608 436 941

Zápis ze 7. jednání rady města,

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: čtvrtek 15. dubna 2021 | 21x

které se konalo v pondělí  12. 4 .2021 od 15:00 hod.

Hosté: Ing. I. Božáková, Ing. V. Král

Rada města Trhové Sviny

 • schvaluje předložený program nadpoloviční většinou hlasů. (pro 7)
 • rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností EG.D a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, na stavbu s názvem "Nežetice, čp. 22 - úprava NN", za úplatu 10.000 Kč bez DPH. Věcné břemeno se týká pozemků parc. č. 17/3, st. 98 v k. ú. Březí u Trhových Svinů. (pro 7)
 • rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností EG.D a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, na stavbu s názvem "Otěvěk, K 1222/22 - kabel NN", za úplatu 10.000 Kč bez DPH. Věcné břemeno se týká pozemku parc. č. 2233/7 v k. ú. Otěvěk. (pro 7)
 • rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností EG.D a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, na stavbu s názvem "Todně, K 962/3 - kabel NN", za úplatu 10.000 Kč bez DPH. Věcné břemeno se týká pozemku parc. č. 993/1, st. 37 v k. ú. Todně. (pro 7)
 • revokuje usnesení č. RM 230/2020 ze dne 21.09.2020 z důvodu uzavření nové smlouvy. (pro 7)
 • rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností EG.D a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, na stavbu s názvem "Něchov 103 kabel NN", za úplatu 10.000 Kč bez DPH. Věcné břemeno se týká pozemků parc. č. 1055/1, 1055/11, 1055/3, 1055/4 v k. ú. Něchov. (pro 7)
 • souhlasí s ukončením nájemní smlouvy na nebytové prostory v objektu v Sokolské ulici v Trhových Svinech, který je součástí pozemku parc. č. st. 203/1 v k. ú. Trhové Sviny, ze dne 20.12.2019 dohodou k 31.05.2021 a ukládá OSÚMM zveřejnit záměr pronájmu nebytových prostor v objektu v Sokolské ulici v Trhových Svinech, který je součástí pozemku parc. č. st. 203/1 v k. ú. Trhové Sviny o výměře 58 m2 na dobu neurčitou za minimální nabídkovou cenu 385 Kč/m2/rok + valorizace ve výši roční míry inflace od 01.06.2021. (pro 7)
 • rozhodla prodloužit stávající nájemní smlouvu na prostory v budově bez č.p. / č.e. na pozemku parc. č. st. 123/1 v k.ú. Trhové Sviny, uzavřenou s Arnoštem Korčakem, IČ 419254408 do 31.12.2027. (pro 6, zdržel se 1)
 • byla informována a postupuje zastupitelstvu města k projednání prodej pozemku parc. č. 3809/21 v k. ú. Trhové Sviny.
 • souhlasí a doporučuje zastupitelstvu města zveřejnit záměr prodeje části pozemku parc. č. 297/14 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 7)
 • souhlasí se stavbou na pozemku parc.č. st. 609 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 7)
 • souhlasí se zpevněním části pozemku parc.č. 297/14 v k. ú. Trhové Sviny zatravňovacími rohožemi na náklady žadatelů. (pro 5, zdržel se 2)
 • nesouhlasí s pronájmem pozemku parc.č. 297/14 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 7)
 • nesouhlasí a doporučuje zastupitelstvu města nesouhlasit s prodejem částí pozemků parc. č. 763/39 a 1009/11 v k. ú. Otěvěk. (pro 7)
 • byla informována a postupuje zastupitelstvu města projednání navrhované směny nemovitostí.
 • byla informována o připravovaném výběrovém řízení na dodavatele venkovní učebny a dodávku školního nábytku pro ZŠ Trhové Sviny v rámci projektu "ZŠ Trhové Sviny učebna přírodních věd" spolufinancovaného IROP prostřednictvím MAS Sdružení Růže.
 • byla informována a souhlasí se zahájením výběrového řízení na koupi nového traktoru pro údržbu města, které bude organizováno jako zakázka malého rozsahu. (pro 7)
 • rozhodla podat žádost o dotaci v rámci výzvy MV GŘ HZS pod názvem "JSDH_V3_2022 – Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice" na stavbu nové hasičárny v areálu kotelny v Trhových Svinech. (pro 4, zdržel se 3)
 • schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na podporu provozu Linky bezpečí, z.s., Ústavní 95, 181 00 Praha 8, ve výši 5.000 Kč a pověřuje starostku podpisem smlouvy. (pro 7)
 • souhlasí a doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí finančního příspěvku na zajištění fungování Rodinného centra Trhováček, z. s., Nábřeží Svat. Čecha 664, 374 01 Trhové Sviny v roce 2021 ve výši 50.000 Kč. (pro 7)
 • souhlasí s předloženým návrhem rozdělení finančních prostředků z grantového programu města Trhové Sviny "Živé město 2021". Žádosti do 50 tis. Kč rada města schvaluje. Žádosti o dotaci vyšší než 50 tis. Kč budou předloženy zastupitelstvu města ke schválení. (pro 7)

Žádosti do 50 tis. Kč

Subjekt

schváleno

Autis centrum

4 000

Ivana Pařízková (Český svaz žen)

6 000

Hospic sv. Jana N. Neumanna o.p.s

3 000

TAJV

3 000

Spolek přátel Svatá Trojice

6 000

ŽESTĚ DVĚSTĚ

6 000

Hana Tichá (Skautský oddíl Lesní záře)

10 000

Jiří Steinbauer

4 000

Český svaz včelařů TS

10 000

Nadační fond Gaudeamus

3 000

Společnost pro ranou péči

3 000

Střelnice Trhové Sviny

0

SK Rejta spolek

10 000

Myslivecký spolek TS

20 000

I MY

3 000

Česká maltézská pomoc

5 000

Český rybářský svaz TS

15 000

Spolek Rejta

13 000

Myslivecký spolek BeNNET

4 000

ZUŠ F. Pišingera

5 000

Kruh přátel hudby

10 000

Spolek rodičů a přátel školy při ZUŠ TS

4 000

SDH Todně

18 000

SDH Něchov

14 000

Veselá atletika

30 000

SDH Rankov

24 000

  

Žádosti nad 50 tis. Kč

Subjekt

návrh

Hospicová péče sv. Kleofáše

7 000

SDH Otěvěk

30 000

TJ Spartak

670 000

SDH Trhové Sviny

40 000

Římskokatolická farnost TS

20 000

 • byla informována o jednání a zápisu Kontrolního výboru Města Trhové Sviny ze dne 08.02.2021 a postupuje k projednání zastupitelstvu města.
 • schvaluje předložený program jednání Zastupitelstva města Trhové Sviny, které se bude konat 26.04.2021. (pro 7)

Tento dokument je anonymizován dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.