608 436 941

Zápis z 6. jednání rady města,

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: 23. března 2021 | 14x

které se konalo v pondělí  22. 3. 2021 od 15:00 hod.

Hosté: Ing. I. Božáková, Ing. V. Král

Rada města Trhové Sviny

 • schvaluje předložený program nadpoloviční většinou hlasů. (pro 7)
 • byla informována o nabytí účinnosti Změny č. 3 územního plánu Trhové Sviny.
 • postupuje k projednání Zastupitelstvu města Trhové Sviny návrh na pořízení Změny územního plánu Trhové Sviny – navrhovatel: xxx
 • souhlasí a doporučuje ZM zveřejnit záměr směny části pozemku parc. č. 2291 v k. ú. Otěvěk. (pro 7)
 • nesouhlasí a doporučuje ZM nesouhlasit s prodejem části pozemku parc. č. 379 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 5, zdržel se 2))
 • souhlasí a doporučuje ZM uzavřít Smlouvu o bezúplatném převodu spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 k pozemku parc. č. 69 v k. ú. Něchov. (pro 7)
 • souhlasí a doporučuje ZM zveřejnit záměr směny spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 k pozemkům parc. č. 2511/2 a 2529/15 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 7)
 • souhlasí a doporučuje ZM zveřejnit záměr prodeje části pozemků parc. č. 2458/5 a 2458/22 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 7)
 • souhlasí s výstavbou víceúčelového plážového hřiště na pozemku parc. č. 326/1 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 4, proti 1, zdržel se 2)
 • byla informována a postupuje ZM k projednání prodej nově zaměřeného pozemku parc. č. 993/19 v k. ú. Todně.
 • souhlasí a doporučuje ZM zveřejnit záměr výpůjčky pozemků parc. č. 1497/3, 1497/4 a 1498/4 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 7)
 • rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností EG.D a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, na stavbu s názvem „Trhové Sviny TS "Zahradní" VN a NN", za úplatu 10.000 Kč bez DPH. Věcné břemeno se týká pozemků parc. č. 258/3, 853/1, 860/2, 258/2, 257/18, 3857/1, 271/3 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 7)
 • rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností EG.D a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, na stavbu s názvem „Trhové Sviny, K 464/15 - úprava NN", za úplatu 10.000 Kč bez DPH. Věcné břemeno se týká pozemku parc. č. 3858/1 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 7)
 • rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností EG.D a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, na stavbu s názvem „Něchov posílení obce - kabel NN", za úplatu 20.000 Kč bez DPH. Věcné břemeno se týká pozemků parc. č. 1034/1, 1055/1, 1056/1, 66 v k. ú. Něchov. (pro 7)
 • rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností EG.D a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, na stavbu s názvem „Něchov parcela 39/1 3 RD - trafo, NN", za úplatu 10.000 Kč bez DPH. Věcné břemeno se týká pozemků parc. č. 1055/4 v k. ú. Něchov. (pro 7)
 • doporučuje ZM uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí darovací smlouvy na stavbu s názvem „Prodloužení vodovodního řadu na parc. č. 2233/7, Trhové Sviny, Otěvěk“ s xxx. (pro 7)
 • byla informována o zpracování aktuální studie na novostavbu hasičárny v areálu Tepelného hospodářství Trhové Sviny.
 • rozhodla, na základě výsledků výběrového řízení, uzavřít Smlouvy o dílo na obnovu fasád a kamenných sloupů domů čp. 30 a 32, Žižkovo náměstí, Trhové Sviny s firmou Václav Prokeš, Svatojánská 191, 373 24 Římov, cenová nabídka pro čp. 30 je 561.997 Kč bez DPH (680.017 Kč včetně DPH) a pro čp. 32 je 151.347 Kč bez DPH (183.130 Kč včetně DPH) a pověřuje starostku podpisem těchto smluv. (pro 7)
 • schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Oprava mostu Pěčín, Trhové Sviny“ ze dne 23.02.2021, která byla uzavřena s firmou Václav Prokeš, Svatojánská191, Římov, a kterou se mění termín realizace na rok 2022. Rada města pověřuje starostku podpisem tohoto dodatku. (pro 7)
 • rozhodla, na základě výsledků poptávkového řízení, uzavřít příkazní smlouvu na zajištění TDI a BOZP při realizaci stavby"Vodovod a kanalizace Svatá Trojice" s firmou DPCZ s.r.o., Lannova 16/13, České Budějovice, nabídková cena 245.000 Kč bez DPH (296.450 Kč včetně DPH) a pověřuje starostku podpisem této příkazní smlouvy. (pro 7)
 • schvaluje na základě průzkumu trhu cenovou nabídku na výměnu česlí na čističce odpadních vod v Trhových Svinech, které jsou v havarijním stavu, od firmy Fontana R s.r.o., a to provedení pozink za celkovou cenu 558.700 Kč bez DPH. (pro 7)
 • na základě dohody, souhlasí s ukončením platnosti plné moci, která byla udělena p. xxx, zastupováním města Trhové Sviny na valných hromadách honebního společenstva Něchov, Březí, Nežetice. (pro 7)
 • souhlasí s udělením plné moci p. xxx zastupováním města Trhové Sviny na valných hromadách honebního společenstva BeNNeT (Březí, Nežetice, Něchov, Todně). (pro 7)
 • schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2021 a předkládá zastupitelstvu města na vědomí.

Změny v příjmech o celkovou částku-1.677.440,00 Kč

Změny v příjmech o celkovou částku-1.677.440,00 Kč (pro 7)

 • schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na spolufinancování sociální služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež organizaci Domeček-středisko Husitské diakonie, Branka 588,

374 01 Trhové Sviny ve výši 50.000 Kč a pověřuje starostku podpisem smlouvy. (pro 7)

 • byla informována o podaných žádostech o dotace z programu města Trhové Sviny „Živé město 2021“.

Tento dokument je anonymizován dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.