608 436 941

...radní Mgr. Eva Chuchlová

Autor: | Zveřejněno: 24. března 2023 | 38x

Do pozice radní města Trhové Sviny jsem byla zvolena poprvé, a tak byl začátek volebního období hlavně o seznámení se s agendou města. Částečné zkušenosti s prací pro městkou samosprávu mám již z předchozího volebního období, kdy jsem působila jako opoziční zastupitelka. To ovšem znamená, že se mi změnily kompetence. V minulosti jsem měla velmi omezené možnosti prosazovat vlastní iniciativu a snažila jsem se tak spíše jen připomínkovat návrhy rady a případně poukazovat na možné komplikace při schválení bodů dle předloženého programu.

Nová pozice je pro mě výzva. Jako radní města mám větší šance změnit k lepšímu to, co mě i další občany našeho města trápí. Samozřejmě chceme, jako nová rada, navázat na práci odvedenou předchozím vedením města v oblastech, ve kterých se shodujeme. Osobně si uvědomuji, že není v silách jednoho člověka obsáhnout všechna odvětví, která má samospráva na starosti. Proto oceňuji, že nová rada v čele se starostou a místostarosty má rozdělené kompetence pro jednotlivé oblasti. Ochotně jsem se ujala odvětví, které je mým zájmům nejbližší, a to je environmentální oblast města Trhové Sviny a všech jeho částí.

V této oblasti se snažím prosazovat ekologičtější, trvale udržitelný přístup jak v běžném životě obyvatel, tak v agendě města i při řešení rozvojových projektů města. Jedním z mých cílů je nastavit posun v každodenní práci zaměstnanců, kteří zabezpečují péči o vzhled Trhových Svinů a přiléhajících osad. Ráda bych dosáhla zefektivnění jejich práce při současném udržení upraveného vzhledu našeho malebného města a zajištění vyšší ohleduplnosti k prostředí, ve kterém žijeme. Zlepšení kvality života ve městě jde ruku v ruce s kvalitou životního prostředí. Město, ze kterého se lidé snaží přírodu vytěsnit, se totiž stane nakonec nepříznivým i pro jeho lidské obyvatele.

Z tohoto důvodu je mojí prioritou péče o zeleň a stromy ve městě i v okolí města. Ráda bych navázala na započatou výsadbu stromů a postupnou obnovu stromů na konci jejich životnosti. Samozřejmostí jsou také stromořadí ve vhodných lokalitách s následnou péčí o tyto stromy tak, aby z nich rostly perspektivní dřeviny s nadějí dlouholetého života. Domnívám se, že i keře jsou důležitou součástí příměstské krajiny. Prosadit tento cíl nebude jednoduché, protože v zástavbě se vždy naráží na protichůdné názory. Na jedné straně je požadavek na zlepšení mikroklimatu, na straně druhé starost s biologickým odpadem, který stromy a keře zanechávají. Takové dvě strany mince lze najít u všech oblastí týkajících se životního prostředí. Proto je vždy třeba diskuse se všemi zúčastněnými za účelem hledat a najít kompromis zohledňující zásadní požadavky všech stran.

Velkým závazkem je pro mě potřeba projektů v oblasti hospodaření s vodou mj. využitím dešťové vody, hospodaření s energiemi, nakládání s odpady, speciálně s bioodpadem, a v neposlední řadě prostupnost krajiny v okolí našeho města pro lidi i zvířata.

Prostupnost krajiny vnímám jako velké téma. Z města vychází hvězdicovitě řada komunikací II. či III. třídy, ale bezpečné cesty pro pěší a cyklisty, či polní a lesní cesty často chybí. Mojí vizí je okolí města protkané komunikacemi s minimální intenzitou motorové dopravy, které by mohly být využívány nejen pro rekreaci, ale i pro bezpečnou bezmotorovou dopravu. Aleje podél těchto komunikací nemohou chybět. Plně si však uvědomuji náročnost dosažení takového stavu. Ostatně i projekty usilující o podporu zadržení vody v krajině jsou velkou výzvou nejen pro město Trhové Sviny, ale také pro celou společnost. Město má v této oblasti nelehké postavení, neboť není vlastníkem potřebných pozemků, ale může se stát důvěryhodným partnerem a spolupracovat při přípravě takových projektů. V dnešní době se naskýtá řada možností financování z různých dotačních titulů i pro soukromé investory.

Při plánování nových projektů města se chci mj. zasadit o aplikaci nenápadných a nenákladných opatření, která korelují s environmentálním přístupem a zároveň nekomplikují realizaci projektů. Konkrétně může jít např. o použití propustných povrchů či vytváření zasakovacích pásů jako řešení srážkových vod, které následně nezatěžují městskou kanalizaci apod.

Věřím, že lehké úpravy, které občan na první pohled ani nemusí pozorovat, mohou do budoucna zlepšit celkový vzhled města a zpříjemnit život všem jeho obyvatelům.