608 436 941

USNESENÍ  - VÝSLEDKY PROJEDNÁNÍ z I. zasedání Zastupitelstva města Trhové Sviny,

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: středa 24. února 2021 | 35x

které se konalo 22. února 2021 od 18:00 hod. v tanečním sále Kulturního domu v Trhových Svinech

Omluven: Ing. D. Štojdl, odchod Mgr. M. Majera v 19:45 h

Zastupitelstvo města Trhové Sviny

 • vzalo na vědomí kontrolu usnesení z V. zasedání Zastupitelstva města Trhové Sviny ze dne 14. 12. 2020. (pro 22)
 • bylo informováno o jednání a zápisu Kontrolního výboru města Trhové Sviny ze dne 6. 12. 2020.
 • odvolává, na vlastní žádost, člena Kontrolního výboru města Trhové Sviny p. M. Veselého, DiS. (pro 21, zdržel se 1)
 • schvaluje změnu zakladatelské listiny společnosti Tepelné hospodářství Města Trhové Sviny spol. s r.o., se sídlem Pekárenská 1010, 374 01 Trhové Sviny, IČO 25171399. (pro 21, zdržel se 1)
 • ukládá Radě města Trhové Sviny, aby v působnosti Valné hromady společnosti Tepelné hospodářství Města Trhové Sviny spol. s r.o., se sídlem Pekárenská 1010, 37401 Trhové Sviny, IČO: 25171399 projednala přijetí rozhodnutí spočívající ve změně zakladatelské listiny společnosti Tepelné hospodářství Města Trhové Sviny spol. s r.o. (pro 21, zdržel se 1)
 • rozhodlo zveřejnit záměr směny pozemků „Na Vyhlídce“ parc. č. 807/6, 807/2 a 834/2 v k. ú. Otěvěk za pozemky bývalé fary parc. č. st. 14/2 a 44 v k. ú. Trhové Sviny s doplatkem 660.000 Kč ve prospěch města. (pro 13, proti 9)
 • rozhodlo směnit nově zaměřený pozemek parc. č. 1148/1 o výměře 184 m2 v k. ú. Trhové Sviny v majetku města za nově zaměřené pozemky parc. č. 3872/11 o výměře 2 m2 a 1436/22 o výměře 335 m2 v k. ú. Trhové Sviny v majetku xxx, s tím, že pan xxx doplatí městu částku ve výši 31.134 Kč. Náklady spojené s převodem budou hrazeny rovným dílem. (pro 21)
 • rozhodlo zveřejnit záměr směny části pozemku parc. č. 1938/4 v k. ú. Březí u Trhových Svinů a ukládá OSÚMM dodat geometrický plán a znalecký posudek. (pro 21)
 • rozhodlo zveřejnit záměr prodeje nově zaměřeného pozemku 3809/21 v k. ú. Trhové Sviny a ukládá žadateli dodat znalecký posudek. (pro 21)
 • rozhodlo zveřejnit záměr prodeje nově zaměřeného pozemku 993/19 v k. ú. Todně a ukládá žadateli dodat znalecký posudek. (pro 21)
 • rozhodlo zveřejnit záměr prodeje části pozemku parc. č. 203/1 v k. ú. Pěčín u Trhových Svinů a ukládá žadatelce dodat geometrický plán a znalecký posudek. (pro 21)
 • rozhodlo zveřejnit záměr prodeje části pozemku parc. č. 1552/1v k. ú. Pěčín u Trhových Svinů a ukládá žadateli dodat geometrický plán a znalecký posudek. (pro 21)
 • rozhodlo prodat nově zaměřený pozemek parc. č. 3426/49 o výměře 603 m2 v k. ú. Trhové Sviny firmě Jednota, spotřební družstvo České Budějovice, Pražská tř. 2176/65, 370 04 České Budějovice, za cenu 301.500 Kč bez DPH, tj. 364.815 Kč vč. DPH. Náklady spojené s převodem uhradí kupující. (pro 21)
 • rozhodlo zveřejnit záměr směny pozemků parc. č. 1219/22 a 1265/44 v k. ú. Trhové Sviny a ukládá OSÚMM dodat geometrický plán a znalecký posudek. (pro 17, zdržel se 4)
 • rozhodlo neprodat pozemek parc. č. 1219/22 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 16, proti 1, zdržel se 4)
 • rozhodlo uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí darovací smlouvy na stavbu s názvem „ZTV Na Vyhlídce Trhové Sviny“, komunikační větev „A“ s manželi xxx a manželi xxx. (pro 19, zdržel se 2)
 • schvaluje podání žádosti o dotaci do programu MMR podprogramu Podpora obcí s 3001 - 10 0000 obyvateli, pro dotační titul: 1 1 7 D 8 2 20E Rekonstrukce a přestavba veřejných budov na akci "Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny, Trhové Sviny". (pro 21)
 • schvaluje příspěvek ve výši 14.000 Kč na obnovu fasády objektu čp. 36, parc. st. 128/1, rejstříkové číslo kulturní památky: 34227/3-470, který je ve vlastnictví manželů xxx v rámci Programu regenerace městské památkové zóny Trhové Sviny. (pro 21)
 • schvaluje Dodatek č. 4 k úvěrové smlouvě č. 99018241191 ze dne 13. 7. 2017, uzavřené s Komerční bankou a.s., Praha 1, Na Příkopě 33, na financování akcí města realizovaných v roce 2020 a 2021. Tímto Dodatkem se Smlouva ukončuje k 28. 2. 2021, úvěr nebyl čerpán. Zastupitelstvo města Trhové Sviny pověřuje starostku podpisem tohoto dodatku. (pro 20, zdržel se 1)
 • schvaluje uzavření Smlouvy o úvěru se společností Komerční banka, a.s., Praha 1, Na Příkopě 33. Výše úvěru je 30.000.000 Kč a je určen na rekonstrukci Školní jídelny Základní školy Trhové Sviny. (pro 21)
 • vzalo na vědomí rozpočtové opatření číslo 13/2020:

změny v příjmech o celkovou částku …….….. 0,00 Kč

změny ve výdajích o celkovou částku ……….. 0,00 Kč (pro 21)

 • schvaluje navrženou kalkulaci stravného platnou od 1. 3. 2021. (pro 21)
 • schvaluje aktualizaci programových opatření v rámci Programu rozvoje města Trhové Sviny na období 2018 – 2030. (pro 20, zdržel se 1)
 • rozhodlo uzavřít Smlouvu o společnosti na akci s názvem "Modernizace komunikací II. třídy P 13 A“ s Jihočeským krajem, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice a pověřuje starostku podpisem smlouvy. (pro 20, zdržel se 1)

Tento dokument je anonymizován dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.