608 436 941

Z diáře starostky

Autor: Mgr. V. Korčaková | Zveřejněno: 24. dubna 2019 | 117x

Dubnové události z pohledu starostky

Osadní výbory

V zápise z posledního zastupitelstva města se dočtete, že bylo zvoleno 12 nových osadních výborů. Naše město má 13 místních částí (Rejta a Svatá Trojice jsou vedeny jako ulice města a práci osadních výborů zde vykonávají spolky), Jedovary a Veselka mají společný osadní výbor.

Zvolením nového zastupitelstva končí i všechny výbory, které byly původním zastupitelstvem zvoleny. Nové výbory, tedy i ty osadní, může zvolit jen nové zastupitelstvo. V jiných městech k této volbě přistupují různě – někde osadní výbory nezřizují vůbec, jinde pro všechny místní části ustavují jen jeden výbor, jinde se domluví zastupitelé nebo probíhají volby tak, že je na radnici umístěna urna, kam lze vhazovat hlasovací lístky. My jsme si vybrali časově nejnáročnější způsob, ale jsem přesvědčena, že je to způsob, který dá nejvíce prostoru názorům obyvatel místních částí. Ve všech místních částech jsme svolali jednání s občany a ve všech se nám podařilo zvolit nové osadní výbory – většinou tříčlenné, v Otěvěku a na Hrádku pětičlenné.

Členové a především předseda osadního výboru by měli být spojkou mezi vedením města a občany místních částí. O dlouhodobých problémech samozřejmě víme, ale osadní výbor by měl řešit akutní situace, např. potřebu vyvézt kontejnery, rozbité veřejné osvětlení, nepořádek atd. Osadní výbory také organizují společné akce – např. masopusty, čarodějnice, vítání léta atd. Občané by se měli při těchto příležitostech nejen pobavit, ale také se domluvit i na společné práci pro osadu a na tom, co je zde nejvíce potřeba, na co využijí finance z navýšených daní za nemovitosti.

Setkání v osadách opět připomněla ty největší problémy, které místní části trápí. Tam, kde není voda a kanalizace, je toto největší starostí. Jde ovšem o tak finančně náročné projekty, že jejich řešení bude ještě nějaký čas trvat a musíme se snažit využít všechny dotační příležitosti, protože pouze vlastní prostředky města toto nemohou pokrýt.

Další otázkou, která se týká téměř všech místních částí, je stav komunikací. Zde je to ale otázka nejen finančních prostředků, ale také součinnosti s firmou E.on, která plánuje postupně všechna elektrická vedení překládat ze sloupů do země. Bylo by proto nesmyslné opravovat komunikace, které by měly být následně rozkopány.

Narazili jsme ale i na řadu problémů, které lze řešit velmi rychle, a tak také činíme.

Chtěla bych touto cestou velice poděkovat všem bývalým členům a předsedům osadních výborů za práci, kterou pro své místní části odvedli. Jak to tak bývá, ne vždy jsou od všech pochváleni. Většinou jen ti, kteří také něco nezištně dělají pro druhé, dokáží jejich práci ocenit. Těm, kteří ve své práci pokračují, i těm nových členům a předsedům osadních výborů také velmi děkuji za jejich ochotu pracovat pro své místní části a přeji jim co nejméně starostí a co nejvíce lidí, kteří jejich práci skutečně ocení.

Také děkuji všem, kteří mají zájem o to, co se v jejich místní části děje, a zapojují se do osadního dění. O tom, že se tento zájem zvyšuje, svědčí i daleko větší účast na volbě osadních výborů než v minulém volebním období. V součtu se jich zúčastnilo téměř 200 občanů.

Valné hromady

Období března a dubna je každoročně ve znamení jednání valných hromad společností, kde se projednává činnost organizací za předešlý rok a plán činnosti na rok stávající. Pro naše město je nejdůležitější společnost Lesy obcí Trhové Sviny a Besednice, která hospodaří na našich lesních pozemcích. Proto se této zprávě – ostatně jako každoročně – budu věnovat v samostatném článku.

Mezi další významné společnosti, kterých jsme členy a které působí v našem regionu, patří mikroregion Sdružení Růže, který sdružuje obce v ORP Trhové Sviny a neziskové organizace působící v našem regionu. I zde proběhla valná hromada, byl zvolen nový předseda - starosta Petříkova Luděk Bína. Trhové Sviny zde zastupuji jako místopředsedkyně spolku. Hlavní pozornost i diskuse se týkala společného projektu na likvidaci tříděného odpadu v našich městech a obcích. Shodli jsme se, že v něm budeme i nadále pokračovat. Největší akcí posledních let byla účast v rakousko – českém projektu GrenzRad, který je naplněn různými aktivitami, především pak vznikem nových expozic o historii našeho regionu. Do tohoto projektu jsme zapojeni s novou expozicí o řemeslech na Buškově hamru. Jako u většiny dotací jsme ale také tady narazili na formální komplikace, které jsme nyní snad již zdárně překonali, a do konce tohoto roku novou expozici dokončíme.

Nelze opominout ani valnou hromadu Místní akční skupiny Sdružení Růže. Přes tuto organizaci se do našeho regionu může v tomto dotačním období dostat až 90 milionů Kč. Na valné hromadě jsme se shodli na tom, že se tyto finanční prostředky daří velmi dobře čerpat. V letošním roce nás čeká tzv. evaluace, tzn. vyhodnocení toho, v kterých výzvách se čerpá úspěšně a o které není až takový zájem. Na základě tohoto vyhodnocení budeme moci finance přesunout do výzev, o které je největší zájem. Aktivita MAS SR je velice obsáhlá, pravidelně jste o ní informováni v našich Trhovosvinenských listech, vychází také zpravodaj MAS SR a vše potřebné můžete také zjistit na http://mas.sdruzeniruze.cz/ .

Více pozornosti bych chtěla věnovat destinační společnosti Novohradsko – Doudlebsko. Za její fungování cítím větší zodpovědnost, a to zdaleka nejen pro to, že jsem byla zvolena její předsedkyní.

Destinační společnost Novohradsko - Doudlebsko

Činnost této společnosti je zaměřena především na propagaci našeho regionu s cílem posílit turistický ruch. O této činnosti jsem vás pravidelně informovala, tedy loňský rok jen stručně shrnu. Důležitou podporou cestovního ruchu je zajištění kvalitních propagačních materiálů. Mezi ně můžeme počítat vydání kalendáře událostí všeho druhu v celém regionu (více než 300 akcí) pod názvem Čtvero ročních dob. Je žádán jak mezi turisty, tak mezi místními občany, a proto jsme se jej v loňském roce rozhodli rozšířit z „Kulturního léta“ na události během celého roku. Kalendář byl vydán v nákladu 8 tisíc kusů. S jeho vydáváním budeme pokračovat i v letošním roce. Zaměřujeme se i na jiné formy propagace – např. na mobilní aplikace. V loňském roce byla mobilní aplikace Skryté příběhy rozšířena o trasu po naší naučné stezce, která je věnována mladému Karlu Valdaufovi a jeho dobrodružství. Pro mikroregion Sdružení Růže jsme vypracovali velkou okružní cyklistickou trasu vedoucí z Českých Budějovic do Novohradských hor a zpět. Je označena speciálními značkami (viz obrázek) a ve 25 obcích jsou umístěny maloplošné tabule s texty o historii a zajímavostech těchto míst v jednotné grafické úpravě. K této cyklotrase také byla vydána doprovodná publikace včetně  mapy.

Pokračujeme také v přípravě propagace prostřednictvím videospotů. Chceme v nich zachytit dění v našem regionu po celý rok, proto budou videospoty dokončeny až v letošním roce.

Důležitou součástí je také účast na veletrzích cestovního ruchu. Tradičně se zúčastňujeme veletrhu v Brně, v Praze, v Českých Budějovicích a v Plzni. I v letošním roce jsme se již prezentovali v Brně a v Praze a čekají nás velké slavnosti v Linci, kde je v letošním roce Jihočeský kraj hlavním hostem a bude mít opravdu velký prostor pro svou propagaci.

Všechny tyto aktivity by nebylo možné uskutečňovat bez podpory Jihočeského kraje, mikroregionu Sdružení Růže a svazku měst a obcí Pomalší. Jsme také velmi úspěšní v čerpání dotací od Jihočeského kraje, z Fondu malých projektů (přeshraniční spolupráce s Rakouskem) a z dotačního titulu Ministerstva pro místní rozvoj.