608 436 941

Plán akcí

Autor: | Zveřejněno: 13. srpna 2022 | 38x

P e d a g o g i c k é r a d y 

31. 8. 2022 Zahajovací pedagogická rada - BOZP

7.11. 2022 Čtvrtletní klasifikační pedagogická rada

23. 1. 2023 Pololetní klasifikační pedagogická rada - vyučující zapíší známky do DM do Pá 20. 1. 2023 do 12.00

3. 4. 2023 Pedagogická rada za třetí čtvrtletí šk. roku 2022/23

19. 6. 2023 Klasifikační pedagogická rada na konci školního roku

29. 6. 2023 Závěrečná pedagogická rada

T ř í d n í s c h ů z k y  

1.stupeň - od 15.30 h do 17.00 h

2.stupeň - od 16.00 h do 17.30 h

8. 9. 2022 Čt - zúčastní se rodiče žáků 1.roč.

10. 11. 2022 Čt - TU informují rodiče o úkolech ve školním roce 2022/23

do 19. 12. 2022 Po - TU 1. a 2. st zajistí zapsání předběžné klasifikace do DM za 1. pololetí šk. roku 2022/23 - TU při výrazném zhoršení prospěchu nebo chování vyzve rodiče k návštěvě školy

 5. 1. 2023 Čt - informativní třídní schůzky ( bez lístečků ) - výchovný poradce ( Mgr. H.Jarolímová) podává rodičům vycházejících žáků informace o volbě povolání

 4. 4. 2023 Út - TU se dohodnou společně s rodiči na škol. výletu

1. 6. 2023 Čt - TU provedou zhodnocení škol. roku ve třídě

S c h ů z k y s p o l k u r o d i č ů ž á k ů 

13. 10. 2022 Čt 17.30 h - zhodnocení škol. roku 2021/22, úkoly na další školní rok 2022/23, seznámení s Výroční zprávou o činnosti a hospodaření ZŠ Trhové Sviny za rok 2020/21

25. 5. 2023 Čt 17.30 h - závěrečná schůzka, zhodnocení šk. roku 2022/23 (neuzavřené - bez opravných zkoušek)

S c h ů z k y š k o l s k é r a d y 

13. 10. 2022 Čt 19.00 h - Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2021/22

 stanovení úkolů na šk. rok 2022/23

25. 5. 2023 Čt 19.00 h - závěrečná schůzka školské rady - předběžné zhodnocení šk. roku 2022/23.

Zápis žáků do 1. ročníku

 Zápis dětí do 1. ročníku se uskuteční v Základní škole Trhové Sviny v pátek odpoledne 21. dubna a v sobotu dopoledne 22. dubna 2023.

Garantem je p. Mgr. Jana Veselá.

Přijímací zkoušky na střední školy  ( žáci 5. a 9. ročníků )

Organizaci přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve šk. roce 2022/23 stanoví zákon č. 561 / 2004 Sb., školský zákon a vyhláška č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách.

Jednotná zkouška se koná v termínech, které stanoví ministerstvo do 30. září předchozího kalendářního roku a které zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Náborové akce pro vycházející žáky 

Od pondělí 10. října do pátku 14. října 2022 se uskuteční náborové akce pro vycházející žáky naší školy. Výchovný poradce rozešle pozvánky jednotlivým školám do Pá 30. 9. 2022. Garantem je Mgr. Helena Jarolímová.

P l a v e c k ý v ý c v i k 

V letošním školním roce se uskuteční základní plavecký výcvik pro žáky 2. a 3. tříd v plaveckém bazénu v Borovanech.

Žáci absolvují 20 lekcí ( 1 lekce = 2 hod. = 10 jízd tam a zpět ). 

Plavecký výcvik probíhá každou středu od 8.20 hod do 11.20 hod. po celý školní rok.

Žáci se věnují plaveckému výcviku po skupinách (třídách). Jedna skupina se věnuje plaveckému výcviku, druhá využívá možnosti pobytu ve volné učebně.

Výuka plavání probíhá:

1.skupina 8.20 - 9.50 hod. - odjezd autobusu do Borovan 7.55 hod.

2.skupina 9.50 - 11.20 hod. - příjezd autobusu do Trh. Svin 11.40 hod.

 1.turnus 5. 10. - 14. 12. 2022 2.A, B, C ( 62 ž ) od 8.20 hod.

 2.turnus 21. 12. 2022 - 1. 3. 2023 2.D, 3.A ( 46 ž ) od 8.20 hod.

 3.turnus 15. 3. - 17. 5. 2023 3.B, C ( 50 ž ) od 8.20 hod.

Plavecký výcvik hradí:

mzdové prostř.: ZŠ Trhové Sviny z fin. prostředků přidělených z Krajského úřadu Č.Budějovice

provozní prostř.: ZŠ T. Sviny z fin. prostř. přidělených z rozpočtu města T.Sviny.

Dopravu hradí rodiče žáků.

Garantem je p. Mgr. Jana Veselá.

Š k o l n í a k a d e m i e 

V letošním školním roce žáci naší školy uspořádají v KD Trhové Sviny představení školní akademie. (podmínkou uskutečnění této akce je příznivá epidemická situace vzhledem ke Covid -19 )

Termín – květen 2023

Garantem je Mgr. Irena Slípková.

L y ž a ř s k ý v ý c v i k 

V letošním školním roce uspořádá ZŠ Trhové Sviny LVVZ v termínu od 7.1. (So)

do 13.1.(Pá) pro žáky 7.ročníku v Železné Rudě na Šumavě.

Výuka bruslení 

V tomto školním roce se pro žáky 1.ročníku uskuteční na Zimním stadionu v Českých Budějovicích výuka bruslení. Celkem 10 lekcí v termínu 12.1. – 23.3. 2023 ( každý čtvrtek).

Doprava a pronájem ledové plochy hrazeno z finančních prostředků města T.Sviny.

Žáci hradí kurzovné.

Halloweenská párty 

V tomto školním roce ŠD uspořádá Halloweenskou párty v KD Trhové Sviny.

Termín: říjen 2022

Garantem je M.Pišingerová

M i k u l á š s k á n a d í l k a 

Žáci 1. stupně se mohou těšit, tak jako každý rok, na Mikulášskou nadílku, kterou pro ně připravují žáci 9. ročníku. Letošní nadílka připadá na pondělí 5. 12. 2022.

Garantem je Mgr. Jana Veselá.

Sportovní odpoledne pro žáky 1. stupně 

Vychovatelky ŠD připravují pro žáky 1. stupně sportovní odpoledne plné her a soutěží.

Termín – únor, březen 2023

Garantem je D.Haláčková

Dopravní soutěž cyklistů 

Duben 2023 

8.00 - 12.30 hod. praktická část určená pro 1.stupeň ( 2. - 5.ročník )

13.00 - 15.30 hod. teoretická a praktická část určená pro 2.stupeň ( 5. - 8.ročník )

Garantem DSC je Mgr. Stanislava Stejskalová a Mgr. Eva Špergerová

D e n d ě t í 

Den plný her věnovaný dětem naší školy pro 1. - 5. roč. se uskuteční v pátek 2. června 2023 . Předpokládaný konec soutěží je okolo 12.00 hod.

Garantem dětského dne je p. vych. Marie Petrová.

Š i p k o v a n á p r o ž á k y ŠD 

Zábavná hra pro děti 1. – 5. roč. navštěvující školní družinu.

Termín – červen 2023

Garantem je p. K. Paurová

S p o r t o v n í d e n 

Ve čtvrtek dne 29. června 2023 se uskuteční pro žáky 2. stupně sportovní den. Soutěží se ve sportovních disciplínách (převážně v míčových hrách) na 5. stanovištích - hřiště Spartaku, městská hala, tělocvična školy, respirium školy a sportovní areál školy.

Garantem přípravy sportovního dne je Mgr. Hana Kocinová

Branně - turistický den 

Pro 1. stupeň

Uskuteční se dne 29. června 2023 (Čt). Garantem přípravy turistického pochodu je Mgr. Štěpánka Hanusová

Pro 2. stupeň

Uskuteční se v pátek 2. června 2023. 

Příprava žáků na chování v mimořádných situacích (vedoucí, náplň, stanoviště, trasy, varianty – suchá a mokrá).

Garantem přípravy je MVDr. Naďa Hálová. 

Výlet pro nejlepší sběrače bylin

Termín – květen 2023 

Garantem je Mgr. Lenka Čechová

Soutěže 

Uskutečňují se v průběhu celého školního roku po projednání v metodickém sdružení na 1. stupni a v předmětových komisích na 2. stupni. Garantem jsou vyučující jednotlivých předmětů.

Upozornění pro rodiče:

Termíny jednotlivých akcí mohou být v průběhu roku z organizačních důvodů upraveny.