608 436 941

Organizace školního roku   2020/21

Autor: | Zveřejněno: 20. srpna 2020 | 10x

Školní příloha 2020

Období škol. vyučování bude zahájeno 1. září 2020 ( Út )

Státní svátek – Den české státnosti 28. září 2020 ( Po )

Podzimní prázdniny připadnou na 29. - 30. října 2020 ( Čt - Pá ) + Den vzniku samostatného československého státu 28. října 2020 ( St )

Státní svátek – Den boje za svobodu a demokracii 17. listopad 2020 ( Út )

Vánoční prázdniny budou zahájeny 23. prosince 2020 ( St ), skončí 3. ledna 2021 ( Ne ), vyučování začne 4. ledna 2021 ( Po )

Vyučování bude v 1. pololetí ukončeno 28. ledna 2021 ( Čt )

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na 29. ledna 2021 ( Pá )

Jarní prázdniny byly stanoveny 15. – 21. února 2021 ( Po - Ne)

Velikonoční prázdniny připadnou na 1. dubna ( Čt ) + Velký pátek 2. dubna ( Pá ) + Velikonoční pondělí 5. dubna 2021 ( Po )

Svátek práce 1. 5. 2021 ( So )

Státní svátek na počest 76. výročí osvobození 8. 5. 2021 ( So )

Období škol. vyučování ve 2. pol. bude ukončeno 30. června 2021 ( St )

Hlavní prázdniny budou trvat od 1. července (Čt) - do 31.srpna 2021 (Út)

Období škol. vyučování 2021/22 bude zahájeno 1. září 2021 ( St )

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Zápis do 1.ročníku ZŠ  1. dubna - 30. dubna 2021

 (do 31.5. nahlásit přijaté žáky spádovým školám) 

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře stanoví zákon č. 561 / 2004 Sb., školský zákon a vyhláška č.353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Pro 1. kolo přijímacího řízení ve školním roce 2020/2021 platí zejména:

• přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou se podávají do 30. listopadu 2020;

• přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání bez talentové zkoušky se podávají do 1. března 2021;

• uchazeč se může přihlásit nejvýše na dva obory vzdělání s talentovou zkouškou a až na dva obory vzdělání bez talentové zkoušky; školy (obory vzdělání) se na obou dvou přihláškách vždy uvádí ve stejném pořadí;

• termín pro talentové zkoušky do oborů středního vzdělávání s talentovou zkouškou je stanoven v pracovních dnech od 2. do 15. ledna 2021; pro talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou v pracovních dnech od 2. ledna do 15. února 2021;

• termín pro talentové zkoušky do oborů vzdělání v konzervatoři je stanoven v pracovních dnech od 15. do 31. ledna 2021;

• termín pro školní přijímací zkoušky v oborech vzdělání bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky je stanoven v pracovních dnech v období od 22. do 30. dubna 2021;

přijímací zkoušky (jednotné i školní) do maturitních oborů vzdělání bez talentové zkoušky se konají v pracovních dnech v období od 12. do 28. dubna 2021; v tomto termínu se rovněž koná jednotná zkouška do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou.

Povinné jednotné zkoušky se konají v oborech vzdělání s maturitní zkouškou s výjimkou oborů zkráceného studia a oborů vzdělání s talentovou zkouškou stanovenou v rámcovém vzdělávacím programu kromě oboru Gymnázium se sportovní přípravou, a to pro všechny formy vzdělávání. Jednotná zkouška se koná v dotčených maturitních oborech vzdělání podle § 60c odst. 1 školského zákona v 1. kole přijímacího řízení ve dvou termínech, které stanoví MŠMT do 30. září 2020 a zveřejní je způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Jednotné testy jsou vyhodnoceny centrálně Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen „Centrum“) a výsledky jsou zaslány školám, a to nejpozději 28. dubna 2021.

Školy hodnocení jednotné zkoušky zapracují v celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem; hodnocení jednotné zkoušky se podílí na hodnocení uchazeče nejméně 60 % a v případě přijímacího řízení do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %.

Na základě ustanovení § 5 vyhlášky č. 233/2020 Sb., o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2, nelze v rámci kritérií přijímacího řízení ve školním roce 2020/2021 hodnotit hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020.

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů formou vydání seznamu přijatých uchazečů i zaslání písemného rozhodnutí jen nepřijatým uchazečům pro 1. kolo přijímacího řízení se u oborů vzdělání skupiny 82 Umění a užité umění uskuteční v termínu od 5. do 15. února 2021; u oborů bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky se uskuteční v termínu od 22. do 30. dubna 2021, resp. koná-li se školní přijímací zkouška, tak do dvou pracovních dnů po konání této zkoušky; u oborů bez talentové zkoušky a s maturitní zkouškou a oboru Gymnázium se sportovní přípravou se uskuteční do dvou pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazečů Centrem školám. Stránka 12 z 36

Po vyhlášení výsledků přijímacího řízení uchazeč potvrzuje svůj zájem o školu odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí (zápisový lístek nebude předkládat uchazeč, který se hlásí do jiné než denní formy vzdělávání, do nástavbového a zkráceného studia).