608 436 941

Rozpočet města

Autor: Mgr. V. Korčaková | Zveřejněno: úterý 28. prosince 2021 | 9x

Rozpočet města Trhové Sviny byl pro rok 2022 schválen ve výši více než 236 milionů Kč. Celý rozpočet je možné si prohlédnout na webových stránkách města tsviny.cz.

Sestavování rozpočtu pro rok 2022 bylo naprosto jiné než v předchozích letech. Dříve byly víceméně jasné příjmy a následně bylo nutné vybrat z mnoha věcí, které jsou ve městě potřeba, ty nejdůležitější, popř. ty, na které je možné získat dotaci.

V letošním roce nebyla možnost vybírat. Musíme opravit úpravnu vody v Otěvěku, o které jsem psala již výše. Vím, že nás pálí především to, co vidíme, tzn. stav chodníků a komunikací, potřeba parkování – především na obou sídlištích, ale také každý ve své ulici. To, že nám teče voda, považujeme za samozřejmé, ale tato jistota by byla výrazně ohrožena, pokud bychom rekonstrukci úpravny vody nezahájili co nejdříve. S vodou souvisí i další investice – dokončení vodovodu a kanalizace na Svatou Trojici. Ta je financována díky získané dotaci a zbytek našeho podílu je převáděn z rozpočtu letošního roku, ve kterém byly finance zafixovány na celé dílo.

Další z velkých investic také souvisí s dodávkou vody a také souvisí se získáním dotace, a to ve výši 6,4 milionu Kč. Jde o další krok k získání zdrojů pitné vody v Březí, v Nežeticích a na Hrádku. Původně předpokládané náklady 8,5 milionu Kč se výběrovém řízení navýšily o dalších 4,5 milionu Kč, tedy na celkem na 13 milionů Kč. Toto potvrzuje trend výrazného zdražování na trhu s technologiemi, a jak jsem uváděla výše, nedá se očekávat snížení cen v tomto oboru.

Další částka, kterou jsme museli do rozpočtu zahrnout, jsou náklady na opravu komunikace v Dělnické ulici. Přestože Jihočeský kraj musí tuto rekonstrukci znovu vysoutěžit, doufám, že bude zahájena včas a že nepřekročí odhadovanou částku 3,6 milionu Kč (podíl města by měl být poloviční).

investic v místních částech se kromě zmíněného vodovodu a kanalizace na Svaté Trojici počítá s 1 milionem Kč v Otěvěku. V příštím roce by zde chtěla firma EGD provést uložení elektrického vedení do země – počítáme tedy s naší spoluúčastí na zřízení veřejného osvětlení.

Oproti minulým rokům větším problémem bylo to, aby odhadované příjmy pokryly alespoň ty nejdůležitější a zasmluvněné investice. Rozpočet tedy počítá i s příjmem za prodej bytů v bytovém domě v Husově ulici č. p. 143, přestože tento prodej nebude jednoduchý. Tento dům byl postaven před dvaceti lety díky dotaci a s pomocí finanční půjčky od budoucích majitelů bytů. Bohužel tehdy uzavřené smlouvy jsou dnes právně problematické, budeme ale hledat cestu k tomu, aby město dodrželo očekávání, která ze smluv plynou.

Na poslední chvíli rozpočet dorovnaly příjmy z našich lesů. Po letech, kdy se těžilo jen kůrovcové dřevo a naše společnost Lesy obcí Trhové Sviny a Besednice nemohla do rozpočtů obou obcí odvádět žádné nájemné, se podařilo hospodařit se ziskem. Proto můžeme počítat s více než pěti miliony Kč příjmů. Nezbývá než doufat, že tento trend vydrží i do příštích let.

Skutečně až v posledních dnech před jednáním zastupitelstva města jsme byli schopni předložit k projednání řešení situace v Tepelném hospodářství Trhové Sviny po letní havárii spojené s požárem. Svůj čas zabralo vyhodnocení škod a návrh na opravu požárem zničených částí zařízení. Zvažovali jsme různé možnosti řešení. Zavrhli jsme to, že bychom celý provoz svěřili nějaké firmě, abychom v budoucnu neztratili kontrolu nad cenou tepla. S ohledem na to, co se děje na trhu s energiemi, zvláště s násobným nárůstem ceny plynu, není možné přejít na vytápění právě plynem. Kvůli finanční situaci města není možné tuto opravu realizovat z vlastních prostředků. Bylo tedy nutné získat úvěr. Podařilo se nám získat na současnou dobu výhodnou nabídku od Komerční banky na úvěr ve výši 35 milionů Kč se splatností 20 let s úrokem ve výši 3,32%. Spočítali jsme, že i kdyby se tato investice včetně úroků promítla do ceny tepla, znamenalo by to navýšení ceny tepla o 16%, přičemž již nyní mnoho dodavatelů tepla navyšuje cenu i výrazněji. Také jsme vypočítali, že při současné ceně plynu (která se mimochodem od té doby ještě navýšila) by se roční splátka úvěru rovnala rozdílu nákladů při vytápění štěpkou a plynem. Přesto věříme tomu, že takové navýšení ceny nebude zapotřebí. Pojišťovna uznala, že šlo o pojistnou událost (živelní pohromu), zatím ale není jasné, v jaké výši bude tuto škodu krýt – zejména s ohledem na stáří poškozených částí. Z výše uvedeného ale je zřejmé, že nebylo ekonomicky výhodné čekat na vyjádření pojišťovny. Rada města hned po jednání zastupitelstva města rozhodla vypsat výběrové řízení na opravu poškozených částí co nejdříve, a to nejen s ohledem na narůstající cenu plynu, ale i na stále se zvyšující cenu technologií. Chtěla bych tímto poděkovat novému řediteli TH TS panu Bc. Ondřeji Kolářovi, který se řešení škod po požáru velmi intenzivně věnuje. Také bych chtěla poděkovat zastupitelům města, kteří pochopili vzniklou situaci a téměř jednohlasně podpořili její řešení.

V rozpočtu města počítáme i se spoluúčastmi na projektech, u kterých žádáme o dotace. Jejich vyhlašování a vyhodnocování bude zřejmě v příštím roce ještě složitější, mimo jiné záleží i na tom, jak rychle bude schválen státní rozpočet. Přesto doufám, že i v příštím roce se nám bude dařit, a budeme se moci pustit i do dalších akcí, které sice budou menší, ale které by také měly vylepšit náš život v našem městě.