608 436 941

V přijímacím řízení na střední školy nastaly velké změny

Autor: Mgr. František Slípka, ředitel Gymnázia Trhové Sviny | Zveřejněno: neděle 24. prosince 2023 | 16x

Pro rok 2024 připravilo ministerstvo školství ve spolupráci s Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat) poměrně radikální změny v přijímacím řízení na střední školy. Od 1. ledna 2024 by už měly být i legislativně ukotveny. Pokusím se zde shrnout ty nejpodstatnější novinky.

Především bude možné v 1. kole přijímacího řízení podat 3 přihlášky. I když ale uchazeč podá jen jednu přihlášku na střední školu, bude konat jednotnou příjímací zkoušku (JPZ) na této škole dvakrát, tedy v obou termínech 1. kola. Ještě do loňska, pokud chtěl mít uchazeč dva pokusy (protože z nich se počítal ten lepší výsledek, což zůstává i nyní), musel podat přihlášky na 2 školy.

Mění se také termín pro podávání přihlášek. Do loňska byla uzávěrka přihlášek 1. března. Nově budou muset rodiče podávání přihlášek trochu urychlit, protože ty se podávají v době od 1. února do 20. února 2024!

Nový bude i způsob podávání přihlášek. Je tu zřejmá snaha MŠMT o digitalizaci celého procesu, nicméně přihlášku bude možné podat třemi způsoby: 1/ elektronicky (s ověřenou elektronickou identitou), 2/ podáním výpisu vytištěného z online systému nebo 3/ klasicky podáním vyplněného tiskopisu přihlášky s přílohami (bude nutné doložit známky ze ZŠ, pokud to střední školy v kritériích přijímacího řízení budou požadovat). Kdo si tedy nerozumí s počítačem, může stále sáhnout po papírovém tiskopisu přihlášky, který by měl být během ledna ke stažení na stránkách Cermatu (a poté jistě i na webových stránkách škol, případně v papírové podobě v základních i středních školách).

Při výběru školy se od letošního roku bude uplatňovat tzv. prioritizace. Uchazeč si bude muset na přihlášce závazně zvolit pořadí škol podle své priority. Pokud se tedy bude uchazeč hlásit např. na 3 školy, tak na první místo v přihlášce uvede nejvíce žádaný obor, na druhé místo ten, na který by chtěl být přijat v případě, když se nedostane na ten první, a na třetí místo v přihlášce uvede školu, na kterou chce být přijat v případě neúspěchu na prvních dvou. Na všech třech přihláškách musí být školy uvedeny ve stejném pořadí, které vyjadřuje přednostní volbu (prioritu) uchazeče.

Jednotnou přijímací zkoušku (JPZ) bude uchazeč konat výhradně na některé ze škol, na které se hlásí. Školy pro konání JPZ budou 1. března určeny systémem Cermatu a uchazeč se místo zkoušky dozví z pozvánek, které obdrží nejpozději 14 dní před zkouškami. Místo konání JPZ tedy uchazeči určuje Cermat, a to podle kapacitních možností škol a blízkosti bydliště.

Až do loňska bylo také možné podat odvolání proti nepřijetí z kapacitních důvodů, když byl uchazeč takzvaně „pod čarou“ a doufal, že se do školy nezapíše (tedy neodevzdá zápisový lístek) dostatečný počet uchazečů a on se posune v pořadí „nad čáru“. Nově toto již neplatí (zápisové lístky už nejsou), protože všechna místa budou díky prioritizaci zaplněna systémem při rozřazování úspěšných uchazečů. Odvolání z kapacitních důvodů tedy již nedává smysl. Autoremedura (změna rozhodnutí) byla zrušena a odvolat se lze jen pro porušení zákonných norem.

V tomto novém systému přijímacího řízení uchazeč nastoupí na školu, na kterou je přijat. Už si nevybírá, kam odevzdá zápisový lístek, protože rozřazování uchazečů podle prioritizace provádí systém Cermatu. Uchazeč se však může vzdát práva na přijetí (v systému či škole potvrdí, že nenastoupí) a může se přihlásit do 2. kola přijímacích zkoušek na jiné školy, o které má zájem - pokud ovšem budou tyto školy 2. kolo vůbec vypisovat (v tom je určité riziko odmítnutí přijetí). Do 2. kola se samozřejmě mohou hlásit uchazeči, kteří nebyli přijati v 1. kole (na školy, které 2. kolo budou vypisovat). Kompletní seznam škol vypisujících 2. kolo bude na stránkách Cermatu zveřejněn 20. května. Opět se provádí prioritizace jako v 1. kole. Třetí a další kola přijímacího řízení už nejsou centrální, ale jsou zcela na rozhodnutí škol.

Termíny konání JPZ už byly stanoveny. V 1. kole je to pro čtyřleté obory 12. a 15. duben, a pro víceletá gymnázia 16. a 17. duben. Výsledky přijímacího řízení zveřejní školy pod registračními čísly uchazečů 15. května 2024 (ve škole a na školním webu). Rozhodnutí o přijetí ani rozhodnutí o nepřijetí se už neposílají.

Informace k přijímacímu řízení a testová zadání (s řešením) z minulých let k procvičování naleznete na stránkách Cermatu: www.prijimacky.cermat.cz. Podrobnosti k přihlašování i přihlášky pak naleznete na speciální webové stránce: www.prihlaskynastredni.cz. Aktuální informace naleznete také na webových stránkách škol.