608 436 941

Plán akcí

Autor: | Zveřejněno: 17. srpna 2023 | 9x

Pedagogické rady 2023/2024:

 1. 9. 2023 Zahajovací pedagogická rada - BOZP

 6.11. 2023 Čtvrtletní klasifikační pedagogická rada

 

 22. 1. 2024 Pololetní klasifikační pedagogická rada

  8. 4. 2024 Pedagogická rada za třetí čtvrtletí šk. roku 2023/24

 17. 6. 2024 Klasifikační pedagogická rada na konci školního roku

 27. 6. 2024 Závěrečná pedagogická rada

Třídní schůzky 2023/2024

1.stupeň - od 15.30 h do 17.00 h

2.stupeň - od 16.00 h do 17.30 h

 7. 9. 2023 Čt - zúčastní se rodiče žáků 1.roč., od 15.00 hodin 

 9. 11. 2023 Čt - TU informují rodiče o úkolech ve školním roce 2023/24

 do 18. 12. 2023 Po - TU 1. a 2. st zajistí zapsání předběžné klasifikace do DM za 1. pololetí šk. roku 2023/24 , TU při výrazném zhoršení prospěchu nebo chování vyzve rodiče k návštěvě školy

 4. 1. 2024 Čt - informativní třídní schůzky 

- výchovný poradce ( Mgr. H.Jarolímová) podává rodičům vycházejících žáků informace o volbě povolání

 11. 4. 2024 Čt - TU se dohodnou společně s rodiči na škol. výletu

30. 5. 2024 Čt - TU provedou zhodnocení škol. roku ve třídě

Schůzky spolku rodičů žáků 2023/24

 12. 10. 2023 Čt 17.30 h - zhodnocení škol. roku 2022/23, úkoly na další školní

 rok 2023/24, seznámení s Výroční zprávou o činnosti a hospodaření ZŠ Trhové Sviny za rok 2022/23

23. 5. 2024 Čt 17.30 h - závěrečná schůzka, zhodnocení šk. roku 2023/24

Schůzky školské rady 2023/24

 12. 10. 2023 Čt 19.00 h - Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2022/23, stanovení úkolů na šk. rok 2023/24

 23. 5. 2024 Čt 19.00 h - závěrečná schůzka školské rady - předběžné zhodnocení šk. roku 2023/24.

Zápis žáků do 1. ročníku

Zápis dětí do 1. ročníku se uskuteční v Základní škole Trhové Sviny v pátek odpoledne 19. dubna a v sobotu dopoledne 20. dubna 2024. Garantem je p. Mgr. Jana Veselá.

Přijímací zkoušky na střední školy ( žáci 5. a 9. ročníků )

Organizaci přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve šk. roce 2023/24 stanoví zákon č. 561 / 2004 Sb., školský zákon a vyhláška č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách.

Jednotná zkouška se koná v termínech, které stanoví ministerstvo do 30. září předchozího kalendářního roku a které zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Náborové akce pro vycházející žáky 2023/24

Od pondělí 9. října do pátku 13. října 2023 se uskuteční náborové akce pro vycházející žáky naší školy. Garantem je Mgr. Helena Jarolímová.

Plavecký výcvik 2023/24

V letošním školním roce se uskuteční základní plavecký výcvik pro žáky 2. a 3. tříd v plaveckém bazénu v Borovanech.

Žáci absolvují 20 lekcí ( 1 lekce = 2 hod. = 10 jízd tam a zpět ). 

Plavecký výcvik probíhá každou středu od 8.20 hod do 11.20 hod. po celý školní rok.

Žáci se věnují plaveckému výcviku po skupinách (třídách). Jedna skupina se věnuje plaveckému výcviku, druhá využívá možnosti pobytu ve volné učebně.

Výuka plavání probíhá:

1.skupina 8.20 - 9.50 hod. - odjezd autobusu do Borovan 7.55 hod.

2.skupina 9.50 - 11.20 hod. - příjezd autobusu do Trh. Svin 11.40 hod.

 1.turnus 4. 10. - 6. 12. 2023 2.A, B ( 47 ž ) od 8.20 hod.

 2.turnus 13. 12. 2023 -21. 2. 2024 2.C, 3.D ( 47 ž ) od 8.20 hod.

 3.turnus 28. 2. - 22. 5. 2024 3.A, B, C ( 64 ž ) od 8.20 hod.

Plavecký výcvik hradí:

mzdové prostř.: ZŠ Trhové Sviny z fin. prostředků přidělených z Krajského úřadu Č.Budějovice

provozní prostř.: ZŠ T. Sviny z fin. prostř. přidělených z rozpočtu města T.Sviny.

Doprava se hradí z ONIV. Garantem je p. Mgr. Jana Veselá.

Lyžařský výcvik 2023/24

V letošním školním roce uspořádá ZŠ Trhové Sviny LVVZ v termínu od 10.2. (So)

do 16.2.(Pá) pro žáky 7.ročníku v Železné Rudě na Šumavě.

Výuka bruslení 2023/24

V tomto školním roce se pro žáky 1.ročníku uskuteční na Zimním stadionu v Českých Budějovicích výuka bruslení. Celkem 10 lekcí v termínu 8.1. – 11.3. 2024 ( každý čtvrtek).

Halloweenská párty 2023/24

V tomto školním roce ŠD uspořádá Halloweenskou párty v KD Trhové Sviny.

Termín: říjen 2023. Garantem je Bc. M.Pišingerová.

Mikulášská nadílka 2023/24

Žáci 1. stupně se mohou těšit, tak jako každý rok, na Mikulášskou nadílku, kterou pro ně připravují žáci 9. ročníku. Letošní nadílka připadá na úterý 5. 12. 2023. Garantem je Mgr. Jana Veselá.

Sportovní odpoledne pro žáky 1. stupně 2023/24

Vychovatelky ŠD připravují pro žáky 1. stupně sportovní odpoledne plné her a soutěží.

Termín – únor, březen 2024. Garantem je D. Haláčková

Dopravní soutěž cyklistů 2023/24

Duben 2024 

 8.00 - 12.30 hod. praktická část určená pro 1.stupeň ( 2. - 5.ročník )

 13.00 - 15.30 hod. teoretická a praktická část určená pro 2.stupeň ( 6. - 8.ročník )

 Garanty jsou Mgr. Stanislava Stejskalová a Mgr. Eva Špergerová

Den dětí 2023/24

Den plný her věnovaný dětem naší školy pro 1. - 5. roč. se uskuteční v pátek 31. května 2024 . Předpokládaný konec soutěží je okolo 12.00 hod. Garantem dětského dne je p. vych. Marie Petrová.

Šipkovaná pro žáky ŠD 2023/24

Zábavná hra pro děti 1. – 5. roč. navštěvující školní družinu.

Termín – červen 2024. Garantem je Bc. K. Paurová

Sportovní den 2023/24

Ve čtvrtek dne 27. června 2024 se uskuteční pro žáky 2. stupně sportovní den. Soutěží se ve sportovních disciplínách (převážně v míčových hrách) na několika stanovištích.

Garantem přípravy sportovního dne je Mgr. Hana Kocinová

Branně - turistický den 2023/24

Pro 1. stupeň

Uskuteční se dne 27. června 2024 (Čt). Garantem přípravy turistického pochodu je Mgr. Štěpánka Hanusová

Pro 2. stupeň

Uskuteční se v pátek 31. května 2024. 

Příprava žáků na chování v mimořádných situacích (vedoucí, náplň, stanoviště, trasy, varianty – suchá a mokrá). Garantem přípravy je Mgr. Radek Míček. 

Výlet pro nejlepší sběrače bylin

Termín – květen 2024. Garantem je Mgr. Lenka Čechová

Soutěže 2023/24

Uskutečňují se v průběhu celého školního roku po projednání v metodickém sdružení na 1. stupni a v předmětových komisích na 2. stupni. Garantem jsou vyučující jednotlivých předmětů.