608 436 941

Rozpočet města

Autor: Mgr. V. Korčaková | Zveřejněno: pátek 24. ledna 2020 | 33x

Rozpočet města na rok 2020 na první pohled vypadá velmi optimisticky. V tomto roce budeme mít dispozici zatím historicky nejvyšší sumu, téměř 200 milionů Kč. To je oproti minulému roku o 44 milionů více (o 32 milionů více než v roce 2018).

Mezi pozitivní faktory patří to, že v minulém roce byl o téměř 3,5 milionu vyšší příjem ze sdílených daní. To se projevilo jednak v převodu financí z loňského roku, ale i v tom, že v letošním roce jsme tento příjem navýšili podle skutečnosti loňského roku. Dle ekonomů se v letošním roce zpomalí růst ekonomiky, ale nedojde k jejímu poklesu, proto si s touto částkou můžeme troufnout počítat.

Dalším pozitivem jsou příjmy z dotací, které jsme získali v loňském roce. Jde o projekty, které už byly zafinancovány v roce 2018, ale reálné finance jsme obdrželi až v roce 2019. Tyto finance ale nebylo možné zahrnout do rozpočtu na rok 2019, dokud nebyly definitivně schváleny a vyčísleny. Z projektu Nové funkce informačního systému (28. výzva IROP) jsme získali více než 7,5 milionu Kč. Těsně před dokončením rekonstrukce Školní ulice se nám podařilo získat na tuto akci dotaci od Místní akční skupiny Sdružení Růže ve výši téměř 2 miliony Kč.

Na vysokém převodu financí z loňského roku se ale bohužel podílelo i to, že nebylo možné realizovat všechny naplánované akce. Např. rekonstrukci mostu v Pěčíně jsme zastavili, protože byl podán návrh na zapsání tohoto mostu jako kulturní památky. Díky vstřícnosti Národního památkového ústavu jsme projekt přepracovali tak, aby byl původní most zachován. Dojde i k významné úspoře financí. Stavba je ale převedena do letošního roku. Také jsme nerealizovali rekonstrukci ulice Kostelní, protože nebyl vypracován projekt na obnovu vodovodu a kanalizace. Také nebylo možné zahájit opravy tzv. staré pošty – Žižkovo náměstí 92. Jako velký problém se ukázalo to, že tento dům má kromě města v majetku také Česká spořitelna a Komerční banka. Jednání s jejími zástupci, kteří mají sídlo v Praze, je velmi komplikované, zdlouhavé a problematické z pohledu podmínek, které musíme my jako samospráva dodržovat. Také již dlouhou dobu plánované veřejné osvětlení v Otěvěku nebylo realizováno – tato akce je totiž plánovaná ve spolupráci s E.ONem, který by zde měl ukládat elektrické vedení do země. Smysl má tedy pouze tehdy, pokud ji bude realizovat i E.ON. Dle informací firmy E.ON nepočítají s touto akcí ani v letošním roce, naopak plánuje se totéž v Čeřejově. Tedy i my v rozpočtu počítáme se zřízením veřejného osvětlení zde.

Jistě jste v médiích zaznamenali, že je velký problém se stavebními firmami. Je nedostatek pracovníků i stavebního materiálu. Jsou zakázky, na které se nepřihlásí žádná firma (např. oprava balkónů na Domě s pečovatelskou službou). Výrazně se zvýšily také ceny stavebních prací. Např. před čtyřmi roky bylo běžné vysoutěžit realizaci stavby o 20% méně, než byly projektované náklady. Dnes je to naopak o 20 a více % nad projektovanými náklady.

Součástí příjmů je i před více než dvěma lety schválený úvěr ve výši 15 milionů Kč. Tento je však účelově vázán pouze na rekonstrukci školní jídelny, jinak čerpán nebude.

Velkou ztrátu v příjmech naopak znamenají příjmy z našich v lesů. Zatímco v minulých letech přinášelo hospodaření v našich lesích do rozpočtu 6 i více milionů Kč, v loňském roce to bylo nula a v letošním roce musíme dokonce ve výdajích počítat s částkou 5 milionů Kč. Doufáme, že nebudeme muset využít celou částku, ale musíme být připraveni na výdaje spojené s kácením napadených částí lesa. Pokud se nezačne rychle těžit, zasažené území se velmi rychle rozšiřuje, a tím se rychle navyšují i ztráty.

Co se týká investic v letošním roce, jejich realizace je nejistá, a počítáme tedy i s náhradními projekty. Největší investicí by měla být rekonstrukce školní jídelny. Ta byla slíbena již v roce 2018. Bohužel cena, která vzešla z projektu, byla významně vyšší, než s jakou jsme počítali. Proto jsme celý loňský velmi intenzivně pracovali na přepracování projektu tak, abychom snížili náklady. V době schvalování rozpočtu města jsme ale neměli k dispozici dokončený projekt, přestože dle uzavřené smlouvy už měl být odevzdán. Nyní projekt máme, ale nejsme s ním spokojeni. Budeme muset ještě dále jednat, a tím se nám výrazně snižuje možnost, že bude možné vysoutěžit firmu, která by stavbu realizovala již o těchto letních prázdninách.

Zde narážím na problém, který souvisí s velkým převisem zakázek ve stavebnictví. Totéž se týká i stavebních projektantů. Na ještě větší komplikace narážíme při projektování vodohospodářských staveb (vodovodů a kanalizací). Jak jsem si ale ověřila, tytéž problémy řeší nejen města a nejen v našem regionu.

Další investicí by měla být výměna vodovodu a kanalizace v části ulice Trocnovská – od křižovatky s Bezručovou ulicí po „úzké“. Tato stavba bude realizovaná pouze tehdy, pokud bude Jihočeský kraj realizovat výměnu povrchu silnice (celé náměstí až po úzké). Zatím je tento projekt v krajském rozpočtu zařazen v tzv. náhradních projektech a bude záležet na tom, jestli na tuto akci získají dotaci. My ale musíme v rozpočtu s touto částkou počítat. Pokud by se nerealizovala, vrátili bychom se k rekonstrukci Kostelní ulice, kterou máme již projektově připravenou a na kterou jsme také podali žádost o dotaci na její realizaci.

Naopak na jaře by se měl konečně rekonstruovat most v Pěčíně (vítězem třetího výběrového řízení).

Další velkou investicí by měla být rekonstrukce úpravny vody v Otěvěku. Jde o dlouhodobě připravovanou rekonstrukci především technologie na úpravu pitné vody. V letošním rozpočtu počítáme s částkou 9,6 milionu Kč.

Co se týká investic v našich příspěvkových organizacích, kromě zmíněné školní jídelny chceme přesunout školní zahradu do areálu školy. Zde jsme podali žádost do grantového programu z Nadace Partnerství. V mateřské škole počítá rozpočet s investicemi okolo 2 milionů Kč – především do opravy střechy v MŠ Beruška a do opravy plotu v MŠ Čtyřlístek. Zde také společně s rodiči připravujeme žádost o dotaci na zřízení přírodní zahrady (viz článek na straně...).

Kromě těchto větších investic je příspěvkovým organizacím poskytována částka na jejich provoz a menší opravy. Výše těchto příspěvků (včetně odpisů) je pro letošní rok schválena takto: mateřská škola 3,2 milionu Kč (o 200 tisíc Kč více než v r. 2019), základní škola 4,7 milionu Kč (o více než 400 tisíc Kč více než v r. 2019). Naopak v městském kulturním středisku byly největší investice udělány v minulých letech, proto je letošní příspěvek 7,6 milionu Kč (o 200 tisíc Kč méně než v r. 2019), podobně jako na poliklinice, kde je příspěvek 780 tisíc Kč (o 325 tisíc Kč méně než v r. 2019)

Rozpočet na tento rok počítá i se spoluúčastí ve výši 2 milionů Kč na výstavbu víceúčelového hřiště v místech bývalého zimního stadionu. Zastupitelé se dohodli, že na tuto akci budou věnovány finance z navýšené daně z nemovitostí.

Stejně jako v minulých letech o financích z této daně si rozhodovaly i osadní výbory, Spolek přátel Svaté Trojice a Spolek Rejta. Protože ale v tomto roce bude možné čerpat dotaci prostřednictvím Místní akční skupiny Sdružení Růže na veřejná prostranství a opravy veřejných budov, budeme se snažit tuto dotaci využít a tyto priority v souladu s ní upravit.

I v letošním roce jsme schválili navýšenou částku k rozdělení v grantovém programu Živé město, který je určen především na podporu aktivit dětí a mládeže a na propagaci našeho města. V prvním kole se bude rozdělovat 1 milion Kč a zbývajících 100 tisíc Kč pak bude moci být rozděleno během roku.

Pro úspěšný rok 2020 by nám nejvíce pomohlo, pokud by se konsolidovala situace na stavebním trhu. Potřebovali bychom, aby stavební firmy opět měly zájem o veřejné zakázky, svou práci odváděly kvalitně a především, aby se o něco snížily ceny stavebních prací. Je zřejmé, že se nevrátí ceny z let minulých, ale nárůst těchto cen je výrazně vyšší než v jiných odvětvích našeho hospodářství.