608 436 941

Nové funkce IS města Trhové Sviny

Autor: povinná publicita | Zveřejněno: 24. ledna 2019 | 136x

Posílení a modernizace administrativní kapacity veřejné správy

Název projektu:

Nové funkce IS města Trhové Sviny

Registrační číslo projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0005997

Cílem projektu je posílení a modernizace administrativní kapacity veřejné správy a vazeb mezi veřejnou správou, obyvateli, neziskovým a podnikatelským sektorem. Projekt je rozdělen na několik části:

  • Modernizace spisové služby a agendové části IS města, kde se jedná o modernizaci elektronické spisové služby, ekonomické agendy, řízení financí, správy dokumentů a evidence a správy majetku.
  • Projektové řízení s vazbou na strategické plánování města.
  • Modernizace řešení krizového řízení města.
  • Rozšíření serverových, datových a síťových komponent technologického centra ORP.

Výstupem projektu je nejen zlepšení pracovních podmínek úředníků, ale i usnadnění přístupu občanů k ekonomickým a finančním informacím města a naplnění zásady „Obíhají informace, nikoliv občan“.

V rámci modernizace agendové části IS byly pořízeny dvě elektronické úřední desky. Jedna je umístěna na zdi v podloubí budovy radnice na Žižkově náměstí 32, druhá je volně stojící před budovou úřadu na Žižkově náměstí 40. Tyto desky umožňují nejen prohlížení elektronických dokumentů úřadu, ale i přístup k dalším částem portálu města včetně nového geoportálu, kulturního a informačního centra a kulturního domu.

Modernizace spisové služby umožní nové funkce konverze dokumentů do dlouhodobě archivovaného formátu, doplnění skenovací linky pro dávkovou digitalizaci dokumentů včetně vytěžení textové vrstvy skenovaného dokumentu a identifikaci dokumentu pro další zpracování, anonymizaci dokumentů (odstranění důvěrných informací) pro následné zveřejnění, elektronické podepisování a razítkování dokumentů dle pravidel eIDAS. Dále bylo pořízeno garantované úložiště digitálních dokumentů a rozšíření spisovny pro archivaci digitálních dokumentů včetně elektronického skartačního zařízení

Nové funkce Registrových agend se týkají přestupkového řízení úřadu s navázáním na radarový systém města, přestupkové řízení městské policie s možností provozování agendy na mobilních zařízeních se zpracováním fotodokumentace a lustrování vozidel v terénu.

Předmětem agendy Řízení a vyhodnocování projektů je zavedení nástrojů a postupů pro optimalizaci strategického plánování řízení města a jeho dlouhodobé vyhodnocování a aktualizace. Umožňuje informování občanů o stávajících aktivitách, naplňování dlouhodobých strategických cílů i postup plnění jednotlivých projektů.

Nové funkce agendy Krizového řízení umožňují pomocí samostatné aplikace grafického informačního systému řízení a vyhodnocování krizových stavů a situací ve městě. Informační systém obsahuje řadu mapových podkladů, z nichž jsou některé veřejně dostupné pomocí tzv. geoportálu. Jedná se zejména o ortofotomapu včetně archivních map až do roku 2008, názvy ulic, významné objekty, turistické trasy, chráněná území, povodňové mapy a další.

Realizace projektu „Nové funkce IS města Trhové Sviny“ bude mít dopad na zkvalitnění informatizace celého správního obvodu. Dojde k implementaci nových funkcionalit, které ve stávajícím IS města dosud nejsou, zvýšení úrovně digitalizace procesů a oběhu dokumentů, zvýšení dostupnosti informací nutných pro efektivní řízení úřadu i každodenní práce jednotlivých úředníků.

Veřejnost bude mít možnost elektronického přístupu ke zveřejňovaným dokumentům včetně vyhledávání v dokumentech na elektronické úřední desce. Našemu vedení města projekt zjednodušuje získávání podkladů pro rozhodování.

Účelem realizace projektu jako celku je úprava informačního a procesního systému územně samosprávného celku tak, aby fungoval efektivně a byl eGON ready (on-line zdrojem kvalitních informací).

NA PROJEKT JE POSKYTOVÁNA FINANČNÍ PODPORA Z EU