608 436 941

Život v mateřské škole

Autor: Lenka Stráská | Zveřejněno: středa 23. června 2021 | 18x

Ohlédnutí za distančním vzděláváním v mateřské škole

Obdobně jako v loňském roce, tak i letos zjara došlo na základě nařízení vlády k zákazu osobní přítomnosti dětí v MŠ. V tomto případě, podle novely školského zákona §184a, poskytuje mateřská škola dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné (děti mezi 5. - 6. rokem) vzdělávání distančním způsobem. Podle této novely škola uskutečňuje vzdělávání podle příslušného rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídajícím okolnostem. Způsob poskytování vzdělávání přizpůsobí škola podmínkám dětí. Jak má distanční vzdělávání reálně v praxi probíhat zákon neuvádí. Jednoduše řečeno je to vzdělávání na dálku, které může mít mnoho podob.

S distančním vzděláváním jsme neměli v naší mateřské škole zkušenost. Je nutné říci, že šlo o zcela novou situaci, se kterou jsme se učili pracovat všichni – paní učitelky i rodiče. Na internetové stránky MŠ byly umisťovány možné aktivity jak pro předškoláky, tak pro ostatní děti. Paní učitelky dále připravovaly pro děti činnosti, které cíleně rozvíjely např. grafomotoriku, matematické představy, sluchové, zrakové vnímání apod. Každý týden předávaly rodičům nové náměty na domácí činnosti - vzdělávací, výtvarné, hudební i pohybové. Ve třídách také probíhalo on-line setkávání. Děti měly možnost vidět se s paní učitelkou a kamarády ze své třídy alespoň prostřednictvím obrazovky. Také si společně zazpívat, sdílet své zážitky, připomněly si třídní rituály apod. 

Za dobu trvání distančního vzdělávání paní učitelky připravily pro rodiče s dětmi dvě stezky v okolí Trhových Svinů. První trasa s plněním různých úkolů „Stezka skřítka Čtyřlístka“, kopírovala Trhosvinenskou naučnou stezku. Děti na ní plnily různé úkoly z oblasti poznávání okolí, lesa, domácích zvířat a vodních živočichů. Taktéž plnily pohybové úkoly. Stezka vedla okolo statku s domácími zvířaty, kde je děti mohly pozorovat. Zároveň mohly pozorovat život okolo Klenského potoka. Na konci stezky děti hledaly krabici s pokladem, ve které našly malou sladkou odměnu a upomínkový malovaný kamínek. Druhá stezka byla poznávací a naučná, vedla lesem Háperk (u obce Hrádek). Samozřejmě i zde na konci stezky čekal na děti poklad, tentokrát s upomínkovou dřevěnou „plackou“ a drobným překvapením.

Po celou dobu distančního vzdělávání rodiče zasílali paním učitelkám zpětnou vazbu v podobě fotek a videí dětí z různých činností. Z nich jsme měli velkou radost. Všichni jsme se těšili, až se opět sejdeme v našich třídách.

Za kolektiv učitelek MŠ