608 436 941

Máme bronzový certifikát finančně gramotné školy!

Autor: Mgr. Jiří Pavel, ředitel ZŠ T. Sviny | Zveřejněno: 14. dubna 2019 | 107x

ZŠ T. Sviny a výuka finanční gramotnosti

Na tom, že bez základní orientace v oblasti peněz, bankovnictví, úvěrů, pojištění a podobných produktů se dnešní člověk jen těžko obejde, se určitě všichni shodneme. Stejně tak i na tom, že tyto informace by měly děti v ideálním případě vstřebávat jednak z běžného chodu své rodiny a pak také ze školní výuky.

Základní škola T. Sviny ve svém Školním vzdělávacím programu (dále jen ŠVP) Naše šance na finanční vzdělávání myslela již od samého počátku vzniku, ale praxe (ta naše i ta celostátní) ukázala, že pro budoucí praktický život naší mládeže je v oblasti finanční gramotnosti třeba udělat víc.

Proto se již od počátku školního roku 2018/19 naše škola rozhodla spolupracovat s yourchance o.p.s., což je obecně prospěšná společnost, která realizuje 3 projekty celorepublikové působnosti, jejichž cílem je prosazování potřebných změn v oblasti výuky finanční gramotnosti (dále jen FG), principů podnikání a rozvoje podnikavosti žáků ZŠ a SŠ a v oblasti integrace mladých dospělých opouštějících instituce náhradní rodinné výchovy. (více na: http://www.fgdoskol.cz

Když to hodně zjednodušíme, proces vedoucí k zisku certifikátu byl následující:

  1. Učitelé 1. i 2. stupně absolvovali úvodní kurz pod vedením lektorky yourchance. Hlavním výstupem tohoto školení bylo rozhodnutí vyučujících, jakým z možných způsobů bude FG v naší škole vyučována.
  2. Pedagogové zodpovědní za tvorbu ŠVP prodiskutovali s kolegy napříč jednotlivými vyučovacími předměty zařazení konkrétních témat a okruhů FG do příslušných ročníků a předmětů.
  3. Ve spolupráci s yourchance následovalo tabulkové zpracování témat a výukových nástrojů do předmětů a ročníků.

Na 1. stupni budou 4 hlavní tematické okruhy FG (Nakupování a placení; Hospodaření domácnosti; Přebytek rozpočtu domácnosti; Schodek rozpočtu domácnosti) napříč 1. – 5. ročníkem zařazeny do matematiky, prvouky, výtvarné výchovy a pracovních činností, vše samozřejmě s ohledem na věk a zralost dětí. 

Na 2. stupni bude většina okruhů FG (jsou stejné jako pro 1. stupeň, pochopitelně ale na daleko vyšší úrovni) vyučována v rámci předmětu občanská výchova. Ten se až doposud vyučuje pouze v 6. – 8. ročníku, změna nastane od školního roku 2019/20. Občanská výchova bude zařazena i do ročníku devátého, a kromě finanční gramotnosti bude v rámci tohoto předmětu vytvořen prostor pro mediální a etickou výchovu a také pro přípravu k volbě povolání. Některá z témat FG jsou přímo určená pro matematiku (půjčky, úroky), jiná zas pro pracovní činnosti (sestavení jídelníčku a následného rozpočtu pro nákup), pro informatiku (on-line hra yourchance Rozpočti si to!).

Součástí výuky budou i besedy s lektory a odborníky z praxe (tento školní rok pro 8. ročník na téma Zdravé finanční návyky, 26.3.2019) a také celodenní projekty (v červnu pro žáky 9. ročníku) – obojí s lektorskou a také finanční podporou společnosti yourchance.

S penězi mají hodně společného už léty prověřené celoškolní projekty Jeliman (probíhá každoročně v předvelikonočním období) a Vánoční trh (koná se 1x za čtyři roky a čeká nás v příští školním roce).

 4. Výše zmíněné zpracování výuky FG posoudili odborníci z yourchance, kteří nám před několika týdny oznámili udělení certifikátu.

K oficiálnímu převzetí certifikátu jsme byli pozváni na závěrečnou konferenci Global Money Week 2019, která proběhla ve středu 10. dubna od 9 do 16 hodin v České národní bance v kongresovém sále. I když jsme se z časových důvodů akce zúčastnit nemohli, nic to nemění na situaci, že jsme teprve 5. jihočeskou školou, která tento certifikát získala, a hlavně, že jsme udělali další významný krok k tomu, abychom naplnili název našeho ŠVP – Naše šance. Dejme našim dětem šanci neztratit se ve složitém světě financí.