zamítá námitku firmy Beton Hronek.

Nemohu posoudit motivaci jednotlivých zastupitelů k jejich hlasování, ale dovolím si shrnout svůj pohled. Přestože samospráva nevydává stavební povolení, jsem přesvědčena, že místo, na které se má přesunout betonárka z Husovy ulice, je daleko lepší – nejbližší obytné domy jsou výrazně vzdálenější. Nejsem přesvědčena, že je nutné, aby plochy smíšené byly jen dočasné, vždy je dobré vymezit jakousi přechodovou plochu mezi průmyslem a obytným územím. Hlasovala jsem i proti tomu, aby alespoň část zmíněného území byla v územním plánu vedena jako plocha průmyslová. Přestože si velice firmy p. Hronka vážím, nevidím logiku v tomto požadavku, kdy zástupce firmy tvrdí, že nehodlá činnost betonárky rozšiřovat, a přitom trvá na zmírnění omezení v tomto prostoru. Co se týká změny celé plochy na plochu průmyslovou, obávala bych se, že tato změna v budoucnu přinese ještě daleko větší spory. Věřím, že rozhodnutím zastupitelstva města jsme tomuto zabránili.