608 436 941

Zápis z 5. jednání rady města,

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: sobota 13. března 2021 | 9x

které se konalo v pondělí  8. 3. 2021 od 15:00 hod.

Hosté: Ing. I. Božáková, Ing. V. Král

Rada města Trhové Sviny

 • schvaluje předložený program nadpoloviční většinou hlasů. (pro 7)
 • souhlasí s návrhem Dodatku č. 8 ke Zřizovací listině PO MŠ Trhové Sviny, kterým se organizaci předává k hospodaření technické zhodnocení

 – Tlakové oddělení MŠ Beruška – inv. číslo MUTSH0002WEW v účetní hodnotě 42.976,78 Kč

 – Sadové úpravy zahrady MŠ Čtyřlístek – inv. číslo MUTSH0002UZD v účetní hodnotě 1.657.108,69 Kč

 - Univerzální kuchyňský robot SP 30 + výbava – inv. číslo MUTSH0001S70 v účetní hodnotě 76.135 Kč

 - Kolotoč (Beruška) – inv. číslo MUTSH0000E68 v účetní hodnotě 39.800,94 Kč

 - Vahadlová houpačka (Beruška) – inv. číslo MUTSH0000E73 v účetní hodnotě 39.071,30 Kč

 - Lanová pyramida (Čtyřlístek) – inv. číslo MUTSH0000E5D v účetní hodnotě 39.704,13 Kč

 a doporučuje zastupitelstvu města jeho schválení. (pro 7)

 • schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Trhové Sviny za rok 2020 a pověřuje starostku podpisem protokolu o schválení. (pro 7)
 • schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Trhové Sviny za rok 2020 a pověřuje starostku podpisem protokolu o schválení. (pro 7)
 • schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Trhové Sviny za rok 2020 a pověřuje starostku podpisem protokolu o schválení. (pro 7)
 • schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Zdravotní zařízení poliklinika města Trhové Sviny za rok 2020 a pověřuje starostku podpisem protokolu o schválení. (pro 7)
 • rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s Povodím Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5 na pozemku parc. č. 3922/16 v k. ú. Trhové Sviny a pověřuje starostku jejím podpisem. Služebnost bude zřízena za dohodnutou cenu 10.000 Kč bez DPH, 12.100 Kč včetně DPH. (pro 7)
 • byla informována, že ve výběrovém řízení na zpracování projektové dokumentace "Rekonstrukce chodníků Trocnovská ulice, Trhové Sviny" nebyla podána žádná nabídka. Rada města Trhové Sviny ukládá OSÚMM vypsat toto výběrové řízení opakovaně. (pro 7)
 • rozhodla zajistit dodavatele na svoz tříděného odpadu pro město Trhové Sviny a jeho místní části jako nadlimitní veřejnou zakázku v otevřeném řízení. (pro 7)
 • schvaluje, na základě průzkumu trhu, pro realizaci akce Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny ZŠ Trhové Sviny cenovou nabídku na zajištění výkonu technického investora ve výši 95.000 Kč bez DPH (114.950 Kč včetně DPH) a výkonu koordinátora BOZP ve výši 17.500 Kč bez DPH (21.175 Kč včetně DPH) firmy DPCZ s.r.o., Lannova 16/13, 370 01 České Budějovice. (pro 7)
 • schvaluje v souladu s odstavcem 3, písm. e) směrnice města o zadávání zakázek malého rozsahu cenovou nabídku za zajištění náhradního stravování pro žáky 1. stupně Základní školy v Trhových Svinech po dobu rekonstrukce školní kuchyně a jídelny, kterou předložila Střední škola Trhové Sviny, Školní 709, 374 01 Trhové Sviny a pro žáky 2. stupně Základní školy v Trhových Svinech po dobu rekonstrukce školní kuchyně a jídelny, kterou předložila firma Koleje a menzy Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Studentská 800/15, 370 05 České Budějovice. (pro 7)
 • schvaluje použití finančních prostředků z Ministerstva kultury ČR, které byly městu přiděleny v rámci Programu regenerace městské památkové zóny, a to na objekty ve vlastnictví města Trhové Sviny: obnova fasády čp. 30 ve výši 275.000 Kč, obnova kamenných sloupů objektů p.č. 122/1, 124/1 a na lokální opravu fasády čp. 32 ve výši 55.000 Kč, a dále na obnovu fasády nemovitosti v soukromém vlastnictví čp. 36 ve výši 70.000 Kč. Rada města ukládá MěÚ zajistit výběrové řízení na dodavatele obnovy fasády městských objektů. (pro 7)
 • souhlasí s konáním kvalifikačního závodu pro MČR 2021 v STIHL Timbersports dne 11. 9. 2021 na Buškově hamru. (pro 7)
 • vykonávající podle § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v působnosti valné hromady obchodní společnosti Tepelné hospodářství Města Trhové Sviny spol. s r.o., se sídlem Pekárenská 1010, 37401 Trhové Sviny, IČO: 25171399:

I. rozhoduje o změně zakladatelské listiny obchodní společnosti Tepelné hospodářství Města Trhové Sviny spol. s r.o. spočívající ve změně obsahu zakladatelské listiny z důvodu podřízení se režimu zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech a režimu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku jako celku. (pro 7)

II. zmocňuje místostarostu města pana Pavla Randu, aby toto shora uvedené rozhodnutí Rady města Trhové Sviny učiněné v působnosti jediného společníka vykonávající působnost valné hromady potvrdil před notářem a ukládá jednateli společnosti, panu Jiřímu Štojdlovi, zajistit všechny příslušné úkony související se zápisem této změny do obchodního rejstříku. (pro 7)

 • nesouhlasí o zařazení žádosti Města Trhové Sviny do programu Ministerstva kultury ČR Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností ve věci "Oprava kamenného mostku Pěčín" - nemovitá kulturní památka severní kamenný jednoobloukový mostek, rej. č. 106466, který se nachází na pozemku p. č. 1556/1 v k. ú. a obci Pěčín u Trhových Svinů." (pro 7)
 • souhlasí o zařazení žádosti Římskokatolické farnosti Nové Hrady do programu Ministerstva kultury ČR Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností ve věci "Stavební úpravy - oprava stropu a střechy bývalé fary Žumberk" - nemovitá kulturní památka, rej. č. 36187/3-624, která se nachází na st. p. č. 15 v k. ú. a obec Žumberk u Nových Hradů. Požadovaná částka od Ministerstva kultury ČR činí 696.000 Kč. (pro 7)