608 436 941

Zápis ze 4. jednání rady města,

Autor: Věra Bartošová | Zveřejněno: úterý 23. února 2021 | 9x

které se konalo v pondělí  22. 2. 2021 po skončení  jednání ZM

Omluven: Mgr. M. Majer, Ing. D. Štojdl, Ing. F. Kolář

Hosté: Ing. I. Božáková, Ing. V. Král

Rada města Trhové Sviny

  • schvaluje předložený program nadpoloviční většinou hlasů. (pro 5)
  • rozhodla, na základě výsledků výběrového řízení, uzavřít Smlouvu o pojištění městského majetku včetně pojištění odpovědnosti podnikatele a právnických osob s firmou Kooperativa pojišťovna a.s., Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, která předložila nejvýhodnější nabídku 215.813 Kč za rok, a to na tři roky. Rada města pověřuje starostku podpisem této smlouvy. (pro 5)
  • schvaluje podání žádostí o poskytnutí finančního příspěvku z Dotačního programu Jihočeského kraje na rok 2021 dle následujícího návrhu:

Rozvoj hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje - opatření 2 - stavební úpravy objektů občanské vybavenosti - rekonstrukce budovy "B" Zdravotního zařízení, předpokládané náklady 1.315.000 Kč (možnost získání dotace maximálně ve výši 1.000.000 Kč, požadovaná spoluúčast 20 %).

Podpora cestovního ruchu - opatření č. 4 - naučná stezka aktivního seniora - pořízení 15 ks tabulí, předpokládané náklady 285.000 Kč (max. možná výše dotace 70 %, ale max. 100.000 Kč, naše spoluúčast 185.000 Kč).

Neinvestiční dotace pro JSDH - opatření č. 1 - JPO III - Vybavení JSDH Trhové Sviny, předpokládané náklady 98.500 Kč (možná výše dotace 70 %, tj. 68.900 Kč, požadovaná spoluúčast 30 %, tj. 29.600 Kč).

 - opatření č. 2 - JPO V - Vybavení JSDH Todně, předpokládaná cena 72.515 Kč (možná výše dotace 70 %, tj. 50.760 Kč, požadovaná spoluúčast 30 %, tj. 21.755 Kč).

- opatření č. 2- JPO V - Vybavení JSDH Rankov, předpokládaná cena 35.000 Kč (možná výše dotace 70 %, tj. 24.500Kč, požadovaná spoluúčast 30 %, tj. 10.500 Kč). (pro 5)

  • rozhodla, na základě výsledků výběrového řízení, uzavřít Smlouvu o dílo na stavební práce Oprava mostu Pěčín, Trhové Sviny s firmou Václav Prokeš, Svatojánská 191, 373 24 Římov, nabídková cena 701.060 Kč bez DPH (848.283 Kč včetně DPH) a pověřuje starostku podpisem této smlouvy. (pro 5)
  • schvaluje návrh zadání pro připravované výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace na "Rekonstrukci chodníků v ulici Trocnovská – část II., Trhové Sviny" a ukládá vypsat výběrové řízení na zhotovitele této projektové dokumentace. (pro 5)
  • byla informována o podané žádosti o poskytnutí finančních prostředků ve výši 19.500.000 Kč v rámci Jihočeského kraje v rámci programu Krajský investiční fond (KIF) na akci "Rekonstrukce kuchyně a jídelny ZŠ Trhové Sviny".
  • souhlasí s Dohodou o výběru poplatků a předávání dokladů uzavřenou s Marius Pedersen a.s., Průběžná 1940/3, Nový Hradec Králové, 500 09 Hradec Králové. Dohoda se uzavírá za účelem plnění nových povinností plynoucích ze zákona č. 541/2020 sb., o odpadech. Rada města pověřuje starostku podpisem této Dohody včetně podpisu plné moci k vyjmenovaným úkonům. (pro 5)
  • schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2021 a předkládá zastupitelstvu města na vědomí.

 Změny v příjmech o celkovou částku -190 613,18 Kč

Změny ve výdajích o celkovou částku-190 613,18 Kč(pro 5)

  • schvaluje úpravu rozpočtu Základní školy Trhové Sviny na rok 2021 dle návrhu a současně schvaluje upravený odpisový plán. (pro 5)